KIWII\:.\ :\IIASTA POZA);L\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Ta pamięć oddawała BlU nie mniej znakomite uslugi jako hihljot(>karzowL Znał swoją Bibłjotekę T. P. N. doskouałe, wiedział jakie ma zasoby, potrafił powiedzieć hi::;tol'j niemal l,ażdp1 książki. \Y dziedzinie hibljotekarstwa nie hył zresztą samoukiem.

Pl'akt,\ kował przez dłuższy czas, jako student uniwer'tctu, \V Archiwum xliejskiem we \\'rol'!a wiu, pod l\ierulJkiel1l zasłużonego wnławcy "Codex diplomaticus Silesiae", GriilJJlagella i w wrol'!awskiej książnicy miejskiej. Lubił o tem wspominać. Prznmszczam, że ta praktyka lJie byla tylko wynikieBl osohi81yl'lI upodobaii, ale podjęta z widokami przyszlej praq w T.

P. N. [Tpoważniały go do nadziei w tpn kierunku hliskie stomllki z l'Odziną hr. hr. Mielżyńskil'h i przyjaźil z za"ll1żollpn lnlstoszem zbiorów T. P. N., Feldmauowskim. .Jak bliskie byj. stosunki mię(1z' Erzepkim a Feldmallowskim, świadczą najlepiej ostatnie dni żyeia tego ostatniego. SamotIlego staruszka .pielęgnował Erzppki, już wówczas desygllowallY następcą, z s nowską troskliwością. Dopomagaj mu w tf'm stróż :\Iuzeum, poczciwy, na całe. K:..;jstwo znany PytIiilski, wychowanek i\loszczeilskich - prawa ręka p. Teodora :\Ioszczeilkiego w orgallizowalliu pomocy dla powstallia 1 Rli3 r., tnJOwy, wierny, stary sługa. Opowiadał mi nieraz - "jak to lny razem z pallem dTektorem, palla. Feldmanowskicgo na pa('elT wozili, jak my dbali o jego. wygoIły", Ze swojej praktyki wrol'ławkiej wyniół El'zepki Il£\rdzo dużf' wymagania 1'0 do ealej praey bihłjotekarskipj. Kartki katalogowe nigdy nie hył' doM sta.rał1l1ie \V'kałigrafowaue, dość estetscznie ułożone co do odstępów linij, alineó\V i paginal'ji; te, J{tóre sam pisał, mogły rzeezp\'iśeie służ'ć za wzór. Hf,'kopisy sta nowiły 11 łubiony dział dyrektora. Rlncz lło. gahinl'tu, gdzie się mieśeiły,. trzymał najezściej przy sohif', katalog pierwotuy, Ilapisany przeważnil rką Kanteckicgo, nie zada\\'alniał go.

Pnll'OH'al nad now'm, któlT, zdajf\ si, JlI'zpd ustąpif'lliplll z dyrektorstwa miał gotowy tło druku. O ile niezmiernie dhał o katałogi, o tyle mniej się troszczył o formę inwentarza, który też jest Jliemiłosiprnip. pokreślony_ Stoi to w związku z ehronicznem niedomaganiem lwżdej Bi

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry