KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Niestety nie zachował się, lecz znamy podobny sposób umocowywania grzebienia. w pochewce u analogicZlnych grzebieni 7), Tak skonstruowana technika nie pozwala jed,na.kże grzebieniowi obracać się jak na zawiazce, przeszkadza mu w tern zakrótki wykrój rynienkowaty w końcowej płytce. Zakończenie pochewld z jednej strony jest uszkodzone, z tego powodu podanie jej długości będzie tylko możliwe w przybliżeniu. "Vydaje nam się, że nie mogła przekroczyć 14-15 cm, szer. wynosi 1,7 cm, ku bokom się zwęża do 1,4 i 1,5 cm. Z konstrukcją. pochewki zapoznajemy się u jej dobrze zachowanej strony. Widzimy tam wystają.cą poza zasadnicze części pochewki małą., daszkowato zakończoną. płytkę z otworkiem, spojoną. z obu długiemi częściami pochewki żelaznym nitem, Podobnie zakończoną była niezawodnie także druga strona pochewki, może tylko zamiast wystawać poza pochewkę, kończyła się w równej z !lią. linji. O istnieniu jej mówi za.chowany ślad otworka (zob, tabI. III:1) nitu żelaznego. Przez wsunięcie końcowych płytek pomiędzy długie części pochewki zostały one o tyle rozstawione, by pomieścić można było grzebień. W płytkach bocznych nadto, dla dogodniejszego wsuwBmia i wyjmowania grzebienia, wykrojono rynienkę (dług. 6 mm, zob. tab!. 111 3 ), opierającą. się na krawędziach obu długich płyt. Pierwotna grubość zachowanej płytki bocznej wynosiła 4,5 mm, po wykrojeniu w niej rynienki zeszlifow.aJI1o całą. jej dalszą. część do 1,5 mm. W dolnej swej części pochewka jest otwarta. Ornament naszego grzebienia., jak również pochewki, jest skromny, lecz bardzo ładny. Składa się z silnie zagłębionych linij poprzecznych (przy obu końcach grzebienia i pochewki) i lekko pociągniętych linij podwójnych (wzdłuż kra,wędzi okładzin grzebienia jak .również na pochewce). Dalszym motywem sę kola koncentryczne, wykonane cyrklem. Środek ich i pierwsze koło są. silnie zagłębione, koło zewnętrzne zaś bardzo lekko

7) np. Olshausen : Amrum, Praehist. Zeitschrift 1920, str. 225, nie wynika tylko z opisu z jakiego materjału zrobiona była zatyczka grzeiiienia, znalezionego w grobie ciałopalnym na północno-fryzyjskiej wyspie Amrum. .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry