Z.\PISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

błotnie nie m'Ii i autorka, przypuszczając. że BoguSZl'\\ :-;ki, łuÓlp\ndd :-0l"\\'i 101'. h I księdzem prz- kośeiele św. vV ojdecha. \Yiallomośd źl'ódłowe, znajdujące się \V Archiwum Arl'hitlie('pzji GllieźlI.-Pozllailsldej oraz w Archiwum Państwowelll \\ Pozllall iu, daj.J. pOlwiel'dzenie tegoż przypuszc.;;ellia ").

PraeR \\' IdasztOl'zp C-stel'sów w Paradyżu skłoniła artystę 110 ohleczell ia uldellki dul'llOwnej. Jeszcze w tym roku, kiedy olH'jmuje zarząd parafji ś\\-. Wojciecha, nazwany jest kłe.. rykiem ). - \Y ciągu Hi30 roku trzykrotnie zmieniali się duszpastpl'Zp. przy kościele św. \Vojeiecha \\' Poznaniu. Po śmierf'i k. Pawia Kl'zepil'a 0) parafję obejmujp \Vojeiech Depty (= Depciu) "j. ie (Hugo pelllił ks. \Y. Depty obO\dązki proboszcza, \\' tymże salH'll1 jeszcze roku umiera 7). vV dwa miesiące później. li II ia 30 października Hi30 roku illstrtucję na probostwo św. \Yojdee!ta ntl'n ll1uje Krzysztof Aleksander Boguszewski R).

3) Kipily \\ l'. w:m/31 zlJiel'al('1Il materiał źródlowy do praey IJłł. ..Studja lWi! vatrye.latem pozllailskim", znalazłem wśród dlu!!'ie!!o "zpn'g'u :ikt kOlI"'ystOl'skich i nazwisko ks. Krzysztofa Boguszpwskii'go.

\\ ,lkładl z lat 1Ii:;:- -1!i:{j \V('iagnięt)' j('st tl'słanH'nt artysty.

) Aeta Caus. Hi;!!I- W:H. fol. 2:>). I'\l'ehiwum .\I'chiiliecez,ji Gllipźn.-Poznalisk jpj).

') .\eta ilH!ieii Salll.ti .\dalu"I'ti 16:!;)- 163:), fol. 1f} V. (I'. 1():!(i): "z rłekrptu .Jpo :\Iw<,'i X. Pawia KI'zc'Piciusza }lallIitencjarza Itllnskipg"o, pli'hana więtll\\ ociedlOwsl,.ie!!o sędziego y pana gruntu....., ihid"lIl fol :)0 (J'. W:!8). L\I'I'hiwulll Pailst\Vowl' w Poznaniu). 0) Acta CclUsarułI1 \(j:!!J-1G31, fol. 228 v. (:!7. V. 1(30).

7) .\eta Causanllll 1Ii:!9-1li31, fol. 24ri i nast. (2;6. VIII. 1li:0).

.:r"SlalJll'lItmll Paroclli f'. Adałb.'rli. EXl'eutOl'ps tpstallll'nti oHm \"PIlI'I'ahilis Alhl'rti nepty pradata!' EccIesiae AclallJl'I'ti Parochi...... H) Acta CallSal'UIII 1()f)"-Hi31, fol. 255, (:311. X. lli:3(1): "Institutio . ,\flallH'!.ti. Co!'a III 11\ list rissinlO pił HeveI'cndissimo Dom ino .J oanllc de Zaksip B;, ko\Vsld... ppbropo C3mcnensi suffl'aganeo... comparClIs Hl'VI'l'plldus UIlU'; Chl'istophorus Alpxan,lcr Bo,guszc\V I, i ni i II o I' i s o r li i łl i s c I !' r i c u s a(1 ecelesial\l parochial!'m Sallcti ,\dalhpJ'ti l'osllallii'n:-is ,llost lIlOl.tem ac ohitulll olim Domini AIhl'rti ()!'ptci.l eill,.;d('łIL eerlesial' ultillli Ilossessoris v3cantem P ('I' IlIlI"tl'i""iIlIUlIl pl Hp\'. I>,JłU i IHI III StallislaulJ\ Iol{[[l!'\\'ski em10nicuIII l'o"n. piu:-(h'lIl "r\rsia!' Ullictllll eollalO'!'PIll IH'('S('ntatus,. Et II\. al' Hpu'rf'llIlu" Suffnlg-a" lIf'lI \']"1" literis i'1'id!'... PlIIIIIf'1I1 DOlllillum ]J1,(,,,plltatulIl ill"tituf'udlllll ac iłł\'I'stipllllul1l dl'I'I'e\-it..:',

Jako prohoszcz św. \Vojl'iel'ha wytępnje do lutego 1fi3) roku.

t. j. <lo czasu śmif'l'l'i P). Nie tylko proboszczem św. \Vojciecha 1J'ł naz artystamalarz. \\ akcie z linia 15. III. 1 fi35 1'., kied testament jPgo wl'iągano <lo ksiąg, mieni go pisarz kanonikiem kościoja Pann:\larji w Poznaniu. (".... Reverendus olim Chritophorus .\Iexander Boguszewski Ecc]esiae Beatae :\łariae \-irgini" in UlllIno Pmm. eanonicus, parOl'hus S. Adalberti extra lIlUl'OS Posllaniellse" to). I{iedy zostal kanonikiem tegoż kośeiola - nie \\ ia<lomo O). \Yiem' natomiast, że w r. Ui34 przez krótki jpd'lIie ('Zas h'ł kanonikiem przy kościele parafjalnym św. :\Iarji :\Iagdaleny. \V kwietlliu l(i34 r. zmarł k. Tohjasz owopobki (zw. Novocampiallus). Prebelldę na kallonikat tell otrzYlHuje ks. Boguszewski z rąk właścicieli NaralllO\\'ic. a mianowirie Jana i Adama Naramowskich, którzy są. opiekullami i kolatorami tegoż kanonikatu 11). \Ve wrześlliu tego anwgo roku rf'zygnuje dohrowolllie z kanonikatu, a następl'ą jego mia.nowany zostaje oHarzysta kościola Marji Magdaleny, ks. Paweł .Jan ":\1ichałowski 12).

D) Acta Causarum W33- lG35, fol. 1H.i V.; fol. :!2fi I. II. 1I;;{;»: ..."au eCclf'Riam Pal'ochiall'lH tituli S. At1allll'l,ti 1'0Sl1. 1Il0rte ar ohitu Hev(,l'endi olim Domini Christopht'l'i Alf'xalldl'i Bog-uf<zf'\\,ski eiu!'!I('m ultimi immediati POssf'ssoris ..". - Acta jut1ieii ancti Adalherti 1(;25-16;3;), fol. 124 v. (r. W3:!); fol. l:U v. (I'. Ifi;t): .,COł"n1ll adn]{)dułł1 Hpv('l'puclo Domino AlexalHlro Christo}Jhoro 13ogusze\H:ki parochu Sancti .\.dallJf'l'ti... ", 10) .\cta Causarull1 163:3. Hi3:J, fol. :3:)7 v.-:H4.

*) U wag a H e d a kc j i, Potwiel'(lza,iąc dnia n lutego w:n 1'.

statut ])l'actwa. szewskiego z I::;, III. lU15 tytulo\\al sit: Bog-usZI'\",<ki }Jł'olloszezem św. 'Vojciecha, kanonikiem Pan"y ;\Ia I'ji i pk}'ph1l'zf'łlł JK;\1ei. (Zalpsld, Ceeh szpwsld w PoznalIi". Poznall 1932. str. !t;)).

") Arta C:1l1SFIl'UJIl 16::3-3ó. fol. 198 \'. (5. V. Iti:H); fol. :!HJ :!II.

v. ](jat). 12) Acta Ca"sal'um HiD:3-35, fol. :!4fi -:!1{i v. (.t IX. Hi:H\: ,.III-.:Iitutio ad ranonieatum Xal'anlOwskieh.... ad eanollieat"m }lost lihpralll resignatiOlwTIl H('vcrendi Domini Alcxandł'i BOI!\łszf'wski p('c1l'sial' Pal'oehinlis S. Adalhl'J'ti pre}!Usiti ('iusdl'lIJ ulli"ti illlllll'(]iati JlOSI'ssoris \'arantpll1.... l'aulUJ" JoallnpJ)l :\Iiehalowsky p('('ll'siap !lł'('(lietac nltn.ristam }1J'l'sl'ntatum .... i"stituit......

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry