MATERJALY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

dzy ad Jus Civitatis był przyięty, dawamy ten list nasz za nim, którym pilme napominamy y mieć to chcemy, ebyście bez wszelakich trudności y wyciągania placy pomienionego malarza przyięli. Rzecz nam wdzięczną y miastu samemu potrzebną uczynią Wier. W., którem dobrego od Pana Boga życzemy zdrowia. Dąn w Goluchowie dnia VII miesiąca sierpnia roku MDCXXIII panowania królestw naszych Polskiego XXXVI, Szwedzkiego XXX. Sigismundus Rex. Rada miejska przyjmuje powyższy list do wiadomości.

(A. C. Hi23-1li;W, fol. 1;)6).

W roku następnym przyjmuje Stephan prawo miejskie w Poznaniu: "Jacobus Stephan Regiomontanus, pictor, iuri civili est adscriptus, lit.eras vęro legitimi sui ortus, siquidem ad praesens non reproduxit, ideo de afferendis ac producendis eisdem in decursu trium mensium famati J o a n n e s H o f f m a n et L u c a s C h l' i s t o P h 0w i c z, pictores, cives Posnanienses, pro eodem fideiusserunt". (Alb. civ., f-ol. 154 v. i 165 v.). ' W r. 1628 występuje malarz Jakób Stephan jako świadek w sprawie rozruchów w dzielnicy żydowskiej. (Ady. 1628-1629. p. 600). Malarz J akób Stephalll sprawuje urząd starszego cechu w latach 1629, 1631, 1633-1634, 1639, 1641, 1645-1651, po raz ostatni w r. 1654. Na skutek upomnienia biskupa poznańskiego nakazuje rada miejska e,konomom szpitala św. Krzyża USlllląĆ jakiegoś zegarmistrza, heretyka [homo neotericae religionis], z domu położonego Między l\lostami i wprowadzić malarza Stephana w posiadanie tego domu, jako jego właśeiciela. (1\. C. 1U2.- Hi30 r, 1629, fol. 594 v.). \V r. 1637 skarży złotnik Andł'Zej Abrahamczyk malarza Jakóba Stepha.na o pObicie służącej złotnika, a inny złotnik, Jan Głowik, o gwałtowne najście domu i słowną zniewagę żony.

Malarz Stephan w obu wypadkach nie przyznaje się do winy.

(Adv. 1637, pp. 456 i 677) 2).

') W r. 1638 pozywają piwowar Zygmunt Cyriak (WinIlicki) i zlotnik Jan Kliza, opiekunowie sierót po Janie H:wieciszu, malarza Jak 6 b a [Jacobus Pictor] - A. C. 1636-1638 (bruljon), fol. 439 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry