1':--1'.,\I'IE:'\11-: I'HEZYIIE:'\T.\ IL\SL\ CYRYL\ H.\T.\.I=-,KIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

I'UII,'k t.'1I P)lu"zcza,;z \\' "lit' 1Il/!:<kipgo \\ ipku, W cIn\'ili. grly doświall('I...lIia ,.;\\....g.o ho{.;atr'go w wielkie III01łlplllr życia mólhyś zużytkować dla dolll'a i dal!<7.(,{.w I'OZ\\oju IIUS7.('gO n1iasta. (;d illll('Z('j j..lllla'k staf si już liiI' HlOŻl', uważamy za swój ohnwil\l.pk. lIipt'lko pko I'allni Jt'C7. I'ÓWnil'ż jako ohywatclp Poznania, złnż.).l' Ci. Czeigodll' 1';'lIil' 1'I'cz'd"łlCic, slowa najl;prdl'czniejszcgo }lodzil:l,'Jwallia. hołdu i \\rlzir;czno':;ci - zal'{1\\ no \\. imi('uiu nas7.pg-o 1llIhu .lak i I'all'go miasia - za '[\\'oje ,,7.CZPI'C i sPJ'{Jt'cznc umiłowalli.

g-I'od u I'l'zPlllysla WO\\ P;':'O, za hl'ZustllłllH\ tr'osk o dohro j(.go Ini('s7.],al'teO\\, za Twoją ofial'llą i Iwziulpl'psO\\'llIl pl'acę zwlaszc7.a PI'zy 01'gaui/.owanill 1'. \\', I" któl'Il II) )lraca W) sllllęla pl)Zna11 na czolo ntiast }lol,kil'll a illlil pallsl\\'a uasz..go rozsławila po eal) Ul ':;\\'iccic i 7.jdllala 11I1I IHJ\\'Sz...'hllt, tlzllauil' i ;;7aclllI('k, Za wS7.ystko. co':; zll7.ialal, a co /.aw,.;zl' ożywioł1(' h'lo tlUChPlI1 g-on\c('go l)atl',jotyzmu. poczuci Pili wiPlkil'.i ,milo':;ci i SPI'II\\'I('dliwości - miaslo Pozllal1 i jPgo ohywat!'lc zaehowają lIa zawsz.. wll7.ięcl.1lI1 o 'fohi.. pamięć. I!nzstająe si 1.'1':; rlzi:-;ia I 7 rohą, tu. w glllU('hu 1'11 tuszowym, lIa 1"I't'ni(' IIł'ac ,.,all1ol'/.ądO\\'lj, wyraża.iąr' uZllanip za Twą dotyche7./l";1I\\1\ rlzialalllo':'l'. lIi(' Z\\TaC<llll' się do Cichip ZP słowami poż('gnania, gd.).i. j('st('''lu )lI'z('k,lIIaui. ŻP /li('ha\\"('m )lOIIOWllil' s)lotkaIuy si'; z roha na illll eh ocir'illkaeh ]Ił'IlCY S)lOI(,C7.łłCj. Ojl'l.yzlla IHI\\'il'llI ..;hza potl'zf'hujf'. zwlaszczll nhl'c'lIil', wS/lM)ll'iłl' 1111:/.0\\ lIil'l.lOIIIII dl. o "ihl'eIl lIipw7.ru"zon eh l'Ilal'ahlpl'ach!

Pl'zelll Ó wic II if' p. Dl'. .\ła('ho\\'skie.go na posiedzelliu Rady liej"ki(j dllia ). IV. HI:H.

\\. dniu, w klol'-ł-II żPog'lI<lmy oclcho<lzącl'g-o PI'l'zyuellta łJliasta l'o7lłania. w któr III 7.anlykalłl\' j.)um\ \\'idką kart histol'ji na,,;zcg-<I lIIia,.,t,.. pl'Z,i j"ć- IIIII>-j Ha III y':;) 7.dani", aforyzłII, który stal sip. spubo11'111 dllia rlzisil'jsz('p:o lł/lczphl'1łI has!t'ł\I 11'I'llźllip.is7.0':;ej polskipj. jpj dnJ,!!o\\'skaZł'lI\ i 1110101'('111 działania: "Idą l'zas', kto/' ch zllamipllicł\l jl'st \\'y':;cig )I 1'11 cy. t.ak jak .Ia\\,nir'j h I wyścig żelaza. w.). "l'ig- kł'\\ i". ZIlI..rł\\"jr' I('ż ohe,,('hla III'7clalla JW ulieach l'ozlIllllia Iu'ew powstal'ł\'o\\ wif'lkopolskldl, rł' I Iko po('zęl' zahliźłłiać się rany, zarlan.' \\ojn'l i IHI\\"slallil'lIl. j>Ol.lIaJ'I. ""h'ożoIlY przpz dzi('siątki lat zahol'(,zl'.o ur'isku 1 Zllw!!Il!lia "ir; z 111'zelllocą do skl'zętnl'.i,. zapobicgli\\ (' i i wytc;żająn'j pracy s ta 11111 <lo \\'yśeig-u ja ko jPc!I'łl z piprwszyeh w I'o),.,c('. Z I)OC7.ątl\:ll )lO'] kOUl('nrl;\ śp. .JarognipwH D ł'\\'I;Ski(.go, a 0,1 Hr'! rohu /lod )l1'7.p\\'o,ll'ł\I Cyryla Hatajskipgo. 1 ktokolwipk IJ.). chciał

40.3

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry