TRESC ROCZNIKA XIII

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Dział historyczDY:

B r o s i g, Dr. Alfred: :\Iaterjaly do hi__torji <.;zwki wielkopolskiej (Dolwiiczenie) 22 II Y b o w s k i, ,mgr. J anu!>z Teodor: \Vawrzyniec BenzeIstjerna Engestrom . 321 1\ a n t a k, Ks. Dr. ł{e-mil: Egzemplarz poznański Kroniki Eomo rawskiego . 29 K a I' p i ń s k a, Dr. Aleksandra: Poznań - Solacz jako osada wczesnohistoryczna (Komunikat tymczasowy) . .K Q c z y. Dr. Leon: Studj-a nad dziejami gospodarczemi Żydów paznailskich przed polową wieku XVII (Ciąg dalszy i dokoilczenie) , 47, 171

:\1 i k a, Marjan .J.: Dr. .Józef Strusick jego rod

S l a b ę c k a, Ewa: Dzieje gazety \Vielkiego Księstwa Poznailskiego w latach 1815-1865, z uwzględnieniem biografji rcrlaktorów . 367

Tprlecki, ski ego 'f,'lIże:

Dl'. Tymon: Nowicjat literacki Ryszarda Berwiil

Tell(':

Pierws,za synteza twórcza RysZal'ua Berwiilskiego: "Bogunka na Gople"' 232 Hyszarrl BenyiilSki a filozof ja niemiecka 341

Zapiski:

K a n t ak, Ks. Dl'. Kamil: Sylwptki 1kl'uardynów POZlHllh;]dch 104 Tene: Kalendarz Dominikanów poznańskich 398 X a d o l s ki, Dr. Bronislaw: Kilka listów K. Libeltu z<' schyłku jego ycia 9R p o w e l, \Vitold: Legenda poznańska o mieczu, przechm\ywanym w Katedrze . 412 "Gońca Wielkopolskiego" . 400 T('ne: Autobiograf ja Ks. Kan. Jana Nep. Jabczyńskicgo . HO

Dział bieżący:

F i d l e !', Dr. Wada\\': lIistorja miejski(.p:o kOfllitptll walki z żpbractwem l1:J

\V a s z ak, mgr. Stanisław: Struktura lUU1dluwa miash Poznania 41/ 'V i () t r z y <: h () w s ki, Dr. Bronislaw: Ś. p. Seweryn SamuIski . 428 Z a l e s ki, Zygmunt: Ś. p. Ksiądz Antoni Stychel . 136 Ś. p, l\larszałek .Józef Piłsudski. Wódz Narodu Polskiego . 14 Poświęcenie mie,iskicgo domu starców "Dar Kupiectwa Poznańskiego" . 332

Notatki

. 141 139, 3:31-, 430 . 433 142, 336, 434

Kronika wanie.iszych wydarzeń.

Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania Z ruchu wYdawniczego

Druk. Chojnackiego, Poznań, Al. Marsz. Piłsudskiego 1. Tel. 17-99

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry