}{H01\'IIC\ \IL\ST.\ I'OZ:,\Y\L\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

Thomas Breilowi do tych zapisanych 10 złotYl"h na dOTlli(' RZ(,Ć złoh'ch, to iest ws,z stkiego dziesięć grzywi('n. takż!' też i('go Ilł'atu c!ziesięl' grzywien, lIanusowi llreilowi, ieśli :l:yw il'I, a iC'śliby uHlarł. l('dy to w równy dział maią podzielić iako :v i1HlC' !-(otOWI' piniąd)'('...,I,?i się na cztery części, to 1('8t pan c!Jastian, mąż j('j. Michał Horna, rani .Iagniszka, Kasper' L('hvwa y pani }{aika Ca]I('r lkicrowa. Pas ied('n szrełJl'łlY na tkanicy, iedna cyntha hiała. drul!a pozlocista odkazuię (wnu SI'I)('stiunowi, mężowi swpmu, Pas drugi sZI'ebrny biały hmcuszny oclkal'łli(: I (allusc'('. c6rcc :\Iichała Horn)'.

Dwa pa,;y drugi l' na tkanicach, ieden POZIOl'it. drugi szn.Jn'ny biały pani .Jagniszka Casper LełlOwa y pani l{aiska Capl'l' B"i(,l'owa się równo nimi maią podzielić. Łyżek sZl'I"brnych piętnaście pozłoeislYl'h iedn:v' formy. u).:V'.JIki szrebrne do uwu noiy. Kubpl{ szrl'bl'lIY pozłocisty y trzy })i('r?:cionki, iNlen z trzema kamys7,lwmi, drugi l tUl'kuskim. t.rz!'ci nm SiP:łlPtOWJ kształt, też w równy dział pan Se!Jastian iey mąż. \Iichał HOl'na, pani JagnisZ'ka }{as,per Lebowa y pani haislw CaS]leł' Bl'il'rO\\'a międ7) sję uJają podzielić równo. Płaszcz Jlluchaierowy z lisami podszyty lila pani Kaii'ka Cm,pcr 1ll'iro\Va w dwudzi(.stu złetych I,,'zyąć. kt.óre :!O z!otich między !'ię na ezterzi czę<iei mai(l podzielić' iako y gotowI' piniqdzl'. Sukniq liazul'Ową odkazuię...... ('?) ]lali i Jng-Iłis7ki, Płaszcz sukienny panu SełJl's1ialłowi.

Płaf,zcz dł'ugi 'iukienny, podszyty ('za rn('1II i slIlUHzami, dwie czapie £1ksamitue któJ'(' ią Iwsztuią h'UlłH 1:J flo., (!rUI!H li złOlich. 1:) mi!; cynowych, 14 pułmiskow, :() talirzr. przystawek to, kOJH'w iedna zbanowa, ruzrniarowych :!, pulgarniowych 2, kwartowych R, także midni('(' mosieżnr ;. prawda ledna III osi ę:l:n a, lwcicłek niewif'lki JlIie,cłziany, panewek 10, miedziunych fak:l:p .t, lichtarze mosię:l:ne :! z (łwielJJa rurkoma a 2 }JO ieclny rUl"Ce, In rozpnkuw zieIiaznych. io wszystko mah, równo międz) się rodzielil' IHIJl Sl'hestian, mąt iry. ;<'Iicl1ał Horn, pani Jagniszka Casper' L..howa y palli Kaika Cas}!('r Bpir'owa.

Plutna 13 stuk, z których dała lJaIlU albo II1ł;:l:owi swoipłI1u 4 stuid. ucl treh !I stuk maiq dać y odkazuie Tomas Brrilowi 2 st.uce, ie(hw cięką. drugą gl'ubq, a ostatniemi 7 stuk się mai1l, pO!lzit'lić p. :\lichał 1I0I'n. pani Jagniszka L(.!Jowa r pa,ni Kaiska Bl'irowa. J{oeiel ieuen z drihusem y miclnic.. mosiężllą wil'lk1\ mę'1.owi pa nu Sebcstianowi odkazuip. I{onpwlw ieune, pulgarncową JJJissę irchw, puhnisk(J\\ ch\ a y talil'7.e 2 TCJInas Bł'eilowi odkazuię. Pieł'z'ne wierzchnią na dwie osobie z cwylichową poszfą lIanusce, ('ół'Ce :\lichała Borni.

I'odl'l ,na lożl'. to jpst ;! s]Jodni(', il't!np wirl'zehniq, i zagłowki tal{żp I:zf'\iadnią, 1:0 chłopiee» dzi\\lw na ny ligaią, JIIp'żowi panu Sl'lwRtiallowi oflkazuil'.

Pościl'I drugą, to il'st il'dna wil'J7dJllia. irdna spodnia na il'dn< - oSHobp, y ośm zaglowkuw mah\ międl.Y si«: podzieliŁ-' p. :\Heha! Har'na, Jlani Jagniszka y pani l,uiRka. ObrusÓw lO hiall' szaty tpsz tuk71'.

Ostatel{ co il'st iuko statki gliniane y fll'('\\ nimle I))'zy domio mężowi panu ("bastiallo\vi odkazuip,. A jcźli hy sip, powinlli tak hli",ci lIu]l'źli ia ko ci \\ y1- lIJiano\\ lilii na tl' odlmzuię 10 grzywil'n.

J":'aJJliPIIi trzy IIIlynsl{ich, j('(ll'n S)lOdlli, a d\\:! \\ irJ'Zdll\P przeda,' h«:dzip ) w równy dział ohról:ić. Al'tulII fl'l'ia qual.ta }'os( fp,;luul s. Catharinal' virgllllf\ I't nlal't} ds proxima allIlO Domini lG13. ('1'1';;1. W()71Ii4l).

\V r. Hi14 sprawuje .,Sehastianu,; Sznicer" ul'zę.d stm'slego ('eelm.

\V spra wif' \\ ytoczonf> j przez kasztelana nakielskiego ,Jana z Grullnr GrudziI'I!:'ld('o, Jaehin\{)wi H:iel('henowi, kupcowi z Lilma na Śląsku, o ull,;z'J,od(Jwanie za zahkie, podczas podróży 110 Torudnia poddanego Grudzii1skiego, nieakiego Jana J{u1f'I' z Roszlwwic, w'stępuj€' rzeźhiarz Se'ha-!:'tjan jako o;;lwl'żony o hezprawne wypusznwnie al'f'Sztowanego I\if'khena. (Adv. lIil5-Hi17, r. Hil5, p. 158-lIH). W r. Hi15 zapi,;uje ,'zeźhiarz Sandenhel'gP'ł' swej żOlli." I{atarzynie, cór('e Bartłomh'ja Rf'inholta, kupI'a z Góry, tytułem wiana 500 złp. (Adv. 1615- lti17, p. 443). Maciej Braier z Brunslwrgi [Bran,;łJf'rgf'nsis) kwitujl' ]'Zf'Źhiarza SaJldf'nbergera z odhioru 15 złp., zapi:sanych mu prze'z ciotkę swą, zmarlą w r. ltiJ3 Reginę (t. j. ŻOllę I'zeżhiarza Sa udenlJf'rgera). - Adv. lIił5 1Ii17, r. )(jW, p. 1O(j4. Ulryeh Gerard, jako pełuomol'llik Schastjana Sallltenhergem [Rtat.uariu), p,'zekazuje mydlarzowi .Maciejowi kamieni('ę pl'Z ul. Garharsldej. (Seah. Posn. 1IiOR-1H22, r. 1Ii19, fol. 321 v.).

H E I N R I C H G E D I C H E N (Gediken).

\V aktach ew. kościoła św. }{rzyża ('zytamy (I'. lłi03): "Heinri('h Gedieheu ejn :\lale],ł"Sell, Ihl'f'J' gl'naden lłes HOt'hund wOhlgeborneH Henn SigemulHI von Gruudna Grudg.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry