POZAN -SOŁACZ JAEO OSADA WCZESNOHISTORYCZNAmym jest również prosto.kątny. ProstDkątu przy nim jednakże nie tworzą Dddzielne, Dkrągłe ślady słupów, lecz dość szerokie, ciemne pasy wzdłuż ściany, znaczące ko.ntury chaty. Pasy te są pozostalo.ścią całkDwicie zniszczonej substancji organicznej, 't!. więc kłDdy drewnianej, bełki, względnie progu, które tWDrzyły fundament chaty. qlaty takie nazywają się przyciesiowe. Rzut p.oZiDmy jednej chaty tego typu zachował się nieuszkDdzouy. Ciemna rama fundamentu odcina.ła się .ostro Dd nieruszanego.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

piasku. Rozmiary jej przewyższały chaty o konstrukcji słupowej. DłUgo.ść wyn.osiła 12,40 m, szer.ok.ość 5,90-6,20 m. Wewnętrz znajdDwało się również .ognisko.. Fragmentaryczne ślady podDbnych chat stwie,rdziłam w dwóch miejscach, raz w postaci dwóch SChDdzących się pDd prostym kątem pasów, drugi raz w pDstaci pDjedyńczegD pasa. Trzeci typ bud.owy mieszkań w Dsadzie sołackiej reprezentowała jama mieszkalna, tzw. ziemianka. Było ich razem przypuszczal nie trz'. J eelna. zachowała się nienaruszona. Miała kształt dość regularnego kDła o średnicy 1,80 X 2,00 m. Zapuszczała się w rosły piasek do głębokDŚci 1,25 m. Kontury jej, w wyższych warstwach prawie prost.opadłe, zwężały się ku do.łDWi, tWDrząc kDciołkDwaty spód. Ogniska w ziemiance nie było., znajdDwało się pDza nią, lecz przepalony w niej piasek i w<:gle, drz.ewne P.ozwalają na przypuszczenie, że mDże jednak palil się tu ogieil. DDDkDła ziemianki pDkazały się ślady dziewięciu słupków, na których niezawDdnie wznosił się dach. O k.onstrukcji da.chu nic bliższego nie wiemy, pewne tylko. to., że nie opierał się o ziemię, gdyż ślady słupków daleko. prędzej występDwały aniżeli głębiej położDny ślad jamy samej. Może był podobny do dachów naszych szałasów. Dalsze dwa miejsca, pochodzące z badań próbnych w rDku 1932, przYP.ominały swą konstrukcją również ziemiankę, a nawet we wnętrzu ich znalazły się Dgniska. Brakowało jednakże śladów słupków doo.kDJa jamy. :Może je zniszczono. przed rDZpoczęciem mo.ich hadail, należy więc tylk.o warunko.wD przyjąć istnienie trzech ziemianek w .osadzie sołacldej. Wspomnieć jeszcze mo.żemy, że wejścia u trzech chat z podcianiami i u dDbrze zachowanej przyciesi owej skierowane były

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry