KHYZYS W POZKAN1U

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Krytyczne warunlu zycio\\'e llIieszkaiHów Poznania odłliI się również na ohrotach \V LOlllhardzie l\Jiejskim, które to ohroty z roku na I'ok wzra<:tają. Ilość wszystkich operacyj t. j. 1I0w)'!'h zastawów, w-kupów, oraz prolollgat wynosiła: w r. 1929/30 - fl9':! t '.; w r. HJ;30/31 - 76 t's.; w r. 1931/32 - 91)1;3 tys.; w r. 1932/J3 - Uli;:! tys.; w r. 1933/34 - 1i8];:! tys.

alllych }JO'żFzek i prolongat udzielono: w r. 1931/32 -- 63778; \\ l'. 1932/33 - 73332; w r. H133/34 - 85919. Suma udzif'lonych poż czek pJ'7.ekracJ'a 1 milj. złotp:h. ;\lilllo to wkład oszczędnościowe w hankach poznailskich \\ Zl'astają. Tak Hp. wkład depo.lytowe w J{olllunalnej Kasie Oszczęduośd Ul. Poznan ia wzrosły z 19 11(j0 000 \\' l'. 1929 na.

:10 2f)0 000 w r. 1933. Za'ś wkłady oszczdnośeio\\'f' w Pocztowej I\:asie Oszczędnośd w Poznaniu wynoszą w r. 1934 - 141 milj.

złot ch wohec 3Y2 llliIj. \\' I. 1929. Zaten-ł oszczędności w P. I\:. O. wzrosły o 311,8%, a \V 1(. K. O. m. Poznania o 55,5%.

\\' poznailskieh spólllzielniaeh oszczędnościowo - pożyczkowych, należących do Zwią.zku Spółek Zarohkowych, oszczędności nie wykazują większego rudlU. lTtrzymują. się one od f) lat na poziomie półtora llliljona złotych, a na wet ostatnio zauwa.ża się talii teJl(I('ncj do zmniejszania wkładów i przenoszenia ieh do K 1\. O. \V7gl. P. K. O., jako do instytuc'j, eieszącydl si daleko \\'ikszelll zlUlaniel\l szcrokil'h warstw. Dodatnic zjawisko poważnego \\'zro;,.tu oszcz\,dności \\' Pozna.lliu można sohif' tłumaCZYł; coraz silniej ujawlIiającą. się w społcczeiltwie potrzebą odhudowy znizezonych prrez infłaejQ powojenną. kapitajów, jal, rówllież lIielllałą, odgrywają tu rolę oherne kr'zysowe warunki gospodal'lze. Mianowicie -ohawa przed niepe.wną. przyszłością. a zwłaszcza przed I'edukrją z zajlllowauej posllly popycha ludność do oszcz('llzania kosztem lIawet codziennych potrzeb. Charaktel')'st'('ZllH zmiany zaszł \\ ruchu poczto\\''nl.

I1oś!' nadan'!'h telegTalllÓ\\" zmniejsz'ła się w ostatnim czasie o 1;)0000, iloś!' rozmów telefonicznych - o 250000. Suma wpłat ilU P. K. O. wYHosiła w r. 1930 jeszcze L7R liOO 000 zł, w r. 1932 - 119100000 zł, a w r. 1933 - 107360000 zł. Przekazów pocztowych i telegl'aficzn)Th uadawalio Ha sum około GO milj. doroku !B30, a poniżej 30 miłj. od r. 1\:132. Ta,k samo przyjmuje ;;;ił: w Poznaniu obeenie pl'zekazów pieniężnych na "t1IlI (I połow mniejszę niż do l'. 1930, kiedy wynosiła fiO/ milj. zł. Drukarnie poznal}skie ek;;pedjował.\' ro('znie za Jlorednil'twel1l poczty bardzo poważne ilośd egzemplal'z różnpgo rodzaju ('zaopism. W latach np. 1!J;U - I!);JO wy"yłallo lIa teren całego kraju kolejno: 16 lllilj. - :31 l,:! milj. 28 milj. - 301;2 milj. Lecz od r. 1931 następuje zaloll' spadek \\ stosunku do r. 1928 i 1B:O. Otóż w r. 1932 i 1933 .wsjall() tylko 22 1 :! milj. i 20 miljolIÓw.

ZbiedlliPllie lIajniższych warstw znalazło ;;;W(,j wyraz np.

w zwiększelliu Hi frekwencji w ,sehronisku noclegowem dła hezdoH)l}'('h. \V r. 1929 przenocowano \V niem i2200, w roku 1930 - ;)390U, w l'. 1931 - 48100. w r. 1932 - 47 ROO, \\' r. 1933 - li7400. Powiększyła się również li(.zlJa ubogil'h w szpitałH'h i innyeh zakładach (o kilkaset osób). \Vzrastająca rzeZ3 potrzebująeych ubogkh pociąga za. sobą \\'I'.rost wydatkÓw na Opiekę społeezną. Samo miasto Poznal'l wydaj!'. ohecnie na ten ('el blisko 3000000 zł, nie liczą.c ró\\ liiI' wif'lk ich ,.;mn. wydawall,Veh przez inne instytueje i kOlnitet dla walki z hezrobociem i nędzą.. Głód i nedza oraz brak pracy rozsprzęga]ą jetlll()t'ze:"nie moralnośr pubłiczną. Zaznacza się to zwłaszcza we wzroście przestępstw. Na porłstawie llotowal1 polkyjnych "twien}zamy po r. 1\:130 znaczny wzrost \Vszełkiego rodzaju kradzipży oraz fałszerstw. \\' latach 1930 do 1933 zgłoszono wypadkÓw kradzieży lR 778. zezego 10285 zdołano w-kr.vć. \V t J1I ,.;amym okresie hyło 588 wypadków fałszerstwa. Ronma liczllH sprzeniewierzel} wzrosła z 350 i 400 przed I'. 1930 Ha ;)00 i ;)liO. Hazard karda,ll) notowano w r. 1933 w 175 wypadkach, gd' w lataeh 19;W-1931 wahał się tyłko \\' lir'zhaeh 15 40. :\'otowane wypadki włóczęgostwa i żebraniny wzrosły \\' J'. H)3: do liczby 13011, co stanowi wzrost 100%-owy \\7 porównaniu z popJ'zedniemi łatami. Biorąc ogółem, zameldowano policji \V r. 1933 o 4000 więeej przestępstw, "iż \\' łataeh 1931 i 193;ł, a o li 000 więcej, niż \V 'r. 1930.

4.30

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry