KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

Pamiątki po Auguście C i e s z k o W !S k i III , /) W o I' Z e c kolejowy w Poznaniu 1848 , Odlewnia li z won ó w w Poznaniu :\ow<\ centralna e I f' k t I' o \V 11 i ił miejska \\ Poznaniu 11 Siósl1' ElźlDietanek Dzieje rlawnej f a r y poznańskiej (8z, Nawrocki) .Jak wy.głądala I'zeczywistość 3-go rozbioru Polski w świetle ówczesnej "G a z p t Y PolurlniowoPł-Uskipj" (Sz, awrocki) . , . , Stulecie zakladu dla G I u (' h o II i ł III Y l' h \\ Poznaniu Pobki )loprz('(luik J'a!Steura i Kocha, .Juljan .J a ra('zewski (W ojtkow!Ski) Z jJlJ:mail.skich wiątyń (i'.\\' , 1\ 11 t a l' z y n a) , Helik\\ ie bł. ks, Bosko w I,ośc. św, 1\ a t H I' Z . II Y K a t a !S t I' o f a kolejowa \V Pozna.niu h 11 t ił S t r o f a I n e O'IIPl'wanie clImUl' lIad Poznaniem :'I.ow( OJ'gany w KH t (' d I' Z e Poznańskiej .

Święto Patrona J'olski, Rocznil'H ŚW, ,hUH Kantego (sztych "Oltat'7. w 1\ 11 t p d l' Z e f'ozlHlllskiPj 1769") 1"0(1 znakiem li,';, Piotra i Pawła - I a t lo d J' a J' 0znnńska J o nI i n i a l' z P lIOZllai1 ' Sl',\' (Sz ,\'<\\\ I'oeki) K o n /2; I' (' s Eu('hal'yst) ('zn,\' \\' l'o7.naJlill lO-lecie zdobycia Ł a w i c ' POW\'ót męczennika kard, P\' masa I. p d ó e II o \\skif'gO , . , , Ohlicze Karola L i b e l t 11 ("'"a.sylpwski) Z pl'acowni fil ił p: is t J' a c k i e h - ul'ząd pontiaI'owy :\Jalarz dziwów i dziwadeł. \Vladysław !VI o t t Y (szyna) \Vieża przy kościele RW. M a. I' c i 11 ił, , Płaskorzeźba św. :\1 a \' (' i n a IW kościpIe Ś\V, :\1 a 1'eińskim 50 lat lll'acy al'tys:yczJlP,i \Vladyslawa i\f a I' c i 11kowskiego \Vizyta w instytucie M e ,t e o r o log i e z n y m p, P. (szyna) Instytut M e t e o I' O! log i c z n y Uniw, Pozn, na Golęcinie (Kawczyński) ,

1929 111'. H stl', 11931 .. :i8 .. 21 1928 "a7 7

1929 " (j 1929 , 24 " 1930 " :t! .. l!JJ;! 3 J(j 19:J2 .. :) :3 1932 ., :m li 1928 .. 28 .. ') 1!J:!(} :1(; 19:1:ł !)2. 'o ,.

1931 32 :1 1.31 47 7 W;12 .. 43 .. 1929 39 .. ;) 1932 " :31 :1 1930 .. :19 i 1-n 192!! C. () 1!J27 " okaz." 8 1931 :-\0 7 1921' lO .., , 1931 m 4 1927 "okaz, .. 1:1 1928 fi 7 1928 .. 8 .. 24 1;929 " 21 3 193D 18 " 20

SIadami I i c k i e \\' i c z a \V Wielkopolsce ieznany rysunek Kazimierza Pochwalskiego, malarz M o t t Y Pruskie m u r y obronne dokoła Poznania, Skąd się wzięła nazwa Kaponiery (szynl1) , Z Harendy rio Poznania, Dihljoteka i pracownia Jana Kaspl'Owicza \\' 'I u z e u m \Iiejskiem \V Poznani'u 1930 Z pokoju i kuchni do IIIUZPUIII (\1 u z (' II lU ,\\'i('lkopolHkie) (HZ\ na) \\ ."tl1\\'a HztdlÓ\" i IIIP!J.li angielskich w \1 uz l' U:II \VielkoIJolski(,1ll \V Poznaniu RI'osig) I'a Ill'pl'Z Z Poznania \\' III U Z !' U /11 IIPI'\iII"kielll !Brosig) , , . .

l' allil i a r n i a \\' Poznaniu (l\Iarciniec) . IJzi\\' P a I m i a I' n i \V poznailskim Parku \\'iIsona (szyna) l'ozlIallski(' I' o g o t o \V i e Lekarskie I' o m n i k (,I'ca ,It'zuso\\'e() \V Poznaniu

I' o lU n i k \Vilsona dl:! Poznl1nia

I) o \\' II (I ź \V Poznaniu

I' () \\' S t a n i p 27. grudnia

W':;!'Od ,/I a m i ą l (' k P o \\' S t a, n i a \ViclkopolHkiego (szyna) (.Jak K[ł1'01 \Iarcinko\\'ski opuszczał Po;mall) , .Iuhileusz p /' a,; y pOlskiej. lJisllIO pO'znl1ńskip "Co Tydziell" Znaleziska p r z e d h i s t o r y c z n e \\' Poznaniu (Kostrzewski) r;IÓwna pod Poznani!'/!) \\ p r p h i s t o ,'j i Polski (Karpińska) Cipko\Vp wykopaliska przedhistoryczne na DęhclI Ta bli{,;J I, \I czci I' I' z ," b . s z P \V S k i e g o , KOI/III zlt\V!IzięcZ"III' P /' Y s z n j c \]Jon mik lIigi('i) (szyna) O p, W, I{. , Giovanni Baptista () u a li I' o i jego dzi!'!a (,,;z:vna) , 100-!pcie Bibljoteki n a c z y ił S k j. c h i i50lecie pracy bibljotekarskiej Antoniego Bedet'skiego

19:32 1\1', 11 str, , 1932 " 13 " 7 192!J " .!!, 5

19:3U

'J N "

19:32

-'J ,)

:J

19;{1limw " 1933 .. Ci

1932 " ",5 " 20 W2H 1928 7 i 1932 " 45 1929 ,. 10 " i 1931 " 41 199 " <'Ii 7 l:{ " 1:3li 1 20 192R

;{

1!J:30 .. !) " 19:20 " 37 " ;{ 19:3:1 <)- ,J ...1 19!9 i} Ci

19;:ł '.

19:!R.. !I

.)

1931 " ()2 UJ:!!ł .. od l -;)2 19:m 2R

UJ.:!!JlD3<J nr. 10 str. 22 1932 " 1933

193:!

19;! " W28 .. 1927

W:10 ..

W30 " 1929 1932 19(13 ł92!1 ..

UJ34 1934 1934

19:14

19:14

W:H .. 1!134 193i 2 4 2R .. li 14 " li

.. 4 "

R a d j o Poznań'3kie 7. dziejów namiestnika W. Księstwa Poznańskiego, R a d z i \V i ł ł a (Wasylewski) Eliza i Wilhelm (WojtkO\vski) .

R e p o r t a ż pmmański z 18:19 r. (Iszyna) Poznaniacy w re \\ o l u c j i berlińskiej (Wojtkowski) Władyslaw S i Ul o n, jego malarstwo i praca społeczna (II. :\;lajkowski) Poświęcenie kamienia węgiehll'go ,porł kO!kiół na Solarzu S t. n d j o II poznaIiski )O-Iecie. s t)' a ż y ogniowej pozllailskieJ 10 lat pracy bibljoteki U n i w p l' S t (' (' ki (' j w Poznaniu Z pod Mostu Chwalisz('w"kirgo \" ,\ , tą (10 Szczecina (szyna) \\' i z {' ''u n k i dnwlll'go Poznania (szyna) .

\\' Y c z o I k o w s k i w Poznaniu Z j a z d lekarzy i przyrodników w Poznaniu a grobach z a s ł u ż o n y c h \V Poznaniu (,,.;zynn) \Vspanialy obraz ze. z b i o r Ó \\ poznailskich na \Vawelu (Bitwa morska pod Lepanto) , ,W31 2G.. ;":asz zwierzyniec-1928 nr,4 i 10, 1931 nl',2)i1,932 29 B o Ż (' C i a lo \V Poznaniu 1 93/ł " 2: " Dawni ganlCU1'Ze i kafle (B l' o s i g) , W34 .. .h'den z ostatnich (Powstani('(' \"alenty C z ar.

kowski) D o 111 Lekarski im, prof, dr. Karwowskiego. , (; I' ó h skrzynkowy koło warowni Reformatów Hękopis "Marji" \1 n I c z P \V S k i e fi: o w Poznaniu (n) . . . , Szkoła dobroci - Szkola dla upośledzon ch UJnyslawo w Poznaniu (1'\ a \V I' o c k i) p a ł a c Działyńskich oddany znów życiu kulturalnemu Poznarlia (n) ipznany widok dawnego Poznania na Ohł'a7ie \\' kocieł(> św, Rocha (P r a u s łłl li II e 1') I' li Ił a l' \liasta Poznania dla AutonLObilistów S e k woj a (drzewo mamuto\\p) w Poznaniu li

17 ..

1 " ;!U ;13 15 " :9 " 5 "

.,

,jł5 4 x H ':! 7 -1 W ;) fi ł4 " .} ,)- .) ._/ 19 "!, 11 l

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry