I\.HOXII\"A :\II.\8TA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

(III', ::u z Ix, '(,). T. Z, l\.a";S(,1'1I "Ot\\ arrip pl'Z'!I tku Sztuki WiPlko[JoJskil'j" !Ill' :.''.1 Z (J, X,), \Yaeła\\'11 :';ipl'osl:p\\,skipgo ,.\\ jpllwj)olHka Ilip jl'sl ugorplll kUltllł'alu III" [PI'ZPIl,Ó\\Oiplli,', W) gloszOIH' ua O/\\";I ITi" 111'11 (' ZI'zesz('llia Z\\', .\rt,n;t ezu) eh \\' I'alant nZJ;\I liskieh] 'lU', :!H z ;!L X), ,\rlllllla l'osz\\'il'l,.;kipg"o "I.ikwirlltl' jnp ohrarl) :\;lcz'..1 Il('j I1ad) Lud[J\\ pj" (111', ;!i.;) 7.

:!;), X), "Cn'do IIOWl'gO 1)/'0z.\([Pll ta Bliasta" (III'. :.'i.1i 7. :W. X,, \'[al1l;l Pos7.wiliskipgo "Ostatllir uI'hwal)' :\al'l:pltH'j Blld) LUlfo \H'j .nl', :!:11 z 1. XI.). .\dallla I 'oszwit'lskipgo ..(;d \Yil'lkopolshll witala \\ P07.llalliu .JÓ7.l'f1l Pibudskipgo" (m', :!)!J 7. 11 XL), anonilllll "C7.elll hyl "Zdl'Ój"' (III', :.'Ii:{ z iii Xl '. Staui>,la\\ a Za.

wad7.kip)w, nH!Jll'go IlIi,Uitll I 'o znania "Czas pokażp" [z okaz.ii pXI)(JSl- jJl'ez dcnta lIIiasta \\'if.'l'Iwwskiego] (u\', :.'6:l z 1, Xl.), Po\'. Stauislawa Sęp-AdaJllskilg-o ..l'rlzia I PozualH'7.)'kó\\ \\' rozbrajaniu :\ipllleÓ" w \\'H!' szawip 10jl1 lis/opadli 1!I11' I'" illI'. ;!(jt\ z :.':! XL). H. C. "Pali na I{ÓnIiku" [\Vi('lki tWÓl'CII wielkif'j fUJHlacji] <III', t71 z :!5. Xl.), l\.. '1'1'. ".\ktualuość "Zd!'o.iu" (nI', :.'71 z 29. XL), ,\darua \h.i II IIi cha "Bibjauna :\lo/'H1'7.0Wska [Z cyklu: Pisarzp po zrulllsn' XIX stull'l'ia] (Ul' :!7i '/ :!H Xl), Dl', Alldl'zpja Wojthowskiego ,ol'ięćsetlpeie paraf.ii OstI'Owskip.i" ,m. 276 z l. XIl.), .Jerzego Iłulewicza "Czy już aktualność "Zdroju" (nr, 280 z 6, XII.), Dl', Witolda Dalbol'a .,.Jó

7.d :\";ein:l 1\.l'zes7." sy1\n.t:1 znwl'lego art)':>ty] (III', ;!1)4 7. 1:.', XII,), Dl'. <\ndl'zeja Wojtko\\' skipgo ,,'fal'Ja "'ich!'\'kil'wil"w\\a" (III', ;!Rtj z \1., XIL), Od IJoło\V) sicł'IJIlia 7.ltl<\('7.a "J)ZiPIHlik Pozllał-Iski" w nip\,!,gulal'lIyrh orlstf.'IJaeh ('zasu do datek p t, "Ż l' i I' L i t l' l' a c k i e", orgall Zw, ZH\\. Litl'l'lI tó,,' Polskich \\ POZlHllliu, '\1'0 I z l), VI, zawierał nI. i.: Zeno/Ja I\.osidow,;ki£'go ,.l'robl!'IIIY o/,!!:alliJ:acyjlJl..', anoninla ,)iawiązlI ,il\ się Zel'\\alW nici" III'.;! Z ;! \.. \'Ill. Zenona Kosidowskip go ,,:::;ojusz knltul'alny"; - nI'. I 7. X, - Stefana Papel' ..I'rond.. niowani0 Poznania", HI'. \wln, \\'ojtkow=,kie,go ,,<;..nitls Loei", \\'andy ZeIlIbl'zuskil'.i - (;urz'ł-lskif'j ..\\'ywiarl, któ\'ego ni£' I)) lo", dl'. Boż('ny Stelmacho\\ skiej ,.l\.llka uwag o !'egjona liźIIIi('''. J('rzl'g"o KQlIl'l'a ..Z zn gadnicł-l tpatl'ahl)Th ['oznallia" ,," o \V Y I\. u l' ,j e r" zaIlli0ril IJI i.: ,,\\' stulecie założl'uia 1\:01' flol'acji Kominiarzy \V Pozlla niu" (IlI', l>ił z f>. VII-I, "Pl'ezy d!'lIt Ratajski obywatelem hoIIOI'O\V III nI. Poznania", "Hządy IHI HatuszlI objął dziś p, pnł\" \Vięcko\Vski" (m', li z 3, X,,, "NastroJe Wielkopolan" [(idy nowy wloda\'z objął rządy \\ Poznaniu] (n\'. ;!:H z 12, X,). iii volita I\"oł-lc7.aka ,.1 J o\Vstallif' Wielkopolskie 17i' (nr, 230 z ,', X, 2:H z U. X, i 2:{6 z 14, X.), anonima ,,\V 16-tą. rocznicę za. jęcia reduty nr, 9 przez oddzial lazarski p, O. WL" (nr, 6ł z 16, XI.),

"o I' P, li o \\ II i k W i c l k o lJ o 1 ki": ,\, K, ..KultUl'a WiPlkopolski w l'zasach miniouych" (II", 2711 z t.O) , XL), anonima "Hul'h IUłI}łowy w Poznali, kiem" ("I{łoy, d(1l1atck rlo "O"ędO\\uika" nr, :!1 z R XII.

"PO,,('IIl'1' Tag'('iJla l t": ano-, uima "DeJ' J>oscner Pl'iesnitl:Bl'unneu (uJ', 134 z 17, VI.), ano.

uiJlla "Hpichsprasid('nt v, Bind('uhurg ('in I'osener Kiml" (nr, 17(j z 7, VIII.), allonim a "Bedeu t('ndl' Poscner" [Bel'gel', Wel'II il'k c, Goltz] (nr, 197 z l. [X), K, 131'aun "AulS PrzyJJyszewski'1S (Ylłlnasialzeit" (\11', 1O z 1(;, IX), anonima "Ein .Jubiliium" [.\m lK Scvtembel' 1834 wUl'd,' lłI I'oseu das ehemaligl' Kg!. Friedl'il'h \Vilhelm-Gymnasiuul (','affnet) (nr, 210 z 16, IX,), Geol'g Bmndt "Eiu Posenschc,' Portriitmaler der Biedermeier7.pit" [GiIlC'rn] (nr, 258 z 13 XI.I, anouilUloI ,,I{ommerZieIłl'at OsłHH' Stillpl'" (nr. 262 z 17, XI.), anonima "Zu Stadtrat [{roIł thals 75, (-;eburtstag" (m', 2(j z 2>i, XL).

\\'iadołl1o'ci Drog'ilStow s k i e, Rok 11, r, 44 z 28, X, zamieciły nekrolog Ś, ]1. BI'OlIislawa Śnicgockiego,

,.I' s y c h!) Ul e t r j a", kwartalnik poświęcon.v !J".;ychologji stosowanej ze Szczf>ogólnem u\VzględlIielliC'Ul psychometrji zawodowej i szkolnej, Nakładca \VojPwórlzki Inst}tut. Hzemieślnirzo-I'rzemyslowy w Poznaniu, Bok I, 19:H, r. 1 zawiera m.i,: VI', Jaua chwal'Ca "Rozkład ilomzów intf'ligenc j i młodzieży \\ szkoła eh poznaliskich", ,.Sza l'O\\anie intf'ligencji", "Życzenia 7.awodowe młodzieży poznali skicj", "Ż y c i e lU II Z Y (' z n c i I i t I' r a c k i c", Miesięcznik pod 1'('dakcjf1 \Vicilczysława Brzo:;to\\"kiego, Rok I, 193i. - Nr, l zawiera nI. i. anonima "Donioslt; llI'oczystoHd ehóru katedmlnc. go \\ Poznaniu", 111'. 2 \V, B. "Otwal'ciP ]JI'zylJytku Sztuki Polskiej \V Poznaniu [w Pałacu DzialYl1skil'h], Marjana Sobipskiego ,,1\::;, Dl', Jozcf Surzyli.,ki".

1-'0S:\A:\'H,:'IiSIA W ILUSTRAC.JI WIELI{OPOLSKIEJ 1!.r<'7-1930 - ILUSTRACJI POLSI{IEJ 1931-1934,

\Vizyta w zakładach a n a t o m j i i medycyny sądow('j w Poznaniu (J. Gerżalwk) , A l' t e l' j e życia miejskiego (Sz, :\!awrocki) , Obscrwatorjum ast.ronomiczne w Poznaniu B a b i ń s k i Antoni (Sz, :\'awrocki) ,.,.. Sędziwe b z y na dziedzi,ieu Pałaen Działyńskieh (Sz, Nawrocki) Poznański c e c h garncarzy (Sz, awrocki) U panów .braei e e c h o w y c h (Z. Zaleski)

IU,{;{ nr, 3R str. J 1929 " 13 5 1933 " 12 " 20 Hi33 " 15 li 1931 " 34 " Ij 1,929 " 9 " 4 1929 " 52 .. 4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry