Z RUCHU WYDA W;\;"ICZEGOz,bió,'ki lIa fUlIdusz :\aukowl'j Pomocy im. I{al'Ola :\bud II kowskipg'o] (m, 1.:11 z 2:t IX), I{s, \\', K ,,\Y katedl'ze POZWU'Iskiej pl'zl'(1 :!O lat.". {III', 1,:1.j z 'W, IX), "CYI''1 Hataj"ld oh) W>lt('IPIII honol'o\\'., III" (m', Hfi z X'I' ,,\\'PI'Oll allz\'liiI' II uI'z1\d kOllli"al''rZIlI'!m IJI'ezYllenta III, ł'o7l1allia" (nI', ',,1,7 z :t X), anollima .,Z dzialalności dotyrhcZH>!o\\'l'iW wioli a17a miasta Pozllallia" (nr. ,1,51 z !), X), ,.\\'spominki I'l'?:.ionalni'" [,,\\ antul'a II stl'zelihudzil' - na pOlh,t;nvil' IIwtl'l'ialÓw.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

!'ZI'I'IHIII)'ch z J{siW grodzki!'" p071HIIIskich r. Inl, 1. :!'!I, h. 1(j ol'az l', 112;1, t. :J:I:J. h, ,łll (III'.

W;J z l'!, X,), Dl'. \{azillli"l'za Hl'Ossa "H'lIek pOZlHII'I",ki i je'.

'-:-O kamielliep" [\Y tl'OSCP o pil:Iwo Powania] (111', 467 z H. X ." alIolIima ,,\V'śl'ód POZIHII'ISI,il'lI !'IHl'ntarzy" (1. XI), 1I110llillFl "O piękno )JoZlla Ilskil'j \\'11 I't)... (III', :i2:J z Hi. XL), Ant Chodl" szyiiskiego .,Kilka slów o dawIlem malal'stwil' wiPilw]Jol skil'm" (nr, 52!) z IK XL), ,\n1. Chocieszyilskipg'o ,,\Vielkojlola nin or] szwbli i jlióm" [Franci",zl'k :\łorawski] (m', :J3R z 2;" XI ), Taddy ,.'\V Pozl1al1iu 10 0011 osóh zajmuje się kl'awiertwprn" (nr. 537 z 25, XL), S, :\1. "Fr;lteili o Wielkopolscp i Pozna niu" (nr. 543 z 2fJ, XL), ])1', Al freda llrosiga .,:\lalal'zl' po znańsry przprl .stu laty" (nr, 543 z 29, XL), T. K. "Cią1Zla rlbalo{;r o piękno Poznania [sprawozda nie z zebrania Towarzystwa Miłośników III, Poznania] (nJ'.

IJO

;,.1!J z ;!, XII), ,\leksHndl'a Hoa Iskil'g:o .,Ż) wot Iliplatw)'" [o .tanil' Kamlu 'lackowskim, "Zil'l\Ilil,al'zlI. Jluhliep<l'ie i liteI'al'ir, \Vil'lko)'olskilll] (111',5.1-9 z "!.

X I 1.). .\, Ch hi1'lskil'g:o .. () po(Illlik 7. gl'ołwlII "la nipzllIllll'gl' powst a l'tea w i I' II, (1)0 Isk i ("o" (nI', ;,,3 z " XII), 11'7) :\I'kl'olo Ś, p, .Józefa :\iI:riny ]{I'ZI',.,7a III'.

;,:J;{ z ;), XIL), Dl'. l{azilllil'l'za I.kossa "Dl', Ial'ol 'la I'('inko\\" ski w powstaniu 130- :H I.... lIII', ;,!iO z R, XII), .\Ipksalllh'a HI)'lIlskil'gl) ,.ŻPI'I)IIlSki a \\'il'lkOJloh;ka" (III', 53H z . 'XII). , ]) z i I' n n i k l' o Z II a II s ki" zaIlIipśril III. j,: \Iul'ji WicJwl'ki,-\\'iczoWP.i ,,\Vlosi w ł'ozlIaniu" Z da\\'II:.1'1I ""i] \111', HO z;!'!.

\ I i III', IiI z"!:.!, \'1.), Civis'\ ..Xa stl'aż fizrczllej i moral1H'.i O"P,J\'lIośei lIaror!u [z ok;lz.ii złoII-!.W juhiłr-usw Sokolstw;I \Vil'l kopoiskiego] (nr, H6 z 29, VI) \da lila ]'oszwii1s]\ipw "Poznat'1 k i I ka wip ków \nllezyl l) powst a.. liiI' uniwl'l's'tl'tu" [Z ciekaw'dl 1'11 I.t histol'.ii wszl'rhlliry w PoZlIlIllil1] (III", I:JH z 1:1, VII i W:{ z ;!O VII.), .1, \Y. ..\\'ojC',"volla Haczyilski" (111', "!OO z 2, IX,). Ks I. [{alltak ..Poklosip Kongresu TOI\listyczlleo" (11\', "!OO z Z I X). "Po lIominarji kOll1isLlryczIII'j!n PI'pz)-rlpntl1 mia}:tn" (ur.

"!2:) z '2. X.), ..PIk. \Vięl'kowski O h]:! I prl'zyr/!-'ntul'ę miasta", "B, JlI'I'Zrr!0I1t Bata jski ohywatell'lIl honol'o\\Trn mias'ta" (nr, 2'!G z ;L X). ,\r!aIIJa Pos/.wiilSkipgu .,(;rI W.il'lkopolska lączyla się z Polską" [Likwidacja Komisal'jatu :'-iac7P,]lIej Rarly Lurlowejl

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry