KRONIKA MIAST A POZNANIAregularnych Laterańskich w Czerwińsku nad \Visł.Q, 7). Obraz ten powstał rzekomo po wykończeniu "innej kościelnej roboty" tegoż malarza w Czerwińsku. (W. H. Gawarecki, Pisma historyczne, Warszawa 1824, p. 117-118). Por. Rastawiecki, op. cit., t. I, p. 287; Polko wsk i, op. cit. pp. 23 i 51; Malkawsky, op. cit., p. 193. .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

L A U R E N T I U S (Wierzbic).

W aktach kościoła św. Marcina czytamy (21 lut. 1616 r.): Idem qui supra (sc. Joannes Srodensis vicarius eccl. s. Martini) baptisavi l\Iarinam de platea Gaski patris L a u l' e n t i j P i c t O I' i s W i e I' z b i c R e g i n a e q u e matris legitimorum coniugum. Patrini fuerunt Paulus Kupczyk et Catharina Midelniczka de Gaski. (Por. Liber baptisatorum 1599-1619, fol. 130 v,).

J O A N N E S S P A R (Sparr, SpOI', Szpar, Auszpurger, Ausspar).

"Joannes Spal' pictor de civitate Landspergensi in superiore Bavaria ad fines Rhetiae sita" przyjmuje w r. 1617 prawo miejskie w Pozna;niu. W roku 1623 otrzymuje "Hanusz malarz Auspurczyk" z kasy miejskiej 20 fI. za malowanie chorą-gwi. Jan Spal' występuje jako "senior stannifusorum" w latach 1634, 1642 [Joannes Szpar Auszpurger] oraz 1644 [Joannes Ausspar]. Zachowały się dwa testamenty Jana Spara z r. 1635. Drugi testament, niżej przytoczony, mało tylko odbiega od treści pierwszego, unieważnionego przez testatora.

7) Obraz M. B. Pociesz. w wielkim ołtarzu, malowany na płótnie, przytwierdzonem do deski drewnianej, szer. 29 cm, wys. 38 cm, jest obecnie pokryty srebrną szatą. Obraz ten (podobny do obrazu M. B. Śnieżnej z tą jednak różnicą, że DZieciątko zamiast błogosławić, trzyma w pr. ręce berlo), słynie z cudów od r. 1647. - Istnieje miedzioryt (29 X 38), sygn. S. A. L. P. C. z r. 1672, 5 sierpnia. (Por. X. Wacław z Sulgostowa, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej etc. (Kraków, 1902), p. 112, nr. 167).

T e s t a m e n t u m J o a n n i s S z p ar r.

Cvram spectabilibus dominis Christophero Arnolth, advocato subdelegato civitatis Posnaniae, Alberto Corwin et Gasparo Smith, scabinis civitatis eiusdem, ad affectationem famatorum Wolphangi Peterson et Joannis Reder nomine famati Joannis Szpar, pictoris civis Posnaniensis, factam ad posteriorem partem domus lapideae famati Jacobi Stypler, pannicidae ci vis Posnaniensis, quam adpraesens praefatus Joannes Sparr inhabitat, descendentibus ibidemque residentibus comparens personaliter idem Joannes Sparr, licet corpore aeger mente tamen sanus et rationis compos existens in lecto aegritudinis suae decumbens, cassato prius anteriori testament o et inventario germanico idiomate scripto (quem famati Wolphandus Peterson et Joannes Reder, executores ex cancellaria inacticatum receperunt) lJer se in iurlicio opportune bannito feria quinta proxime praeterita porrecto obtulit in parata copia novam ultimae voluntatis suae dispositionem testamentariam infrascriptam manu sua propria atque duorum testium (prout infra patebit) subscriptam. Petens eandem in acta testamentorum inseri et ingrossari, quod obtinuit. Eius itaque dispositionis testamentariae ea est, quae sequitur series: ' In nomini Dei Patris et filii et Spiritus Sancti Amen.

Ego Joannes Sparr, pictor et civis Posnaniensis, fateor manifest e, quod cum adhuc integris sensibus sim et fru ar, ex bona voluntate omnem supellectilem meam dvmesticam, uti sunt vestes, lectisternia cum omnibus ex lino factis, cistas, armaria, scatulas, libros tam artis meae, quam pietatis et qualescunque sint, vasa et instrumenta sive ex aere, orichalco, stanno, plumbo, lamina, ferro, chalibe, ligno sive lagena, vitra, imagines pictas tamquas nondum vendidi, quamquas nondum redemerunt, qui illas curarunt fieri, colores omnes cum instrumentis ad pingendum requisitis resque omnes alias qualescunque sint, et chirographum reverendi patris fratris Antonii Ordinis minorum de observantia conventus Posnaniensis supra quinquaginta florenos polonicos, dono communitati germanorum civium Posnaniensium, qui conciones germanicas audiunt et sancta sacramenta frequentant apud rev. patres Societatis Jesu pro ccclesia nova, sic eam extruere voluerint, aut pro apparamentis et ornatu eclesiastico, hac conditione, ut primo centum florenos pro sepultura mea, quae in templo paro chi ali esse debet, expendant. Secundo debita mea solvant, uti chirurgo quinquaginta florenos et pharmacopolae quantum ipsius registra ostendent, et ancillae meae 12 f1orenos polonicales. Solutis his omnibus ac divenditis meis rebus, omnia illis do et dano, ita tamen ut famati domini executores et testes meae ultimae voluntatis infrascripti res vel pecuniam pro rebus collectam inscio et non con

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry