MATERJAŁY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

suum statuarium seu sculptoriale], nie mając jeszcze obywatelstwa poznańskiego (I) i nie należąc do cechu, mimo, że zobowiąza.ł się w r. 1621 pod karą. 20 grzywien .polskich nie wykonywać żadnych prac tak długo, dopóki nie wstąpi do cechu. - W odpowiedzi na ten zarzut powołuje się pozw.any na nadany mu przywilej króła Zygmunta III. Starsi cechu jednak nie chcą. uznać tego przywileju, lecz powołują. się na przepis Zwierciadła Saskiego, księga 1., art. 49, glossa, według którego nie można uzyskać uprawnienia, które sprzeciwia się prawom dawno nabytym i długą. praktyką. umocnionym. W dalszym cią.gu pozwany replikuje, że według Baldt'a, Księga I. "de constit. princip." popełnia zbrodnię ten, który nie uznaje przywilejów królewskich; zresztą, jeśli prywatnemu panu lub miastu wolno mieć swego uprzywilejowanego malarza, to czyż tern więcej nie może mieć najwyższy książę i najwyższy nad nami sędzia (którego czyn6w nikomu nie wolno osą.dza.ć, a który o swoich rzą.dach tylko Panu Bogu ma składać sprawozdanie) kogoś uprzywilejowanego? Ponadto cech, nie występują.c w cią.gu trzech lat przeciw pozwanemu o bezprawne wykonywanie zawodu, tern samem stracił prawo ścigania go za to, jak to wyraźnie wynika z dzieła Andrzeja Lipskiego. Wkońcu sąd przychyla się do prośby pozwanego, pozwalając mu na wykonywanie zawodu snycerskiego, zarówno ze względu na przywilej królewski, jak na trzyletnie spokojne wykonywanie zawodu, a przedewszystkiem "habit<> respecto penuriae ac pIane inopiae artificum talis modi, praesertim vero speciminum ingemij ipsiusmet moderni conventi (= pozwanego), quibus se multis argumentis non vulgarem, imo probatum, insignem ac excellentem magistrum dicti artificii sui exhibuit etc..., - Starsi cechu wyroku tego nie przyjmują. i apelują. do sądu królewskiego. (feria 4 p. Dom. Conductus Paschae pl'Oxima 1624), - A. C. 1623-1626, r. 1624, fol. 24(3; Cantl'ifusores pictoresque Rudolphum Klein sculptorem. Anna, wdowa po snycerzu Rudolfie Kleinie pozywa Annę, wdowę po Janie Snicerzu [arcularius] w sprawie zwrotu 60 złp., jako kwoty należnej zmarłemu jej mtżowi Rudolfowi od Jana Snicerza. - Ponieważ pozwana powołuje się na to, że 0.0. Berg.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry