POZNA N' - SOŁACZ JAKO OSADA WCZESNOHISTORYCZNA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

pociągnięte. Grzebień i pochewka mają po. obu stro.nach równy o.rnament, co mówi nam o poczuciu symetrji wykonawcy tego. przyboru toaletowego, Wspomiany już wyżej otwo.rek wywieroDny w płytce poprzecznej pochewki służył niezawodnie do zawieszania grzebienia. Przypuszczalnie noszono. go., jak inne przybDry to.aleto.we, przy pasku. Grzebienie z pochewką należą wśród zabyktów przedhistorycznych do bardzo rzadkich znalezisk, mimo. to jednakże PDgiadamy już dziś pokaźną ich ilDŚĆ, a wśród niej dużo dDbrze zachowanych, ładnych .okazów. Po.chewki mają zarówno. grzehienie jednostronne jak i dwustrDnne. Czas, w którym występują, o.granicza się do późniejszych o.kresów prehistorji. "Vedług stanu dotychczaso.wych badań znamy je dopiero z o.kresu rzymskiego.. SpDtykane są, w zasięgu kultury rzymskiej, na ziemial'h, gdzie niegdyś st.anęła sto.pa wojownika lub kupca rzymskiego.. Zachodzą, zarówno. w grobach jak i w Dsadarh prehistorycznych. W Polsce całej, nietylko. w samej "Vielkopolsce, jest grzebień znaleziony z pochewką do.t.ąd unikatem. Po.za jej granicami dzisiejszemi, na wschodnich kresach wczesnohistorycznej PDlski :marn analogiczną, pochewkę z .okolic Kijowa ) (tabl. 111 4 ), jest to. też najbliższa pDd każdym względem, znana mi, analogja do naszej pochewki. Do grupy długich jedno.rzędo.wych grzebieni z pochewką należą podobne bez po.chewki, spotykane na ziemiach słowiańskich w okresie wczesnohistorycznym dość często D). NatrafiDno. i w PolEce już nieraz na piękne, często dość dobrze zacho.wane, wąskie grzebienie wzgl. na ich ułamki, a nawet w samym Solaczu, w r. 1912, podczas o.dkrycia o.sady wczesnohistorycznej w

8) Kniaa Hora pod Kijowem (Muzeum im. Szewczenki we Lwowie, nr. 3252 i 3253, dług. 11 cm). Za łaskawe nadesIanie fotograf.ii i za zgodę reprodukowania składam p. Dr. J. Pasternakowi uprzejme podziękowanie. D) Niederle: Starozitn. 1911, Dil I, svaz. 1, str. 14,9, mówi tam także o bronzowych nitach w tych czasach. .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry