POZNAN - SOŁACZ JAEO OSADA WCZESNOHISTORYCZNA Tab!. III.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

n__ -_...:;.-...., -.::--':" .:.::_-. - ,_..:

. ... , ........ - -.

-- M-':, " .- ..;:::::::." .

--- ....",..,..... .., f ,.., ::M:'"'. /"":.

,-.', -.'\

:....,h.

Ą.

"_1>-,c:.:;t'?: < 1 tl'",

,- l i";""f 't

::.a:..' :

., . .. . '.. '.. ..m..'., :" o:. : - -'.:-'" "'-:'"t:'!1-' .

,'.

.....- --:..

-Ą,

.z"

""C.; -- - I

.__ _ . . ' . '_ .." ';;r,

' ;m_. '

:=:

<: :':.:'

3.

.:-;-'.' :..,: ..:. .:..-' .:..-"'"'-' ił,. . , ,-

_J-','__ <._ ;p o z n a ń - S o l a c z, ul. Mazowiecka 43. Ryc. 1 grzebień kościany w pochcwce, ryc. 2 wyjęty z pochewki, ryc. 3 grzebień i wycięcie pochcwki, widziane z góry, ryc. 4 I\.niaża Hora pOd Kijowem, pochewka nalogiczncgo grzcbienia kościanego. (MUz. im. Szewczenki we Lwowic nr. i2523253). Ryc. 1, 2, 4 - 7/ 10 w. n., ryc. 3 - 8/'.0 w. n.

MATERJAŁY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ.

(Dokończenie).

PET RUS.

W aktach kościoła św. Marcina czytamy (r. 1611): Dominica Passionis, Hem baptisavi (sc. Melchior Leopoliensis) Reginam de Stelmachy P e t r i M a l a r z e t H e l i s a b e - t h a e. Patrini: Jąn Mączarz et Catherina Mączarka (por. Liber baptisatorum 1599-1619, fol. 70 v.).

JAK Ó B S T E P H A N (Steffan, Stepsen).

W aktach ew. kościoła św. Krzyża czytamy (r. 1613): "Jacob Stephan von Konigsberg aus Preussen ein malergesell, Goorgi Stephans Fiirstlichen in Preussen Kammerdieners ehUcher Sohn mit der tugendsamen - - _n. (Z powodu uszkodzenia karty na tern miejscu brak końca wiadomości o zawarciu małżeństwa). W r. 1623 przedkłada malarz J akób Stephan radzie m. Poznania list króla Zygmunta III następującej treści 1): Sigismundus III, Dei gratia rex Poloniae etc. etc. .-: - -.

Spectabiles et famati, fideles nobis dilecti. Mamy zaleconego z rzemiesła malarskiego, sławętnego Jakuba Stephana z Erólewca, malarza, który, c przed kilką lath wkupił się był do mieyskiego prawa y teraz w Poznaniu mięszkanie swoie continuować chce, acz rozumiemy, e iako potrzebnego dla ozdoby miasta rzemicśnika chętnie przymicie, eby jednak bez powtorzanego wkupowania się y tym prę

1) Por. Zeitschr. d. Hist. Ges., XI, 421.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry