Z HUCHU WYDAWNICZE(;O

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 5 min.

Sam wykaz treśd dowodzi, Ż\' nareszcip powstało wydawnictwo ohrazujqc!' całokształt wysiłkÓw Pailstwa i miasla nH poIli lIubljCZlll'go szkolnictwa. powszechnego, A pamięt.ać trzpha, 7(' dziesiąta część mil's?'h.allCÓ\\ miasta i przyszłość ob) wateIstwa - - lo zagadllienit. szkoły pow:;zpchuej, Z prawdziwą l'adością witamy tpn piel'\\-;zy Hocznik, któr niezawodni!' hędzip lJl)cU\lkil'l11 prawdzh\ jp Cl'llUI',gO wydawn i ('I" a eiągłego, corocznego, CZP,Ś(' slll'awozdawcza phmna jPsl Ilmie,iętnil" poważnie i t('lnSa!lH'm stawia Hoeznik jako w dfl\vnietwo o wysokiej \vaJ'loś"j wewuętrznej, A zagarlnipuip III'ac} szkolnej i życia "zko]np!!O potrctktowanf' jl',,;1 z tak gł(:hoką or,ipntacją '" całokształei(' "praw szkolnych, ŻP każdy czy'elnik lila w Boczniku doskona le źrodło infol'lllaeyjnl' w I'ozlpglych k\\l'stjach oświatowych, Hocznikowi życzymy dużego powodz('n ia nipty]ko w szkola 1'11, alI' I'ównipż u ohywateli, kIÓI'YI1I życip szkol y nip jest obojętJH', H bal'zut\ uwagę zaslugu,i(' cif'kawa l'OZ]H'aWa II]', Szwan'a z zak/'psu p"ycJlo]ogji dzieci szkol/lych Hoz])l'a \\'a ]) r, SzafranówIIY. banlzo C!'lIlUl i poŻ:dI'CZIW, gOllua jl'st. slIlJlipuUf'g'O zainlf'I'eso\\'auia się ni,\ "','>z) stkil'h, kton ch illtercsują lIamiątki, zabytki i osobliwości luiastH naszego, oraz wykorzystania przez wychowawcó\\, którzy (Iziecko lllają zbliżyć do miasta własllPgo, Z. Z,

CZ.\SOI'IS \L\,hl'onika \Yal'szuWr, KWIH" ,alnik, poś\\'ięcony dzialalno..(wi samorządu Ol az IHH;Z('zf'gólll'łll (lzil'dziIlO!1I Ż) cia TIIiasta i jego hi,.;toJ'ji, \\"dawra Zarząd \Iipj"ki \\' IlIipśeip "tol. \\'<lł'SZa ,,'jp, nok IX, k\\art;1I IV. t!n:\ Ol'al. !'ol, X, Zl'szyt l i 'ł, W:H, I',

\\" i :I (lo iti (} :< (' i A d m, i n i - s l ,'a l' j n t' \1 i a s t a K a t 0" i t', Hok \'1. IH:H, zt'sz t I :\, Ś I 1\ s k i t' W i a d o m o ś c i t a' t s I )' c z n f', \liesięcznik, wrda "'ali) pl'ZpZ Śh\skie Biuro Sta tystYI'ZIW przy Ślqskif'j Hadzil' \\'o.if'wó(lzkiPj, Hok T, Hn1. Zps7,' ] i Zł-'szyt :!,

p ]' z P W o d 11 i h. II i " I o I' r l' z n oI' )' a " II y_ CzasoJJisI\Jo kWHrlaltH', HOl'znik]V za I'ok 19:.\:{, Zl'sZ t 1 \.. I.wów, l!J:H" stmll VITT + 27:>,

Z a c h o d u i a,

ł !' a Ż n i c a KW:lrtaJllik, WOlII Krl'só\\ X \l, 1H:1:1, nr, 4,jloHwięcony Zal'hodnirh,

s])I'aHo],

D p u l s c h f' \\' i s s p n s r h a. f t - I i r h p Z (. i t S c h I' i f t f u " l' o I f' 11, Poznali, HI:H, \\'ydaweH 1>1', Alfr!'d LHt1I'I'IJHllln, :-.111klad, Historischl' l;psellschaft. Hir Posell Zeszyt 27 zawiera III. i. IIHstęPUjąCt' al'lykułr: Dl', Thl'odol' \\'otschke "DpI' ,\ufhau dpI' groiSspolnischen lutheJ'ischen Kirchc nach erlangter Be]idonsfl'ciheit", Dl', Tng. Ge!) ,Jopkl', Bl'{'s]au "Dh' a IIgphlicł1 p SlutZUllg des iScłtiefell HathaustUI'IlIP" zu l'osell durch (]pll \Vestanbau (Juadl'os VOlll JalIrt' 1550 [Dip ZCI'.'Jt6rullg" pinPl' Lt'geJ1(le], :\lanfred Lauhpl't ..lIi.' .\usstclllłłłl'.(' dei' PI,,,tcn Militi\I' łwhol'den in dpI' I'rovinz 1'0:>pn", XI', :!X zawiprlt łJJ i: Halls .liil'g-ell v, \Vilckpn,,: "Altall"ii" "i"H Heut"clItunl", D, (;ottfl'ip" SIII..II'd "Samup! lIentHclH'l" i !'I'j'''.;II' do ('zasO]li""la "Aus d('łłl I'OS"III'I' Land...., wzgt. "Aus """I Os1lanll('" (ważny),

\\' i "i \\' i P I h o P o I H k i P, :\Iiesi';l'znik, poświt:cony sztm'p i kultul'zp, Bok, ]\', I'OZIW(l, I!J:H, :\1', ;) zawif'I'a IIL. i: \)1', L..ona h:oezf'g'o .,Stanowisko nauki hi stol''('zn"j wnbp(' l.ieJ)) zał'lJOd Illeh, Anidi Koehlel'ówn' ,,(;a 1I'I'ja obrazów im, :Vliplż'(lski('j1 w Pozna ni u", Alfreda ,h'siulIowskip)-W ,,\Yszystkieh wn,.; >«'I'ce/ll ohdzil'lt: [o .Janie SztaudynA'eJ'z" - eiąg dalszy], Jm'z<'go Dostatni..,gn "LucIzie z Poznania", :\1', li: Leonarda Tul'kowskiego ..I\siężyc na GÓl'lwi \\'ildzi.... [wiersz], .Jerzego Dostalnipg'o "Ludzie z Poznania" \"1', 7/R: Z..uona Kosidowskiego ..(TJiea ,r('wicka" [wipl'sz], .\1ł-ł'eda Jesionowskieg'o "Przezynki do kultury Wielkopol ski" [O dzialalnmici kulturalnej i litenlekiej SU'fana Papeego], :\1', 9: Alfreda Jesionowskiego ..PI'zyczynki do kultury Wielkopolski eiąg dałszy], A. SzyIlI'rskie,go "Ks, Zdzisław Zakl'zewski" [Z cyklu ,.Zasłużeni "'ielkopolanie''].

,,1\ u I' j P l' P o z n a il s k j" zamip ścił III, L nastt:pującp artykuły: A, Cho<'il'szyilskif'!-:I, ,Poznat'1 ,\' skl'z'żowauiu szpad dwÓeh królów" (nI', 28 z 2!1, VI), dr. A. \\'ojtkowskipgo "Czy Wilms łoso\\ al za wywłaszczeniem" [notatka] (nI', 281 z 21i, VI), -XI', 287 z 2!J. VI. po!Święcony j(...., zlotcnIlI juhileuszowi Sokolstwa \vielko,polskipgo, - Aleksand/'H Hogalskipg'o .,Ż, dzi w I'ozlla niu w wil'kadl I'pdui('h (Ul', :!!J7 z li, V II ), All'ksHndl'a HOg'alskiq.w "Żydzi poznat'ls(' za IJif'l'wszych .lagi PIlonów ,III', 29!J z 7, \'11.), '\Ieksanrlra Hogalskiego ,,:\lieszczanif' po' znm1se' bl'onią sit: przed ŻydalIIi" (III', :n:i z II, VII); dl', Ja-IlUsza StasZI'wskiego ,,\Vlielkopolallip pod lil'pm" (nI', 30) z II Vll.), Alpl,sandl'a nogalskiego "Pl'zl'eiw jadowitpj gadzinie" [z cyklu "Stosunki pol ,.;ko - żydowskie w Poznaniu w pl'zeszłości"], (III', ;32:3 z 21. VII), allouiUHl "IIilllll'nhul'g i dOili I"'Z' ul. POd.g'ÓI'III'.i 7 w I'oznaniu" (III', ;345 z ;{, VIII), .lIlOlIilila "I', \Vilrns o dzisiejszyIII Poznaniu [Uznanip h, obcrbul'gPI'mpistra"] dla gosf!orlarki polskiego zllł'ządu miasta, TluIIIHczenie z "KolniscłH' ZI.it II ng"] (nr, ;{67 z 17, \' 111.), h, )I, uZ tajemnic StareJ:W Bynku" [Domy historyczne pl'01SZą o tahlicl' pamiątkowe] (nI', 1l z 12, IX.L .Józefa Birkenmajera .,Z n'klu z Poznania" [wiersz] (m'. 1,:!1 z 2:!, IX), Ant. Chocieszp'lskiego "Cnocic obywatelskiej i żołnierskiej w hołdzie [w dniu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry