MATERJAŁY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJtów dwadzieścia, ten po śmierci moiey zprzedać (i trzy) częci piniądze rozdzielić, część iednę do Farskiego Kościoła (św. Marji) Magdaleny, druga do święntego Krzyża, a trzecia do Nazaretu....,. Żonę swvię opiekunom oddaiąc, aby oni proszę za iey krzywdy trzymowali y iey obroną być chcieli. Wybierąm tedy za opickuna żony moicy pana. G r y g r a B u d o w i c za, malarza mieszczanina poznańskiego (prosząc) aby ty ubogi sierocie posłużył, za co bęndzic Pąn Bóg nadgrodą . . . . ..tym was wszystkich Panu Bogu o"ctdaię y żegnąm. Dąno y pisano w Poznaniu 1658 dnia 28 listopada. . (-) Stanisław Sleskowsky jako świadek. (-) Ja Jakub Stęphan ma. larz y mieszczanin posnanski mpo

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

(9

Pieczęć w czerwonym laku. (uszkodzona).

(Misc. Posn. XV, 1).

' D l'. " , I . .. ,. I .....:.-.....- - - -: ::: -:,'

Pieczęć Jakóba Stcphana na jego testamencie z r. 1658.

lic ŁUK A S Z (z Łowicza). Łukasz z Łowicza wymalował około r. 1615 w katedrze gnieźnieńskiej kaplicę Jana ze Sprowy (dzisiejszQ. kaplicę Najśw. Sakramentu), zarówno jej ściany, jak sklepienie. (Decreta Capituli ad a. 1614, p. 359). \Vedług Rastawieckiego malował Łukasz z Łowicza ta.kże cudowny obraz N. PaJllny lVIarji w kościele Księży Kanoników

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry