NOWE ŁAZIBKI RZECZNE PRZY WARCIE NA ROCIANCE 185

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.09.30 R.3 Nr9

Czas czytania: ok. 4 min.

fHatljon{nv i)ortowych. park{)\v ludowych, dzil>dziliców, kąpieli wodnych, Rłonecznych, powiptrznych, parowych. pływalni zimowych, torÓw łyżwiarskich i t. p. Nie zaniPIlhujP potrzeb wychowania fizycznego i nasze mia., sto. Pomimo poważnych kosztów związanych z budową, pomimo trndnoHci finansowych postanawia Rada }lie.ika na wnioek 1\Iagisb'atu w dniu 23. 1. lf>24 r. zniec tare łazienki rzeczne w zatoce' Warty przy Bramie' D<;biilskiej i nehwala krpdyty na budow! no'vego rzecznego zakładu kąpielowego.

Nuwe łazienki różnią Rię zasadniczo od starych łazieJlek, wyhudowanych })rzC'z Niemców oraz od pfujektowanych łazierH'k przt'tl wojną świat.ową tem, że miejsce dla basenu obrano 800 Hl. W gl'Jft Warty, to .iPt powYŻ(;j w"zy:3tkich brudnych odpływów miejskich. W ten sposób uczyniono nietylko zaność wszelkim wylIIaganinłll hygjellY, alp zarazem zappwnion n lnożność daleko idą('ej rozbudowy zakładu, co w miejscu puprzednicm z powodu rozrostu miat<l nip dało by si wogóle przeprowadzić. Dah;zą zaletą obranego mipj5ca jest. łag'oclny prawie pn)stolinyjny bieg przyl£;głego koryta nO!'mahh'j wocly oraz koryta powodiow('gu, w których nie ma wirtJw i gh:bizIl cn:uakterystycznych dla zakrętbw rzeki a t.ak niehezpiecznych w blizkości k.Wieli. Przy lewym brzegu koryta 'Varty na normalną wodę wyha-, growarlO baspn o powierzchni około 1!J ono m 2 przy stanie wony -+- 1,00 mpt.ra nad ZC'fem wodow:3kazu Chwali:3zewskiego. Najwic)sza p:lc:hokc,s(; basenlL równa Rię głębokoci dna \Varty w osi rzeki i wynoRi ,2;) JUptra przy stanip -I- 1,00 m. Głębokoć t.a ciąg'nie się wzdłuż Warty na sZPfokości około 15 m. Dalsza część dna basenu wznosi się łagodnie spadkif'1U 1 : 20 ku plaży. n:1sen uddzielony jest od koryta rzeki tamą. faszynową, sięgającą do wysokości + 1,00 m. mul stanpl11 zerowym wody, brukowaną kamielIiami i 222 m. dłu,!!.'ą.. Dla {)dwieżanh wody w haseni{' wbudowana jest w gÓrnpj czeci tamy 10m. długa zastawka drewniana, pozwalająca regulowa( dowolnie dopływ wody. Najbliższa plaży i na.ipłyt.za częć lms(]lU oddzielona przy głębokości 80 cm. barjerami pływającemi oddana jest nla dzipcI i ni8pływających, dalsza strł:'ia między b:ujPfami a pCllllostlem pływającym dla nauki pływania :1 re<;zfa między pomostem a- tamą dla pływaków. l'owiC'rzchnia położona między basenem a wałem nadrzl'cznym służy za plażę i posiarla ulwcnip około 18000 m 2 przy stanie wOlly + 1,0.

KRONlICA MIASTA POZNANIA

Budynek łazienkowy postawiono na grobli nadrzecznf'j we wYi:\okości wolnej od zalewu przy najwyższych stanach Warty. rodkowa., IlIlUOWana czść budynku zawiera: kas, pogotowie ratunkowe, restaurację i mieszkanie zawiadt)wcy. krzydła bocznc przeznaczone są w górnej części drewniancj na kabiny do rozbierania (narazie 128) a dolne podziemia betohowe na szatnię (narazie 2200 mif'jsc). Południowa część budynku przpznaczona jest dla kobiet, a póh10cna dla mężczyzn. l'rofil poprzeczny grobli w obrębie łazienek rozwiązano ze względów estetycznych jako zerp.g taras{nv połączonych schodarni i łagodncmi wejściami. Aby grublę nadrzeczną usypaną z wybagrowanego piasku zabezpieczyc przed zmyciem w czasie powonzi j umoeniono jpj skarpy brukiem kamif-'rmym na cCUlencif' i płytami cementowemi a w górnej i zewnl1trznej części darnią. Dojazd z drogi Dębińskiej do grobli nadrzecznej i budynku po(llega narazie zalewom wioi:\enn} ID, a wywyżi:\zenie bQdzie możliwI' dopiero po wykonaniu większej partji grohli mtllrze(znej. Ląki przyrzeczne i stare zamulone koryto Warty między g'ro!tlą a Ilrogą Dębil'li:\ką podwyższono, zpoziolllowano i przeistoczon9 lit park, którego poll-' rodkowe (o [)owil'rzchni 4{i 0\10 m2) P') 110Rtateeznil' lIloerWIIl zadarnieniu zostani!' IHldant. dla dzipl'i jakli trawnik zabawowy. Trawnik h-'n okol/my j(.,;t (lrogą sp:\I'prową, ohsadzoną drzewami. .Jako dalszf' uZllpełnif'nie wybudowano wał ()('hronny \\ III'Zł' Ilłllż!'niu ul. w. Jf'rzego :,;twarzając w ten spo,{)h hpzpośrl'dnil-' połączl'ni!' Wildy z łazipnkami, oehronę zah!l(l\)w:uH'j częHci Dolnej \;Vildy od zalpwu, zahpzpipczf'nip mtkrytl'g.o k:małll hurzow('g'o 011 porlOwnl'go [lfiknięcia skutkIPIlI wyp")ru wod w ehasip powodzi, nową ulicQ w rn'zpdłllżP1Iiu ul. l'o\Vstalll'zpj i piękni.. przyległe tprpny hudowlarlP. \;V kOllcH IIl'zPtlłużono na 1)()(lw-;i.szonej drodze Dęhiili:\kipj linję t.ralllwajową Nr. a o OO md"""y 0(1 Br:uny Dębil'iskif'j do dwgi (lojazdow!'j (to ła'7.iPJwk.

Rozmiar prac. wykon:lllyeh ilu:,;trHj< e"fry: Zniesiono górc; przy nI. T'owstal'iczPj między nI. Krzyiową a w. .h'rzpgo: 40 (j{jU Hl::, wybagrowano z hasenu 10 !)1{i m:: zif'llli, wyhrano na Rucllll powi(>}'zehni basenu i plażT Hl 4:3 m S . KORzta 1'oh61 ziPHlllych, wodnTeh, !lllłocni.'ll i parku wynoszą: KOi:\zta budynku:l{,a, Z(,1I :

:m8,OOO zł l;j,O()() zł Hi{i.{)!){) zl . 5 «fi ;... ' .-, 'ł" _. ........._." .:( - :t ..' _ - .,_.< - .':' - "'łrf.' : r; "''':. .. ",",!?' . "I"' .. -.. , :" ---.ii< l . .

--::!- _ ",rt .: _ _-__

"",'''.

,;:... - .

;t!"

..

), f .

' "" \ ---I . ł: . .

. RAf '.'

",n _..:..

Jli\ .. '; ., . .

,,-. :-.

,

\ t

; ':.. .: i ł Jj! ,.. IIj i .

;;. ':''-

I' .

', " .. , .,

'., j' . ,"-'"..

.,. - ł .!M 1 ... . . "'......./ ;','*I.J!fło - ,

"",,'" r

'". , II

.;. --, .-..

- -

_r r . -""ł;:;' ' - - -. -

.. ./i-.."":-,

--" I ..;: :(

I.

_'';';000 ' '-. "'«. --'1:.'

-I

.; .",:;;v . 'i , . X; .... '-"., . . .

"'r ( ... )',n ;.,__;;_.;.,r_ . --:'" .' I"', "...... i! ,; .. '.,," ...' . /I."'" " ; , ,"- ',-. ',. :-... ""'I - ./ .

-4:

.I ...

..

..

....

...

:.... .....

.--:- ,

. "

JJtat;.

:; -.......;_,.i\ , '..'-'111

': .,...1,:

.. '.

, . i1....t:: fł .

] " '","', ,, , *........ -. -1J&<!IOOi

;.e. '*

__... - t. _ ''-' - \ 1 '7 :-:.. .

- . _....--r:--; I: ;-.,

: ._ =- . --c, ..:. ).

: . '':::-=-.:: , :..:.-.: - - _...:.--- -,..,..-.--

""'. ...!...,,,

""

--::1 II ,.:(; "ł I

-"2'; ...:..---;. ... -._.....::......

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.09.30 R.3 Nr9 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry