Z.\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Głęl'oko odczuwał ich piękno. Papier wykwintny, poprawna praca metl'ampar'ska, w-horowość czdonek, estet-czna oprawa miały w nilll zna\n', który nif't-Iko potrafił te zalety ocenić, ale \\ prost smakował w.nich - po e,pikm'ejsku. Był w stallie zapamiętywać się w rozpatrywaniu jakiegoś pi!,'knego egzemplarza - trzymał go lIa s\\-ojem hiurku, formalnie pieścił si. z nim. Gd,v ehodzilo o opraw zwłaszcza eymeljów z XV i XVI wieku, sprawa lIahif'rała niemal charakteru eeremonji. Całe zaufanie szefa po"iadaj \V dziedzinie introligatorst\\'a, już dziś nie ż jąey, mistrz JanuszYlISki, - sam nawiasem mówiąc, namitny hibljofil. Ofieyna jego mieścija si!,' przy Alejach :\Iarl'illkowskiego nr. 18, tam, gdzie później pracowała drukarllia ,,(iazet' Powszeehllej". \V uroezystym nastroju stawiał si!,' .JanuszYll"ki na \\'pzwanif' \V biurze dTPktora. Deeyzje co do jakości i :;t lu oprawy zapadały po. nieskoilcZOlITh dyskusjaeh. nieskollczenie też dlugo trwało wykonanie, ale za to opm wy J HnuszY(lskiego orlzllaezają się jeszcze dziś, wśród wszystkich illJlyeh, w Bibljotece. Estet) czna trOlH1 książki oez)-\\'iście jeszcze nie wyczel'puje zainteresowalI hihljofilskich. Bihljografiezlle i histol'yezne momenty grają tu słusznie \\'ażną rolę. DT('ktor El'zepki hył ehodząeą hihljografją - wiedzą to aż nadto uobl'ze wszysey, którz.,- się z nim stykali. Jak mało kto, wał hibłjografję europejską \\ ogóle a polską w szczególnosei Zf' spcejalnem uwzględnieniem \Vielkopolski. Hzauko kied pozostawal dłużny w odpowiedzi, a jeżeli się to \V-jątkowa zdarzy lo, to póty nie spoczął, póki wszystkich dan)'eh nic ustalił. Z niestrudzoną cierpliwością śledził w ezasopismal'll llajdl'Obniejsze szezegóły hibljografiezne, \\Tcinał odnośne 1111tatki i pien%wicie składał w pudełkaeh, na które z dumą spogląda/: "Są, są tu materjały" mówił, uśmiechają e siQ tajell1ni('ZO. .Jes/.ezf' na kilka dni przed śmiercią dopyt)-wal sj. czy sehO\\ano któryś numer .,Kurjera", ez- "I>ziellnika", gdzie go . jakaś hihljografiezna infol'lHHcja h'ła uderzyła.

\\" t'('h zainteresowaniach hihljogl'aficzn'('h służyła mu znakomicie wprost fenomenalna pamięć, trwała, pewlla, która uopis'\\ała mu do ko(u'a. ż cia.

.391

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry