KHYZYS W P()ZN,\H

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 12 min.

/lIIu:-:za na do pomillięda t'l'h zagadllil'll w odnipsieniu 00 Poznania.

a zakol1czenie przpto rozpa trzym Jlajog-ól niPj dodlOdy hmlżetowe Zarządu m. Poznania. Otóż ogólna ciżka ytuacja gospodareza, wytworzO!la po r. 1930, zaznaczyła ię tu w posólJ bardzo \\,yraźlI-_ Dochod- zwyczajne miata paoły howiem f) Hi milj. w tosunku do l'Oku 1980/31. :\Iianowif'ie gd- w roku 133j34 wykonanie hudżetu prz niosło dochodu 31i 433 801 zł, 10 w r. 1932/33 było bliko 4:l milj., a \\' r. 1H:łOj31 -. 52 1 :J milj. ł>ochod przecbięhiorstw miejkich spadły w eiągu ostatnich 4 łat o 10 miljonów, dając w roku 1930/31 ponad 29 miljonów, dy tymczasem rok 1933/3.1, przyniół niecaje 19 miljoJlów. Na .głowę jednego mieszkaiH'a dochody ZW}Tzajne i 11311zWYl'zajne miao.;ta PozlJania \\' ostatnich latach wynosiły:

H};30/31 19in/:t 1932/33 1933, :H zw('zajne: !li,9 kU 70,9 li9,4 na IlzwTzaj ne: 28.0 3d 12.0 15"

Przytoczone wyżej llanp nic lIlajJ vretem;ji do wyczerpania tematu. Zo wzgll,)du na wój niekompletny charakter mog one łu:lYć tylko jako ogólna orjeJltacja w wqworzonej :<ytuacji. Iimo to lich tf' dość dohrze ilustrują rozllliar' ohecnego kryzysu w Poznaniu. uw.datniając najllanłziej charakterystyczne momenty. Oczywiśde nip poz'wala to lIam jeszczp wyprowad7ać wniosków o ewtł. dalzem kUJ'l'zeniu się życia gopodarczego i pogarszaniu warunków życiowych ludności pozllaIlskipj. 11111 1PŻ odwrotnie s1wierdzać na. ich podsta\\ ip zllłiżającą się og.;llU,ł poprawę. Za główIH' 1I0wiem zadanie postawilism. souie na początku JJ)"a!'' tylko skonstatować statystycznie stan faktyczny. ana]izują,!' z różnyl"łl dziedzin życia te szczegółowiej, dla których jtnieją mniej luh \\-ięcej szczegółowe i dott;'pllC dane liczbowe.

'Igr. S t a n i s ł a w \Y a s z a k.

:!Ii czerwca L9:H r. pIlIIOWIlI' Wylllll'' l'J'pZ r1pllta miasta, \\')'III'ano dot chczasowego prezydenta Cyryla Hatajskipgo. \Y,\'hót' nie został zatwienlzony. ::!!) I'Zel'\\'('a Ul'OI'Zp:ty Zlot Sokołó\\ z okazji ;,)()-Iel'ia istuipuia Z\\ iązku Sokolstwa na Ziemiach Zlłchoduich Połski.

1:, lipca !H'ZC'lIIiallowallie ul. C\\'arllej IHl ul. Bt'onisława Piel'ackiego, 1 t siel'pnia. o1\nlrdp ?\luzeUlll l'olollji Zagl'anicznej pJ'Z' ulic' śniadeckich, :!t{- <m sierpnia ohrad)' l\li('dz)'lllłrodowt'go J{ongl'csu Filozofji TOlllist,tzllej, października pożpgllallie ustępującego prezydenta miasta Cyr,\'Ia Hatajskiego oraz \\TQczenie mu hOllor{}wego ohwateistwa llI, Pozllania i medału, wyhitego ku jego ezl'i, ;! IHłździernika wlH'o\\adzenie \\' urząd kOlllisat''('zllego 1'1'('z-uellta miasta, pułkownika En\ ina \Vil,'ckowsłdego. 1 -; IHl;l,dzierllika otwarcie siedziby Zl'zeszellia Związł{ów ArtstY/'ZII)'dl i Kulturalnych w Pił łani Działp'bkil'l! OnlZ iłlaugul"aeja ('zwal.tków litel"acko-artyst ('zll)'('h. :I) pażdzi<>'l'nika uroezystość O'dznaezellia llIiasta Poznaniu 011znaką hOnOI'O\\'ą 14 dywizji wielkopolsldej, 1. I istopada zjazd dowódców powstania wielkol'olskif'go, 7 TlIdllia zgoli Ś, }I. gen, OS\\ alda Fmllka, dow6dcy Okt'l,'gu J\:Ol:jHlSU VH.

Od dnia l::! 1 CZf>ł'\\'ca !Jawił \\' Poznaniu ostallli nauh\łł'mistrz lniasta z czaslh\' llif>llIipckicl! Dl', Wilnu;, podejmowali)' pl'zez nliasto. Popt'zedllio lIadesłał swój portret, k.tÓl' za\\ ieszono w ratuszu w sali hUl'lnistrzó\\'. - fi łipca -lOO-leeie i-:tnienia KOl'pol'al'ji I{ollliniarz w Poznaniu, - R lipca f)O-łede

iTllienia Koła HękGrlzielnikó\\. - 17> lipca prz'jazd Jll'aei Adamowiczów, z\\ cil;'zeów Atlantyku, - 23 łipca przyjazd polskie h dl.iPllnikarzy z .\meryki, podejmowanych przez miasto. :!!ł lip'a Ii/ł-lerie itnienia To\\ l\1łod dl PI'zpmysłowców. - l:! sil'l'Pllia o(\'''łonit:rie pomllika al'l'yhiskupa Leona Przrłushiego Oł-a7 POŚ\\ i.;'cf'lIi'p ogródków działkowych imiellia tf'goż arcyhiskupa na Soła,c'zu, - 1:!-14 sierpnia w cieczka zjazdu PI})akl)\\, z 7.agl'allicy. - 29 listopada ot\\'alTie nowo7hudowalU'go mipjskif'go domu dla starców, daru kupipdwa poznailskiegtJ. - 12 gl'llllnia, w'zrzenie ?:1-leda prac,\' lIa niw i!' IIpipki SP{}h"'znej Pll, rł1I'7.ko\\ skipgo, Gomerskiego, HW'l.ko\\ skipgo i dT. Limckiego, \\' olu'{'sie sprawozŁławl'zym urządzoIle zostal lIastl,'pująre wysta\\y: w To\\', Przyjaciól Sztuk Piknp'h \\)stawa fotogr'afiki mi('d7 narodo\\ ej; - w stawa ohrazów malana l'zeehoslow<lekiego Frallciszka Podes\'y, obok którego wystawiała rów!HH'7.pśnie gTul'a artystó\\ \\ ielkopolskich "Pla'st'ka"; - wysta\\:1 fotografiki o\\'ieckipj - oraz \\-rstawa gwiazdkowa art y"'łów I'0zllailsldch, \y Inst,tucie Krzewienia Sztuki wysta\\ iali: \\, Taralll'7.ewski, T tus Czyże" ski, Tadeusz Potworo\\'ski, Wład'"law Lam, Józpf Kł'Zyżailski. Janusz Strzałeeki i Zhig ni{'\\ Pl'Onazko: - J all Gąsiellica Szastak z Za,kopanego; - \lm'ja Za.hłocka, Irena Hejewska - Ohremha, Walida Dołey.'\] i,;eiu kl}\HI oraz Sta 11 isła w Ostoja-Chrostowsk i: - pOlladto odh ły "'i \\ Ma wy fotogr'afiki, - ohrazów, darowanych łotnikowi kpI. Bajanowi. - gTafiki Lwo\'\iallilla Ludwika Ty,prowieza, I fi\\ Llol'/eŚllie Xl' 7I,iOl'ową \\' sta wą. prac' Jana SzalIrera, malaJ'l.a, grafika i I''"ownika; - ora7. wystawa grafiki Czamalla i \\'ą(}wicza, - IuzeUlll \Yielkopolskie urządziło wystawę gl'ufiki ,;zwed7.kiej; \Vład'"ław Lam wystawę mOl'ską \\' CukierIIi EIlł'OIJejskiej; kólko litel'aekie uczniów gilllllazjalll)'Ch ilU.

\lichipwina lIa ł.azal'zu wystawę ku cr.d Jana Kasprowicza, - Z innej dziedziny wpuienil> Ilalpż w ,;taw ak\\ al'jó\\ i ten'arjÓ\\' w Palmiarni, :'\la. ważlliejsr.p'h plarówkarh zaszl następujące zmiany: w mil'jsce nadkomisarza \\'łodzimierza Pituleja komenda litem 1', p, na miato l'oznail, 7.ostal mianowan' w (Iuiu 2 lipca llad

komi:-,arz :\ti< hał Kozakiewirz z \Yilna, Z duiem 1 if'rpnia wojewoda poznmi.ski Hogef' HaczyiJ'ski opuśeił zajmowane stanowisko, które liiI' zotało dotąd obsadzone. - \Y połowie iC'r}Jnia ohje!ł UJ'z<;,do\\'a lIif' 1I00\'omia Ilo\\'all- kOI1:-;ul fran('us'ki But.an!. 27 sierpllia w'ln'allo prezydentem IZ]JY Rzemieślllkzej \Vładysława Zakrze\\-skit'go, mi,;;trza stolarskiego. - 1 pażdziernika. ustąpił dyrektor PO('zt i TelpgrafÓ\\, :\ral'ieje\\'ski, ktl'l)'ego mif'!jHl'e zają.ł pjk. \Vallller. - 2 pażdzierllika \\' mif'js(,l\ ustpuję.('ego J)}'ez'dellta miasta CTy]a Ratajskiego \\'pro\\'adzon,\' zoHtal w urząd k()Irlisar ('ZII,\ pl'ezYllcllt miasta pik, Erwin \Vi"l'kowski. - ;) listopada stanowisko lIarze]llika \\'ydziału he'7pi.e('zeń,-;twa przy UJ'zl.'llzie wojewódzkim w miejs('e T, Bnmiewskiego ohją.ł \Val'law Żwirski. - \V poło\\ ie listopada zastl,'ve dowódl',\ O. K VII \\ miejsee ohpcllego prezYllenta miasta płk. Rrwina \Vickowskiego miano\\'all został płk, Stanisław Jan Ś\\italsk i. - Dowódeą [ haonu czojgów i ,;;amoehOllów pmH'erlIy('h w Poznaniu w miejsce ppłk, Eug-enjusza \Y-nviilskiego zo!<tał ppłk. Hudolf. .\ntoni l{osteeki. - \V porzą,tku !2'rUdllia ]wIrlen da ntf'm wojewódzkiej poli (' ji pal1st \\'owej \\' Pozna niu w mil'jsee insp. Gozdziejl'wskiego mianowan,\' zo:-tal podin"pekłOi' JRn Sm\'leki, Z w hitniej!<zTh obcokl'ajo\\'eÓw !Jawili \\' PU711Cl1Iiu: 24. VII. PielTf' Bost, francusl\i powieś('iopisarz i redaktor lla('J('lny tygodnika pary..,kieg-o ,,rał"ianne"; - 2:t VIII, "7wedl.ki szef sztahu generahlf'go gellerał-majol' Oskal' gl'f'll ol'az attadlĆS wojskowi ;211 pal1stw, hiol'ąr- tH1zial w nWllf'\\Ta('h \V Biellr'u:-kn; - ::!R---3(), VIII, \\'lelu \VyhitllTh filozofów zagralli('zlIy('II, prz-h,\ ł'rh z ol{azji :\liędz naroduwf'go KOllgTe"u Filozofji TOlllist'('Z/lej; l. IX. \\''cieezka geografów Zlłgranieznycll; - L IX, }ll'ezl's Mięuzynarodowego Związku InwalidÓw \Vojenll,\'('h "Ciamar'u", pułkownik edic, w towIH'zyst\\'ie FnuH'uza Duval'a oraz I'UlnulIskiego kpL Zalllfira: - '1, IX, z/lałł ł',I':i.hiarz E'stoilski FerdymuHI Loui \V p.!Jer; -:J. I. wyf'ie('zka lllan llarzy sO\\ieckich; - Ba po('zątl\U \\'rześnia wt'ieczka kill\Ullastu członków największego \\' .\lIglji kluhu tuł'ystYCZIH'gO \"hite tare Touring Club pod przewodnictwem preze:-:a kluhu H. \\-. .\liles'a; - 1'/, IX, \\Tl'iel'zka <1zif'nnikal'Zniemieckich; - 1. X, Wililll Fl'anl'ić, puhlic'sta z ,Jugosławji. który wyg-ło"ił odczyt p. t. "NO\n;za poezja jugo"łowiailska"; - 1. X. .\rtur Huhintein, sławny pianita, \\'ytąpił w wieczorze muzyczn Ul; - '2, XII. dr. Jułjusz Benesil, poeta jug(),;łowiailld i tłumacz sZPI'Pgu arc'dziel poJ.,;kich,

Z m a r I i: Ś, p, Jan Popławski. znan pl'Zem',;łu\\'iec, który przez długif\ lata pra('ował ,;połecznie jaku IH'zewodniezą.I',)' miejskiej komisji uhogich ohwodu XI (11. VI.); ś, p, Stanisław Listing, członek zarządu Tow. Uczestników Powstania \Ylkp.

l!HR/H> (1'2, \'1.); Ś, p. Iichał Majewski, redaktor, kaJ'an wiełokl'otnil' przez władze pruskie, powstaniec wielkopolski (24. VL); lllarzałpk Hindenhurg, prezydent Rze,;z' Niemierkiej, dawny obywatel hanOi'owy mialsta Poznania (zmarł \V swPj po,;iadłośd \\' Neude('k w l'rusaeh \\'schodnich dnia 2. VII!.); Ś, p. por.

Ignacy .\łm\kowski. weteran z r. 18li3 (ZB. VIII.); ś, p, ,łr. Kazimierz H<eia, h, mini,;ter, b. dyrektor Banku HHłllllowego, spra\\'ująe przed wojną .przez 7 la t funl{('ję radnego miej,;kiego (zmad w O\\'idzu. majątku swym pod Starogardem 2f). VIII.); . p. dl'. Kazimierz \Vróbłewski, lekarz i patrjota (1'2. VlIl.); ks. Edward Jęsiek, kanonik poznaiu;kiej kapituły metropolitalnej (2". rX,); ś, p, Bronisław Śniegocki. Z1Ian' kupiee, powstaniec z 1', HHR/19, h, komendant woje\\'ódzki ZarllOdniej Stl'aży Ohywatelskiej (17, X.); Ś. p. dr. inż. Marjan Kryzan, h. pl'ezes Frzl,'du Patpntowego Rz. P., radca lniej"ld, prezes Sto\\', Inż.

w POZlHllIilł. członek Rady Komunalnej Ka,s)' O,;z('zę(lnoki i\lia!'ta Powania (19. X.); ś. p. Oskar Stiller, hyły radny miasta oraz b'ły ratka miejski (Hi. XL); ś. p. Władysła\\" AdHmek. h. l'adn)' miej"łd (l!oL XL); Ś, p. 'dyl'. Euzebjusz Wantejn, h, dFcktor puznallsłdpgo oddziału Banku Polskiego (zmarł w \Vilnie 24. XI.); , p. JÓzef :\Irina-Erzesz, artp;ta malarz (3, XII.); ś, p. Oswald Frank. gf'nf'J"ał IJI''gad', dowódea Okręgu Korpuu VII (7. XII).

Zw-('Znjnp zphranie T-wa odlJ ło si(.' 30 li:-;topa'lla 1!Ił4 r.

o godz, 1" \\' Ratuszu. P. inż, Pfi'kalski ...\-gl()s}ł l)(leL t II. t. ,.Planowall}p t'pgjonahlp z uwzgłędnienil'lII zagadnieil lIIia:-HI Poznania". Re,ferpnt IH'zed:-tawił zadallia rl'gjollalll eh biur zahudowy, \\ kazał, do jakiego staIlu dopro\\ adza miasta ni£>})laIlOWH I'ozhutlo\\ a. z\\'łaszl'za nn Iwn ff'rjach, Biuru I'egjt-'ualne mają wrjaślJić putrze'h i lIIoŻ!iwośl'i l'OZ\\oju mia:-;t, okrpślić, jakie oLHzar' będą \,' bliskim e za:-if'- potrzf'bllf' pod zahudowę, ułat\\ ić IJezurhanizaejl;', pmn'tawnnif' miatp'I'Yl'k-HatelitÓw. \V dyskusji zahiE'rali glos pp, lH'zewodniczący radea HllciilSki, prezes Kierski, ratlea SłomiiIski, prof. \\'odziezko, rf'd.

I)i()tro\\'ki, Dr, BroHs, inż, Czarneeki. \1. Chyhiilski, 'V dYf'kusji żądano planu zalmdow dla PUSz('Z kowa i Puszezykówka. planu zaLudowy ogól 110 - kl'ajo\\ ego, stosowallia pewlwgo II Hcisku, ah zaIJurlowallo tel'ellY \\ śródmieściu. Ponadto żądani) opieki nad drzewostanem C.tadeli, kamienicami r)!Jlkowemi, zmiallY nan\ 'staeji Pel'kipwiez6wku, P0I'USZOIIO k westjf.' ponmi.I,a pow:-;taiH'Ó\\' lIa C tade/i, Na ezłonków T-wa zapii'ałi si pp, Jlotcu'jusz Dut.kit'wicz, archit, Jerzy Tuszows'ki, lekarz nr. 'Yinepnty Han'mh:-;ki.

s " l' a \\ o Z d a II I.. I' a l' II li II k 0\\ " Za l"Zildll lIli",hki..go ,..,lol...../.IICW lIIinslll I'oznallia za cza,.: oli I. IV, W:!:! do :n, III. 1!J:H I', :'\aklad"nI Zał"7:ądll rnil'jskipgn stoll'{'zll..go IIIias1a Pozllallia, I!ta, st r. :!:!X,s II I' a w o z d ił. II, i,' Z \\' i ą z k II S"Ólllzi..lni Zal'ohl,ow } (" II i I; o s II o d a I' (" Z ' c h W I'fJZIHlllill za I'ok 1!J:!:: - ,..,tl', XXVII + 1:11,

s fi " a \\' II Z d a II i I' Z d z i a I a lII o c' i Z a I' z ą d II .\1 i .. i s ki.. g o W III. sI. \\' a I'" Z a w i l' za rok hudżl'towr oli l. 1\', 1!J:!;! (lo :n, III. 1!J:!:ł l', Str. \'111 + 17:! + \'

Ił o c' Z II i l, S t a t r s I r l" z II ' '" a I' s z a \\ y, l!J:ł:!, :\akladl'lIł Zarządu .\Ii..jskipgo \\' III, stoi.

\Va I's/a wi.., l!tą SIl', X II + I Inhlit'a ol'jPlltal'y,illa + 110 + (j,

Ho l' Z II i k S t a I r s I r c z II r .\1 i a s t a Ił a d IJ ni i a za rok I!J:!I. Hado/)\, I!J:11. sir, 'I +:il.

B o t' Z II i k i II i s t (J I' C Z II P Organ To\\', .\liłonil,Ó\\' II i"lo",ii \\' Poznaniu, Bocznik X. Zt'szyt l, sit', 1fH - za\yipra '111, i, .\Ial'ji .\last lIski P,! "Bis]mp .\n

III'z..j ./. Bllilla [III. SI.."unki \ \I'\\' IH: l 1"/11(' \\' IIil't'pj'ji ]HJj'nail"ki..j), ,\, \1. S],ałl\Owskic:.!o "III', Skol'z"\\ "ka a d\\'ÓI' FI'yd"I' ka 1 I. .I allil "za Staszp\\"ski"J!o ..I\ilka łl\\'a o pnłku jazd }Jozwn'lski",i IX:!! roku", B"l"Iwl'lla CIIl'zallo\\ski..go ,.Do l'hal'akt"I' sl ki aulOl'a "Ojcze '\asz"

S l a n i s ł a \\' II l' I' łJ. s t. ,:1' ol' u II S k i I' (" ,. I' II' I' Z .. tri i f' - ::. I II i l' Z ,..., Za I' '" \,I"ZI'sj'lo::'I'i.

Tor'UII W:::!. stl', :?)Ii, ...hli.. :m,

\1 a I

H .. I' Z II i k

Stał

" t t' Z II ', \\' a I'f;za \\ a, I!J:I-\, ;";aklallf'llI (;hm 11f'0 I 'I'zt:t!u S1atstt'zllPgo, Hol, \', ,,11', XX + I IIt:1]HI + :?:ł:!,

\1 i I' t' Z s ł a \\' Z i l' II ł '" l, i II f' U "j'. I) i .. I' ] ł o t' k i ,,\\' s j' .. I' Z i \\' Z d I u Ż \\ i .. I k o P o I S l, i (, .i", I!I:II, 10111 I.. ;;:11', :!OO,

T azil'mi ]'oznar'l,

J)I', .\ II d I' Z "j \\ [J. i j I, O" S ], i .. . \ II g I j a \\' fi IJ "(' I' o Z - II i o 1'0 \\' I' II I" l, i", Odhitka z ".\\\'allgal'<l" P"zllal'I, 1!tH, Sil', 1S,

\1 i " t. z ,; I a \\' J) (' l' f' Ż ). II'; k i - ".J a II )-\ a I' o I \1 a {o k o \\. - '" k i. }III II i l' " t a i I i t " r a t

\\' i p I k o )J o l s ki", law, HJ:H, sIl', :H.

IIIU\\TOC

T a d (' u s z I' o w i d z k i ,,5 ok ó l '" i .. I k () p () I s ki", 1'0zna'-I, 19:11,

" \V s z .. Ś (' II 7. i l' S i I: c i o I e c i e T o w, \1 lo (I y c h P I' Z e m ys lo\\' e Ó \\' \\' P o 7. n a II i u" 1S7} 1!I:!i. str. lit.

S I ił \" i a (J (' r i d .. II I a I i:-o, tOlll X II, s t 1', 1,:1(j,

J:ihl.iogl'afia Wielkopolski, }Jrz(,z (It., . \nd I'zda ,,;kiego, Zpszyl l, sil'.

historji 1I10;i:olla \\'o.ilko\\ ::!.

I\.s, dl'. :-;1. Bross - "ZlIiór II s t a \\' .\ l' c II i rl i !' C !' Z j i Gnieźni(,llskil'j Pol. n a li s l, i (' j", Tom L 1'0znaJ'l, 1 !J:a,

J) z i e s i I: (' i o I e (' i!' S l o wal' z, Crzędllików :-;kal'ho\\' y c II \\" P o Z n a 11 i u" In:::!.

SIl', 15H,

III', .\dalll Tonlaszewski, asyst, Uni\\, I'ozn, - ,,:\10 w a I u (I U 1\' e I k o \' o I s li: i e g o" I'<.J7. I\:ui, 1!1:H, sI r, ;)I,li I) c Z n i k I' e li a g o g' i c Z n ,I", poświęcollY sprawoJJ\ puhłiczn p .. go szkolnictwa powszechllego lIa terenie lll, Poznania, Porl. I'edakcją Dl'. ''''hul. s.pel'l'7.ył-l,;kiego. 1933/34, Hoc7.nik l - l'o7.uań 193. 8", str, 21:ł. HOCZllik 7.a wiera nastl:'jJująco rodziałr": InformacjC' o puhlicz

IWin szkolnictwie l>owSzl'ehnYlu \\ Poznaniu Dział organi7.aeyjny (iIJSlwktor'at, I'ada s7.kol/la, lJ/'l.edszkola. slan i statystyka szkól powszl'('hnyrh i wydzialowyrh, kl1ls'fikac.ia \\ szkołach 110\\ sz('chnych, re.lullY szkolnI', IJOW" s7.koly, rozlllldO\\ a g nladłO\\ szJ",IlIych, - \\'ychowani(' i lIallczanil' w szkolach powszechnych (wychowaniC' religijne, IJał-Ist wo\\'c, fizyczne, hal'cersl\\'O, chÓr, gaz!'tkil, wystawy, JlluzeUltl szkolIlf', ahsolwpuci).

- H!'alizacja lIow"dl prograIIlÓ"" lIa uczallia i 1I0W!' programy i insll'ukcj.., \\'iz.ta('je, sieć pl'acowni "zkoln"ch, pOl1loce lIaukowe, og...ódki, og'l'ód hotaniczny, Hauka g'ospodal'stwa dOllloW{'go it!',). - Bi-bljot!'ki i czrt!'Jnict\\"o cza»opblll, -. Opi!'ka spolpczll1\ lIad IIlłodzi!';i:ą szkolU:\ (olłżywiaui(', dostarczani.. jlorlręc7.ników i tp" kolonj!' 11'tnie). - Opi!'k;t h'karska. j)okszta łca liiI' nauczycirli, J,onfpI'!,\l('jn ki!'rowników szkÓl.

- \\"s!,olpI'HI'[ł z donll'llI rodzicielskil\), - '1'0\\, Pop, Budowr szkÓl. - l\.omit!'t nauczycielski. Ponadto za wi!'I'a HOC£llik praCI: fil', Jana Szwal'ca p, t, ,,\Vy.

nik i harla,'1 psrchologil'zlIych UH d llllodzi!'ż;\ pulJI. szkol p"wszechnych i wypływające z nich postulaty p!'dagogiczlII'" OI'HZ pral'I: Dl', I ł!'leny Sza franówllY p, t. "l'oznał-t jako ŚI'(Jdo\\"isko wielkolllipjski!', \\ yzyskan!' \\ nauczaniu \\" związku z realizacją osi 1,,'ogl'allHlw!'.i "Polska i jej kultura",

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry