Z\PISI\.I

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Jak \Vrżej wspomniałem, \V r. W31 przy kośdele św. Wojdecha zawiązało się hraetwo Aniołów stróżów. Powstało OBO zapewne za radą ks. Boguszewskiego : am jest promotorem, opif'kunem tego bractwa. Autorka pra(T pn. "Krzysztof Boguszewski i poznai1ska szkoła malarska na początku XVII wieku" na str. 205 pisze, że hrad\\'o to ufundowało dopiero w 1'. lti42 ołtarz, ozdobiony ohrazem, którego twórcą jf'<;t sam prohoszez. Datę powstania obrazu umieszeza między Hi31 et 1Ii:5 rokiem 1;1). - \V dwa lata już po zawiązaniu się bractwa dowiadujem' się o istnieniu ołtarza Anioła Stróża; jednakowoż uposażenia dla swego ołtarzysty nie posiada jeszeze. Jalw pierwszy znaczną. sumę zapisuje na ten ('el sławetny .Maciej l\lydplnik, mieszczanin poznailski H).

Chorohą złożoH' sporządza I\:rzysztof Boguszewski dnia 13 st'czl1ia 1U35 roku ostatnią swą wolę. \\ testamencie wymienionyeh jest kilkFi. obrazów, zapewlle \\ łasnego pdzla, które przeznacza do na;,tępującrch kościołów i osób: 1. ohraz P. l\farji "na pultora okna nad oknami" do kapliey rÓŻaiH()Wej \\' Otorowie, 2. ohraz P. Marji na drzpwie do kośeiola św. \Vojeiecha w Poznaniu, 3. dwa ohrazy, jeden :\Jarji 'Iagdalelł- na półtora 10kcia.

i drugi św. Fraucb:zka, otrz mać ma Opaliilski, do \Vągrówca,

13) I. Głębocka-Piotrowska: l. e. str. 20;) i 20D, H) .\eta Cau<;arUIJl W:{:ł--Hi3.'J. fol. 8v. i n. 117. Y. 1Ii:{3). ..Dcelarlltio \Iyd('lnik. }'prsonalitp!' famaltls \fathias Smi.gnator l'ivi,.; POSil... }'f'cftg'novit, quia ipsp SUlIIJltalIl won flor. JJol. non ita IlridpI1l inef'11SUm t'IIll'!HhIJIl pro n,e!iori dote Pl. provisiGne Conpii \lall,;iollarioru/11 per SP in Eedesia ParodIi alp S. \dalbcrti cIecIerat Pl. fundavprat... verum (lU ia a I I a r P f" 11 t P l' n i I a t i s S:1 n (' I i A n.g e 1 i C u S I o d i s i n ]I I' (. f a t fi lo: c ( l P S i II nullam arJhor dot('m pI lll'ovisionem lH'(1 suo altarista habPl, ich'o rJpclanmclo voluntalplll SIWili, eun(l<'m cenSII!ll ut lIrael1liSSUIll p,;1 inscriptUJll ('t ohligatum (iO florPllos unacUlu SUlllIlla orig-inali 1000 flOł'. pl'O (101.0 Pl. IJI'ovisione altarislae Frall','nilatis S. Angeli Cu:stodis dat. donat. Ibidemque ('t paIHlp/11 d('clamtioIlI'm HpVPł'pł1(lus ChrislophOl'us Hogu,;zewski }l1'pfatae El'clesiac S. AdallJl'rti parochus pt Fł'atf'I'nitati:i S. ,\Ilf!pli C:ustodis promotor acc('plf.vit.

4. dwa ohrazki na miedzi malowane, jedeu "Trauslatio Crucis", i drugi "in Sepulcłu"o w ramach, na których są chirublllkowiE' srE'hrni do kościoła Bożego Ciała to iest do szkaplerze Patlll Naiświf,'b:zej".

J. olJl'az św. .\nton.i.<,go na mielłz i otrzymać ma Jejmość Pani \Vojewodzina Poznallska - do Sierakowa.

Pozatem obrazy lirukuwane, farby i przyrządy małarskie zahrać ma Banusz, czeladnik jego '5). Datę ,.,gonu art sty ks. K Hoguszewskiego należ} przyjąć międz} 13. I. 1H35 a 12. II. I G35 r. l ").

:\1 a r j a n J. I i k a.

2. B o I e s ł a w E r z e fi k i.

Garść osobistych wspomnicll.

.\Hnęły dwa lata jak pożegnał się z tym światf'm Bolesław Erzepki, jedna z najbardziej typowTh postal'i przedwojenIl} ch Poznania. - Niech mi wol no będzie dorzucić kilka osobist.ych w.",pOJlUliell do tego, co już o tym zal"llym i zasłużonym człovi/leku powiedziano. Pierwsze moje z nim spotkanie miało miejsce hardzo dawno temu, - Jako mała pensjonarka zabrana zostałam przez i{tlH'egoś z wujów do .\luzeUln Towarzystwa Przyjaci6ł Nauk. Utkwlt' mi w palllil'i sale, od góry do dołu zawieszone obra7.ami, jakipś pOl.tl'et" o hal'llzo eiemnem Ue i gospodarz t)Th miejsI', właś.nie dyrektor Erzepki, uprzejmy pan z dużelUi wą...ami. ktÓry umiał nipz:niernie deka we rzeczy opowiada(\ a ktÓrego naz\\"i ...ko już nie raz przedtem sł.szałam wymawiane ;.; wiplkim szacunkiem i uznaniem. Przez myśl mi \\"ówczas nie p\'Zyszło. że ów uprzejlllY. UCZOIl' pan, llapelniają(T mni. ":I.alonym rf'spektem, hędzie Idetłyś moim sze,fem i jednocześnie nauczyciełern w zawodzie hihljotekarskim. .\ lepszego Ilaun:yciela tl'\lllno sobie w'lllarzrć_ Był howiem bihljoteka\'Zpm i hihljofiłem z powołania. Kochał książki i umiał u swych podwładnych wzhudzić przywiązanie do nich.

U) Acta C;lUaI'Um Hi;:J---1Ii;1J. ful. ;i;.!7 v.-:Hi (1;). III. W;3G).

16) ibidl'TlI, fol. :itli; ful. ;;;r. Y.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry