POZNAN - SOŁACZ JAKO OSADA WCZESNOHISTORYCZNAi. tab!. I · znalezione \V ognisku chaty II. \\'ykonane z górncj części śródstopia sarny. Banlzo ostro zakoilczone, nieuszkodzonc, koloru jasno-óltawo-brunatnego. Dług. 8,4 cm (nr. kat. 1933: 324). 5. tab!. I 5 leżało w pobliżu chaty I. Wylwnane z kości rylcowej konia. Ostro zakoilczone, nieuszkodzone, koloru jasno-brunatnego. Dług. 9,5 cm (nr. kat. 1m3: 300). 6. tab!. 1 8 znalf'zione w o;ulisku I w kw. H. \Vykonane z ulamka kości pta,;iej hliżej nieokl'eślonej, jest małc, hal'dzo ostro zakończone, nieuszkodzonc, koloru jasno - brunatnef:o. Dlug ;) cm. (nr. kat. lD3:J: 4;1a).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

7. tabl. II 8 znalezione w obrębie chaty I. \Vykonanc z kości ptasiej. Ostro zakOl1czone, zaostrzone przez dwa cięcia. Przy glówce us:!:kodzone, jasno - żółtawo - brunatnego koloru.

Dług. zachowanej części 6 cm (nr. kat. 1932: 7<Jr2).

8. tab!. II g znalezione w ognisku II b. \Vykonane z ulamka kości zwierzęcej, niedajqcej się bliżej okrcślić. Bardzo ostro zakoilczone, przy glówce uszkodzonc, brunatne. Dług. 3,8 cm (nr. kat. 1932: 008c).

Tab!. II' jest to ulamek narzędzia kościanego nicpewnego przeznaczenia (mae szydla), znaleziony pomiędzy ogniskiem la i Ib. Jasno-brunatny (nr. kat. 1932: 654). SIady obrabiania wykazuje take ulamek kości wypolerowanej, jasno-brunatnej, znaleziony poza chatą I (nr. kat. 1933: 313).

9. tab!. II 1 znalf'zione w ognisku I \v kw. III. \Yykollalle z rogu j<'lcnia, jest wąskie i na obU płaszczyznach lckko wYPukł£'o Bardzo ostre zakoilczenie wykrojono zapomocq kilku krótkich cięć, podobnie jak przy naostrzaniu olówka. Główka jest poprzecznie ścięta, splaszczona, starannie obrobiona. Szydło jest nieuszkodzone. Osobliwością na nicm są bardzo dclikatnc, })Oprzcczllc krescczki, pociągnięte gęsto obok siebie w mnicjszych od 1 mm odst!:pach, są to prawdopodobnie ślady wygladzania narzędzia rodzajem pilnika (?). Ereseczki te szczególnie dobrze zachawaly się na krawędzi szydła, jednakże pokrywają. choć slabiej jak "tam, calą jcgo powierzchnię z obu stron. J{olor jasno-brunatny.. Dlug. 14,1 cm, szer. 1.4 cm, grubo 6 mm (nr. kat. 1933 : 421b).

10. tabl. II 2 znalezione w ognisku I w kw. III. \Vykonane z przckrojonego w palo\\ ie rogu jelenia, ko,ra tylko częściowo starta. Bardzo ostro zakotwione, podobnie jak na tah!. Ił \ nicuszkodzone, koloru jasllo-żółtawo-brunatnego. Dlug. 11.1 cm. Slf'r. 1,R cm (nr. kat. 10:33 : 421c).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry