KRONIK.\ :\IIASTA I'UZ<\"'L\rzu Krzysztofowiczu. (Adv. Hi3t\ (brulj.); Sah. a. f. Simonis et J wlae app. prOK.). Urszula, wdowa po zm. kuśnierzu Byczkowicu, pozwana przez opiekunów dzieei zm. malarza Krz'sztofowkza i żony ,kgo .\gnieszki o zwrot zagrahionych l'ze('Z, jak odzież), poś!"ieli i hiżuterji, nie stanęła na tel'lllinif' sądo\\' III, woh!'(' czego :;kazuje ją sąd na aresztO\vanie. (Adv. Hi3!1 HiłO, ł'. lIi.H), r. 182;-)).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 11 min.

S)'łIOWif' Zlll. Łukasza I{rzysztofowkza l,witują s\\' ('h opiekunów z odhiol'u spadku:

ZIII. ,\gnieszki,

Boku 1',1l1skiego tysiączlIl'go sZl'ścz<'tllego czLinłzipsh'go szios1l',.o dnia SIYl'l1astl'1-'O spptl'lIIh"a, Zacnie SłaWili pa'Hlwi' Gal)f.jl'l (;intpl'. pan .fan Richtp,' z /'[Idy. pan Michał lIassa, pali Sta.nislaw Swan'. lawnicy poslwl'lsey z ul'zędu pl'zesacnij nidy lIIiwila Pozllunia d e 11 c t u f e l' i a q u a l' I a p. f c s t u 11\ s a n c I i B a l' t o ł ° lU (' i A P () s I o ł i P I' o x, a II II o /) o III i II o III i II (' s i ni o s p X e, n t c s i - lU ° Ił u a d I' a p: I' s i Ul ° s p x t o dla słuchania nlc!tullku IIIcdsi sławII) eh Alexandl'a (;1'08a, l'inilika, y pUl1a .Juna Glowiku, złotnika, micsczan posnn{lskich, opiekullnmi dziatek niehoscy.ika Lukasza KI'Y!itowowicza, !nalał'za, mic!iciallilla posnal1!ikiego na inslantią y IH'ośht: UI'ziwPfo \\'o:..eil'ha KI''sto\Vowi!'za. "7,l'lIIosła kuźllierskiego lukż.' z .Jalla K,' S (11\\ owicza, I'?elllosla 111£1 101 rskicgo, de'pu towani y lIaSllaeZPlli wsgłl'lHlplIJ I'aehullku dóh,' pozostałich po rorlzicach ich Sili 11 1'łych o"'1Il lIalpżq!'y i II h o n i s II' o h i I i h u s. Naprzód trdy pl>?'Y l.} (lIośei lichzl' 1'1', dl'putatów nalaslo sil) I) I' I' t' a (' p l i wszitki iaka za s('('hro cew;, szaty, Ille:lź y illszP 1'OY.1t1' lłl o h i I i a, ktÓre się I'ÓŻII y III i t'Zas)' )II zptlawały y czillszl' taek z (łomu iako y sunli pil'uię7.uy zlot}!'h tysiąc stTista si'ipszdzi"sząt y dwa y gl'OsY.,y sil'ltLdnaśeil' y pul. Potern zC'I'az cz z 1'.1'. opipkuuip IHJkazali l' x fi l' II S i, które się wyrlali tzC::,ć na polt'zehę potomków ta'kiC na popruwę dOlllu, na pm\\0 7. (!łusnikallli ' na insze różlIc wydatki 7.lot.ch tysiąc sto i sil'dlll y gl'O';z' rlwadzipŃI'ia y szil'ść. zosta wa tedy I'Psty 7.lotich ł...zysta pi.;(Iziesząt y styl'C y groszy (lwadzieścia y jedell y pul, któ,'ę pOł1l('nioHl: sumpIU P. P. opi!'!umie ukazuią naprzód IIa kamipnic zapisalII' 7.10t ch rlwc:=icie IJolskieh u sla\\ plltego pana .Jakuba K'll'ski :\ftPI'Z<L y mies!'i'anilta posuallskiogo lla wiciJd ulicy stoją!'y. Item SIIOWlI na karllinicy IJ3nip Byckowe' na \VI'ouiedd ulicy lłotych sto, którą kaIIlini!'ę nliasto kupielo, fi IH'ZY paltadlopiekunach zostaj(' 7.lotydl pierlziesząt y S7.tYI'' y gl'OSZ: dwadzil'śl'ia. y :;tYI'i. A is)\ \Vo)<cjeeh iako st,u'szy IJI'at wyhl'ał nad swysz złoty!'h sto dzip\\ iędsdzipsząt. y pięcz y gTOSZY dzwipwętlla'izcy, JI,'zyl'llOdzi mu ,łpscze zlotych sil'śd7.'ies7.ąt y pięez y gl'oszy dzięwę!'z y qua"tltik, Drugi Iwat, imirltiPIII .lali wy

Iq'al ZIOtyeJl SZil'':;dzil'sząt y st)ri y groszy dwa, pl'zychodzcy IlIU j('s('Zl' zloty ch sto dzil'wil:dsiez4t y sieść y groszy clwadzic:;\cia y sie'Ść quartnick, kt01'en pomienionę SUmelll odebrawszy czys swysz ntiaHfJ\\any potullIkowil' imil'niem \\"!oycicch y Jan powilIIIi p, p, opiekunów k\\Tt01lOwać l' x r c b u s ni o b i I i b u s y SciIlSZU\\ tiu tcgo I'za,.;lI Pl'zyp:\llaiąl'ich. It 1'11 I trzeczy imienienl Stallislaw, którzy wyIn'a! zlutTch "to ..ieszdzi('sząt y nśm y groszy put sziostą, IH'zychodzcy mu j('szczl' złutych dzi('więtlsdzicsząt y dwa y groszy szcćnaś.cil' y qual'tniek. Zostawa tpdy gotowizny swysz mianowani wszitkiplll IJ'oygolll ]JotolllkoJlI zlot ch tl'zysta picdzieszqt y sty I'Y y gl'Oszy dwadzieścia y styl'Y, okl'onl domostwa y czynsz na pOtYlIl śniegO' Pł"ZYe!lo(!sqcy. .\ dla jaszllipszPg"o rachunku podaly P. P. op i ('lulIlil' (' xI, I' a c t I' P g P S t I' i taek p l' l' C n c p t i iako y (' x p (' II S i, co lIa każdy I'uck \I('zy ny/o. któl'Plmz III Y' tli (Inly i I1gI'OSSo\\'a(-. ktÓl'Y taek się paczYlla :

Pl'l'cn('pti : Expl'nsi: .\" W;9 fi :!7G - :!(i gr A" 1\j;{R fI lH5 - ;P/:;; gr .'\" IG;m fi 17;) - . :!7 gr A" 1639 fI 19!i - gr .\" Hi tO fi :!H:! - Yc gr A" 1640 fI l' N - 4 gr .\" Hit I fi :!:)O - :!4 gr .\" 1641 fI 111 - 2:1 'l? gr' ,A" Hi 1,:! fi :1:> ..... . U) A" 1642 fi 51 - 17 gl' .\" Hit! fi l:!H .... . (,?) A" lG4;1 fi 218 - '1 I' A" Hi4} fi 114- '" ... ( ?) A" \G 44 fI 9;1 - 17'/:;, gr .\" 161.;) fi X1. ' . (?) A" 1645 fi 114- ;-)1/:" gT .\" HiHi fi ;G (?) \" 16W fi li - 20 g." :-;.1111;1 IH'I'I'i!l'jlti 1 Hi:! - 17%' !!T. Sunw l'x.pPlIsi 11117 - 21i gr.

l,tól'PIH tedy ral'hVIIKem pomclliolly potomkowie imielli('JH "'ol')('('h ' .Jan contl'lIlują się y dla większy wagy y p(,\\'llosci Ich 'lo,.;... 1'. 1'. d('l'uraczy takżc y czy potomkowie renkaJlli w]aslliltlY się podpisali. :-:talo się I'pkn y .lilia [iak] wyży ) (;alll'ipl GilIter iako m'biteJ' mpo (-) Jan Hycht('r iako arpitpl' 'lip, (- -) Stalli,;law Swarc mp. (-) \Voiciech I\:l'ysztofowicz. (-I .10111 ('1'i;;lOfo\\'il'z. 1-) :\Iychal nasza mpo (.\, C. Hi44-1646, r. lIi4(;. fol. 7H).

S T "\ N I S Ł A \V [K R A W I E C].

Zacho\\ ał się list dohrego uJ'OIlzenia, wystawiony \\" r. lIiO) JJI'ze7. l'ad\, miejską m. Pj'zemętu: ..:\0"; I'rocolJsul (0\ cOllsules oppidi Przl'llIenth un iy('rf'is pt singulis fidplIl dignis facilllu,; cuiuscumqu(' status, gl'allu;;. ordillis accondiciollis seu diglltHas exiterint, IH'ae,;cntiam notlCIaIU hallIturi,; dOlninis gl'atiosi" ct amicis honorandis, OhSCqlliol'llJl1 pt -;ll1diorlllll officia reverentur et amahilitpr r\f'ffe'l'pntps, - - Staną\\'sYy Jlt'z('d Ul '-':dcm, to yest przet przyszyążnymi ławnykamy \\' szy oln"inyonYIIIY lI(,zczywy Ją n l\: I' a w y l' C 7. z lICZCZ'\\,,\ ŻUlią s.,wą II a I z II y p l :1, Uurzy wedłllk staIlu IIIHłżęilSkil'go y PO,'z;ltku kosz(',-yola I'0"",,f;ph.

!lego otdallY ssą, z l'ZądYl'II,nl Bo-żl'go sI'lorlzyaly \\' 110\\ a I llCZl'ZYwa ssyna IW ymyą S t a ]l y s ł a \I' a do liath. \\' których hycz może dogodny rIo uczcziwego rZl'lIlyo"Ja, oddal' go II(''-(,Z \\' P IIl'OdZ(JIll'JIIIl xi<;dzu Stanisławowy Pyssan;kl'mll, tellżp xi:ldz Slalli:.:law oddał gu IIl'zCSS pyssauye sswe uczczy\\ f' Ul'OdZOlH'lIIl1 .\ Ił d I' i s" (' \\' Y rn aI y a r z e w y w P o z n a Ił y li Ul Y c d z y III o s t III Y P " li: a ą - c z C III li, za ktol'Ylll y U1Y z urzę,lu "swcgo pl'OsyęłUY, Ż!'łl "'''CYY(' go do łask "'aszmościów łas.]wwye })rzyyały. Pąl1 Bóg wszcl'hmngączy 7.:1płathą wyeczną \Vaszmościolll wsyUtym hędzyc. Także y czy ohl'cznossczyą sswą stal1f'ły, którzy go \V k()sscz dyl' 1'0\\ s,.;plmYIII \\,pdlllk krztu sswyętego na ręnku sswych trzymały yako na Ylllyę UI'odzony Stanyslaw \Yoźny z lIror1zOJw, II a III 11\, co dlia Jyp})ss' \\T,lIT })l'\\'llOssczi }I)'l'l'zacz Illyasteczka l1<łs":e\.!o 1'1-ZTZ śup1i"zllI)'. Ihyalo "" <: tho w dOlllu Ilczczywego ',"o(1)'('ha 1111 ten czas>; h()l'IłI slT7a 1\' 1'/'<;lłJf:CZYP, alino Dom. J609, \\' Jl ('(lzł'l p zapust 11,\.

'Pi('czt:ć l1Ii('jska \\"YCilIiętll pl'Zf'Z papil'I').

,U('p. iIItroI. :!H, fol. II).

Jak z )Jowyższcgo \\'plika, ul'zył si<: Stallisław mal3r"'twa u Alldrzeja Stusa.

L O R E :\T T Z.

\V aldal'h ew. ko-śC'io]a św. I\:rz'ża ('zytamf (l". 1fiOUi: ..Lo},l'lItz N. pin l\lalergesell der geburt \'011 l;ratz aus deI' SteurmHrl'kt, der krauk !lach Posell gekommell ZUlII Hl'illrkh Stf'innlf'tz in tles H. \Voy\\'odpll Colisd1 (?) gartplI, 1st her ihm gPstorhen uud ohlle process hegrahpII ".

() S \Y .\ L n B o E T (PoeO\V aktaeh ew. kośdoła św. I{rzyża I'zytalllY (r. WOfl): "Johalllles Boet, Osuuald Bopfs, eillCoss IJildellhauersi', der ei!le Bapstliche fran, in des H. \Vo worlen gartell \\ ohllelill, l'ine

Si,hlllf'in \\<lnlt gf'tallffet dell IIi. Fehruar'. \\-ar df'l' :\IOIIHlg" IHłI'h Septllagf'sima, \\ eldws df'n B. Fe,h. gehorf'n wordf'11. »io Patf'1I silldt ge\H'Sf'n Paul ]'\eekis('}1 eill LeiJlwf'llf'r, Gporg (;int('r ('in TUl'hmaeher UlIII frau Anna Thoma BI"fkeukm'lIss ('illes plattnenis phlkhe fran. Diss kintlle.jJl ist pnitlil'll zu df'1I BiiIH'tIkhell lwi S. :\łarten getl'agen wonlf'n, tlif' .lif' Patpu. \\ pil si.

unser Religion gewesen, nit hat a})]whmen \V 011 en. DerhalheJl lwi UlIS gf'taufft". \\-miellion)' syn Sll een'a Uoi'ta umarł w r. tliłO: ,.Osualdt Boeten pinf'll1 hiłdenhaul'r in des H. "'0)\\ ode H garten wOJlend vorm BromlH'isl'llf'H thor 15) f'i n :-;iihJlI(>in von 1 liS! Jahi'en UlIII 7 WOd1f'n begTahen am Tage J\lathf'i". \V r. lli13 uwalnia nula m. Poznania rzeźhiarza ,.Os\\'alda Poeta", tyrolczrka, od zarzutu kradzie-ży z powodu nil'stawif'nia sil.' pow<J'lla, snyef'rza Krzysztofa (Sl'. Hpdel). - (;\. C. 1/i09 - tlił5, fol. (;78 v.).

Hzeźbiarz Oswalll Boet jest prawdopodohnie idl'lIt"'ZIl)' z rzeźhiarzem Oswaldem. ohywatf'If'JIl 111. GoHill:

Depo"ita ad instantiam OSllałdi.

Ihioll'lII compaJ't'lItl'S IJl'/'sollalitcl' hOllt'sla Calharilla oliIII famali .\ndl'e:w ThllSiS, }Jictoris, dvi:; I'mmaniplIsis 1I:,<or, vidua et holu'sllls ł'ctJ'us 1I'/.ętko\vsl,i ad mstantialll hOIll'sti OsuaJdi, sl'lIlploris, l'his (;oslilll'llsis ol'c:1siolll' }Jf'I'hi"PlHli tt'stiłJIOJ1i o-ffidosl' cittati sigillatimąul' intl'l'ł'ogati, "PIIPV!'!P :-'lIh iUl'anll'lItis suis ('OJ'l'oralihus duolllls IligiHs d('xtl'a(' II Hl II LIS SUI'SUIII. ut. iUl'i <'I 1'lIwis ..sI. ..I('\'atis . lPPOSU()J'Ullt, C a t h a l' i II a T h \I S i l' \\ a.

,,'} f I:i:i al 1'111 Jll'\llego Czasu. g(ly niehoHZCI.;\ k lIIąŻ nlOi oc/liczał ;\ odhil'l'ał 1.lol d. z(,Hćdzi('sinth IlIolll'ly polski od żOlly }II'Z('171'I'ZO1I1'P;0 Oswalda 7. (;osliny. Jpdllal, do kwitku III'zł:dnego }JI'zysl;lJ!ić lIi(, eheiał, mowiąe. ŻP 11111 1l'I'as trudno, wzaklo pot. III inszl'p;o l'za"lI !Opra \Vil' JIIOŻI' I II} ,p l' t I' l! S I l' Z ę t o w fi k i. Hok lIIillął po ś. \hll'cillil' iako z }Jallią OS\\faldową z t;oslillY odda\\ał p. .\lidl' szow' 1lH,lal'zO\\ i Jlil'lIiędzy 1.lot;\'l'h sz('sedzipsi:\t, które on odclmnn;zy l'zC'ld do nycll: d7.Il:I{uję WI\III za pif'niądzl', bo ipieh jJotJ'Zdmil' lIa hud{)wanip, il'dnak !l'ms Il'lldno JIIi('j s ,,-anli i:=:ć

I',) HI'allla "-I'ol.lipeka,

4*do kwithu zeznania, wsza.kżl' iJlszego czasu mogę was z zapłaty tych pieuiędzy kwitować. - ()uae t('stiUlII (!Pp{)sitiones ad dictam instantiam in jJl'al'sl'ntia ills('l'iptae RUIit. (Ad\'. 1Ii1J-.- [(il" r. HH7, p. ł270).

CHHISTOPH TEUSCHER.

,,, aktach ('\L kościoła św. Kl'z-ża zna,jdujp si następująca zRpiska (L 1IHO): ..Chl'istuf Teuschel' ('in l\Iahlel'gesell von hillsterberg 18), der etlif'/łe \Vochen in Ullsenn Haspital kl'Rnk gelegen, ist ge:,:torlJen Ulul am Tag .\gnetis ohlH' process hestatigt worden".

:\1 .\ T \' Z B E H L I K.

ZaellO\\'ał si Ol')'ginalnr list czeladnika malar.skiego Mat'sza Bel'łika, pisan' do jego matki, zHmipszkałej w Poznaniu 17). "'p'iśnięta na tym liście u dołu moneta z podobizną Zglllunta III pozwala nR datowanie tego listu na początek X\'[I wieku 18).

Bel-liI{ tel'lninował prawdopodobnie li malarza poznańskiego Łuk a s z aKr z r s z t o f o w i c z a. List ten brzmi następują.co:

+ ,roia lWlliilsza Palli !\Iatko!

ZdnJ\\'ia (lohn-glJ y wszelakiego hłogosławiClistwa od 1'. B.

"'szPellIllogącego \\'1\1\1 wiel'nie życzę tal{ iako Sąlll sobie do WC8pOIl'k ' ZI' \\-szystkimi UWIlI mieskaic7.YIlli.

Palli Iatko liwia, jJl'Oszę '''as o list, którym u \VaszllloHci ostawił, tho iest o Ul'odzainy; potrzeba mi zarasz y 0(/ wyuczenia drugie, () któlT. pl'Oszę, sami się III'ZYCZ)'llcZie, boć mi go h-ras pilna potrzeha.

OZllai'łluię \\'agzJllo':;ci, ŻP Blip Pan Bóg raczeJ powołać (/0 stanu ::;więthego UlałżciliSkicgo, a to bię działo w dzieil 'VlOielJowstąpienia l'aJiskiPlo. t08Z mi dlat/'go tyeh obudwll listów ial{ lwipilni potrzeha, o 1('11 do WrU('ZPllia tiJko ,lo pana Łukasza między IlIosty, do IHlllalti) liiust/'J'hcrg (Zit'ltlbice, Zuhiep, llIia'-'to na Śląsku, luh wieś \liill..;ll'rllPrg ua \\'IH'llIji).

17) l>Pp. iutro\. ;J, p. 5.

") Zoh. (;1iI11()\\ ki M., MOlwty polsl\ie ('\Varsz. 19;?1,), tab\. XIII, n!'. lsmaliarza, tpn mi to tam zanlz sprawi w ('Z<'llll, Thl'IIIIIS/: JIIOil'lIHl hlop('u tp olm listy daiczil' a ". {h'oc: o zasz wypra\\ ('zip inko naiprędz', ho mi !lO lHJtJ'zt'ha, ho tl'SZ s[lm nip \\ iPJII, kaudy "ii: ostoię, ho mąłIL dl'Ogę daleką, IJodai nip .pultol'asta mil nlll oll lIa:-.z po posal, ieździć, aż do Litwy. PosziląUl tesz tam IJI'zpZ (pg-o nH'go I}\opca pi('nif\dze IW trll lis(h, zlot ch dwfl., \\'aszlJloć Id lIil'dl1li da d\\ a zlotlH'; zrslo!Jy sic: było "'aszmości posla wil;l'7t', i.'dllo 1t'I'az pil'nię.dzi nip mąm, a zlasl'a pod, tym caszPJIl s}J()(lzipwając się sam sie{Izil'ć, kalilb'lJI się ożeni!. \yydalpIH h'ł do ldaJif'ka !HI potrze'hi lIIalarski(' do Idlku dzipsiąth /:Iotych; J'ohothy też nazh} t wipJp nil'IW1111, posIałem tpoz hpl \\'a,.,znw};ci Iniskicgo I'oku przpz X, Eliz{'lIsa, zakr}'!;tyiana hożo tiebkipgo. parę lalar(J\\'; lIip wil'lII. ipżt'li jp \\"as/:lIIo;'ci oddal aho lIi; d{m i.,(' się talii \YaszJ)lość; odpLllnil' talii }lozdl'owczi., X. Piotra, a prosc7.ip go. a za się tllJlI sąJII \V to ulozy, a ia tpż sam P. B. jJl'Osić hplHlę na każd m JIIipil'cu. gdzie się ipdno niwoczę, gd"sz lIIU tl'go y JHllpsz} IH sposolJPIH odd;l(' II il' 1II0g{:. ()w ohraz, co go lIIacic, daiczil'sz [go] do kaplicp, takż,' m\"l' haill,, pol,oStll dail'it' ktÓJ'('1I1U malal'7owi aho snil'kit'I'o\\"i. z ktÓr'1I1 ...i,: lIaIppy IH)\\"1ICzil', Zat'1II \\-asz I':JJllI .Jl'zu80wi 'POI<'Cqlll. Z fl'ązaw '"J Il:1ZalUtrz }lo \VlliI'lJo\\ stl\pil'niu I'mj,.:killl,

'\Iat)"'/: lkrlik.

1'0wlóJ'1' )JI'OiSZr; o ltlojl('a. z<'hy 11 II II li I' hy! iako lIaypn;d7Y.

a hl'Z listÓw, żl'by mi liiI' pl'Zihot!7.il.

AlIn's (na ol! wrotllPj strollie) brzmi: :\[lIil' wil'lczl' laskawy !'alli III at ('z l' w sJ!y-wlll Ś. \'all'lIt,'go mieszkaiaczy, .\lIIlie .łakuhm\l' do n\k il') wlasnY"h IHlI('.,j\,a tej :::amej stronie znajduj£' ię późlliejs7a dopbka: :\Iatisz:l Bprlika towarzysza mal:lrskil'{!o ,.,trOlI listu od wyul'zpuia.

'0) 1;I',\ja\\., na 1'0I110l'ZU (pCH\. brodllil'ki).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry