UROCZYSTORC[ BOLESLA WOWSKIE

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.09.30 R.3 Nr9

Czas czytania: ok. 2 min.

Budo\\'<; łaziplwk pru.prowadzono w ciągu roku lH24 i wio;my rolm 1 !):;) tak, żp już 21 maja nastąpiło otwlrcie łazienek dla puhlicznl)r,i. rrzt'citna frekwencja pudczas dni pogodnyc.h w miesiącu lipcu i sierpniu wynosiła 3000 osób tlzipnnie, a maksymalna dziennic 3100 osób. . Zarząd miasta nie PUlu'zCi:\taje na stworzeniu tej nuwej l ważlwj placówki dJa, zdrowotności powszechnej. Obecnie przygotowuje 'sic: dalszą rozbndowQ nowych łazienek, urządzenie now;ch łazienek ludowych t. zw. wolnych przy Warcip i przy Cybinie i to już w roku 1 !J2G, a na dalszą metę budowę łazienek na Bogdancc w Sołaczu. Równipż w najbliższym czasie będzie mogła publicznol' tlowiedzit;ć się o projekcie. budowy stadjonu sportowng'o. \V. B. P.

UR()CZYnOŚCI BOLESLA W()\\'KIE.

!).wiekowa rorznica koronacji i mierci 'lmjaJnego króla Bolt'slawa Chroln'pgo Hwic:cona była jako wiplka lIItlJifestal'yjna nrorzyst.oM paiu.;tv.owa w t1wuch st:lr'rh stolicach l'obki: w miPHei,. kOl'llIl:tcyjnelll f:nipźlIil' i w mi"I'il', w k!fJ""lIl sJ>t)lzyw:tją pnll'hy jl'!,!'o, l'(lznalliu. Pan J'r"zytlPllt HZf'czY[lospolitpj prz'hyJ IliJ !'oznauia z Gllie7l1a w slIhott:, dnia 1 i. \\Tw'::'nia, u godz. 17:4:1 owaeyjllil' witany.

.Miasto przystroiłu się w hramy i chorąg'\Vic kil HCZrZf'llil! w iplkil'j pam iąt k i jako! (.ż na l'w'::'ć tlostojnf'1) go,::.r,ia. (Jrol'zYHtoH('i dnia l:t WI'ZI:'Hlli:t 1!)'2;) l"IIr.pllt'zęly się li t w a rc i I' III III o s t n B u l e s ł a wa C' h r (I b r l' !!;' O. II wl:'jcia Ha most od <;troll,V ('hwaJiRww:t wzniesiono pil:kn:! br:UIIQ triumfalną, \Izdohioną w zit'lt'll, ehorągwip i gudła pali:'!t W"WI'. Całl:' CI. waliZI'Wo h'ło rzę<;iś{'il' prz'br:me. Or!,!.';mi1.aejt' i młotlzież szkolna tworzyły szp:llt'r. Tłumy IInhliezności zgromadziły Rift w pobliżu lłłOHtU. Przy mośc.ie oezpkiwali prz'hy('ia l'rer.ph'nta członkuwie Magistratu i Bady Mi{'jskiPj, bisknpi ł.llkol1lski, Lanhitz i I'l'zeździp('ki, członkowie kapituły, naczplniry Whl\Iz i zaproszf'ni gocie. Wit.any Plltuzjast ezuie przyhył na mil'js('{' Pan PI'Pz'dt'nt fi godz. !),O i zaHiatlł lI:t wzniesipniu w pil)kllie urządzonym pawiloni\', obok nipgo zajc:li mipjsca pn'zps ministn')\v Władysław Grahski, lłłinistl'owip H:tczkiewicz, Klarntr i Tygzka, szef kancpl:trji cywiłnej L('łll', generałowie Zaruski, 8kif'rski i ROSllkowski. wojpwoda lInillHki, rn'\'zc '4ądll Apl'lacyjlwg'\I Zakrzl'wHki i pl't:'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.09.30 R.3 Nr9 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry