Z \PIKI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

1. K. .\. B o g II S Z (' W s ki. l, I' ó l!' \\' S k i >- 01' W i t o I' P l' O II O S Z (' 7. e lU \\' P O Z II a II i u.

\V piPl'\\'SzPj połowi", XVII stul£'('ia. żył i pral'owal 1111. zi('mia('h wiplkopolski('h lIiejaki KI'z sztof .\If'ksalluPI' Boguszf'\\'ski, s7.1a('h('ic herho\\'y, arty,-;ta-malarz. Artrstą tYlIł zajęła si<;w l'. l!i;!H p. <11'. IJ'('lIa Głęllo('ka. - Piotro\\'sl,a, poświęcając lIłU 0!JSZP1'1H] pn{('ę: "I\I'Zrsztof Roguszew!-'ki j poznailska szl,oła malal'"ka lIa początku X\'1ł wieku" I). \utol'łm, opierając się lIa "z('zupl 1'11 wiadolllOś('ia('h iródłowr('h i je<l urm podpisHII,,'JII ollrHzie, .o<ltworz) la działalllośe malarza-szla('hl'i('a, ksi('dza zarazem, ol'az st\denlzila jPgo autorstwo odllOślli(' do ('11le.go szprl'gu nhrazĆJw \\ iplkopolskich. ;\;a podstawi£' je-dlJej zapiski il'ódlowej stwipl'ltza autorka }Ira wdapodohip,ilst\\ o jJlJohdu Boguszewsldego w Pozna IIilI.

Pl'Z puszcza, Żp al trsta w"it<;\!,ił do staIlu dudlO\\'Ilego po opuszl'Zf'1I1U Paradyża i że pe,llIił ohowiązki kapłailSldf' przy koŚC1<'!p Ś\\. \"ojde('ha w POZIl3I1ill. \\' l,ażdym razie, gdy zawiązało "i \\' r, Hi1 łJl'a.t\\'o .,:\niolów SII'ÓŻów" w tejżp parafji i postallOwilo ufulJdl}\\i1(' olta1'z, Hogusjl'('wsJi oh1'az, lWzed"ita., wiającr .\II!ola StrÓża z dzil'ckielll, do Iliego sallł wrlllalował. POlladto \\"'\1'6rl d!ugipgo spi,-,u otiarodaw('ów figUl'ujP lIa.zwisko ks. BOgllSZf'wski('g'o, l,tór)' jl'lIae7.11 JII zapisf'lIł, zahipotekowaI1 1111la Stl'Zł"S7.Yllil', lIłajątku II'Żą-I')'lIl tuż pod PozlUUliem. III'Z)'l'Z'lIił si.; do uotal'ji tPgoż ołtarza. \\' P07.lIalliu lIipdlugo !'m('Uje, w roku L1i3;-J \\'spollliIlHIIY jest jako już zlllH1'b' "j.

I) 1J'olllku lIliu"tu l'oZII<llliu, 1'. 1!ł:!H, \'1. III', :!, stl'. 117 l)\I, "'', :!. "łt', '-'O;> :t.:!I, ") lł'lIIlika Iłl. )'oznani;., I., 1!J;!K. III'. :3, "t I', ;?n); '-'1)-;!1II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry