KROIK.\ MIAST.\. POZ:'\.\:'\L\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4

Czas czytania: ok. 4 min.

\V ". 1l;0 zawierają rzeźhian: Sphastjan "Z a.nden h erg" i żona jego Hegina nastł:pujący kontrakt na przeżycie: HeginR zapisuje na wn>adek śmien'i mężowi kamienil'ę swą narożną przy ul. Garharskiej (położoną \V pobliżu domu spadkobierców zm. Jana Fischel'a po prawej ręce, jak się idzie na Nową Groblę) wraz z wszystldemi rzeczami należą('emi do tej kamienicy [cia vo aHixis], z tem jednak zastrzeżeniem, że mąż, jako Isp:-!.dkohier('a, wypłaci siostrzeilrom jej. :\Iichałowi i Jf'rzemu 1101'nom, OI'az siostrzenicom, Agnieszce i I{atarzynie, po liO z/p., a wnukom zmarł. jej hrata, Mateusza Braila, Iaciej()wi, Michałowi, (l"Ze.gorzowi i Ka.tarzynie. liO złp do równego podziału, a pozatem hiałoskól"Ililwwi Tomaszowi Brailowi, wllukowi jpj bl'Clta zmarł. Grzegorza Braila, 10 zł}). Ze swej strony zapisuje Sehastjan "Zclllll£'n/H'rg" żonie ('ały swój majątpk ruchomy i nipl'lH'homy, z \\''jątldpUl 10 z/p., które zapisuj p swym przyjadołom i krewnym. (Seab. POSIL 1;)91 -11;08, fol. 4:!4v. i fol. 4i5). \\'ójt poznaitski Sehastjan Janeeiu w stawia dokument, zaopatl'zon piecz£;'rią wójtowską, w którym rzeźhiarz i ollywatl'1 poznailski .sphastjan ..Santtherger", wraz z bratem swym .Tl'I':t lłI ustanawia powinowatego swego. malarza I' i o t r a G I' a ker a, glianszczanina, generalnym s\\'ym pe/nomoenildem w slH'awie Ilrzej!;-('ia. ..;paliku po zmarłPj LTrszuli, żon i£' Szymona Getza, /azif'hnika [hal !I pa tor'] /. Królew!'1l. Pmwo do spadku IIl'z sługuje Uli ówno w'mienion m hraeiom Sandhergerom, jak ich siostrom, I\:atarzynip i :\Ial'ji. (Ad\'. lIiO:J-I1i07, l'. lIiOli, fol. lt40 v.). \\' l'. lłiU ustanawia "Sanderhf'rger" w imieniu swojem i żon' Hegin' ohywatcła poznailskiego GrzegOl'za Hotha. gpneraln,nn swym pełnoIlHH'nildpm. (Allv. lIiOli -lIiO, fol. 15!ł). Hektm' szkoly parafjalnej prz kościele ko/egjaeldm Ś\\.

:\larji !\'Iagdalel1Y \\" P07!laniu, Bartłomiej :\lon,'zf'k. pozywa Sebastjana i żon jego Heginl;' o zapłu('enie ('z'nszu zale.g/ego z ostatnich 20 lat, (należnego od sum głównej fi gl'zywif"n, zapi"anYl'h na kil kamienicy prze/. dR\\'łITh właśeieicli, malal'za I\: I e m li n s a i ŻOllę jego ,Jadwig£;', \la zakuli ś\\'ie( lila scholarów tejże s7koł). Po rozpatrzeniu spraw sąd Iwl\azuje r'/.eźhiarzowi złożyć pl'Z si(;'gl,'. że zal'ówllo 011, jak i jego poprzed

364

"iey nie oplaeali w'miellionego eZ'llSZU, gdyż nie o wiedzieli. Powód apeluje od wyroku wójtowskiego miejskiej. (Adv. LliOH lIi1O, r. 11i08, p. 428). Żona rzeźhinrza, Rp'f!"ina, umal'ła \\' 1'. 1Ii13. Testament jej, zaJlisan' do ksigi teMmnentów, brzmi na.stpująeo:nim nie do rady

T e s t a m e n t li m Ił e g i n a e, S e h a s t i a n i s (' u I p t o r i s e o II s o r t i s.

Coram iudieio oportl1llt' ppr s,ped1dJi\ps dOIli. advocatUlII. suhdelpgatulll, et !icahinos iuratos civitatis PO!iIHllliae, ad requi!iitiOJwlIl hOlI/'sta" Hegillae, famati ::-;ehastialJi Sandpn!wl'g-, scullJtoris civis Posllalliel1,;b, cOlisol.tis, in ,IIJIHO ipsiu!i 111 Cprdonica Platea, in cC'rti... vieinitatihus sita, bmlll1to atque celehrato eadelll Hegina, rtsi "01'pore negra, lIIC'nte tamen ac ratioIJC' pel' onmia sana existpns, in sella dpcpnter... (1) e(leJ1s. in Olllni meliori forma iuris. assl1mpsit sihi rlC' consenslI 11 Ja 1'1 1 i su i ad actum illfrascriptum, in tutorrlll famatullL (aspal'ulII DYI'il!. alutariUlII. civem PosIlanienseul. Quorf IIJlIILUS tutoriae eUlIl ipsridcllL GaslHu'us ibidem personaliter com,paJ'rlJS ulh'o susci!leret, rlollli"i iudicio pr'arsidelltes eundc1Y1 Gasparun\ t utorpm cid"1II Hegi!lap authol'itate eiusdC'lll iudicii approbavcrunf :Itqur confinl1avU'ullt, IIPI' f(ucm tutoreIll eadem Hpgilla obtulit ill )Jarata I'harta IJ:]P n\l'('a COIJ,;\:TiIJtlllll tc,;tamentuIH ultimar volul1tatis suae, volens ilIud pos1 ohitullL suum debitulIl obt,ineri ad execlJtionellll[ur ded'llci atqul' i!lud in acta eiusdclll iudicii inscri sive ilJgrcari, quorl ohtil uit Cuiu,; truo\' .11' vPI'ho ad VPI').UIII SPqUitUl' talb;:

Holm !1i1:i dnia :!G oC'tobri,

p\,zp,[ ucz{"iwPIlIi IHIII' Tho\)l"PIII 'YoilPlu, pal)('1I1 .Jurgą Hol('em, Cas}JT'elll l>irildclf1 y Ca8rrpI!1 BeiereI!1 zeznawala !lani Regin.1 Sebestianowa SandenhrJ'gowa, że to jey ostatnia wGoIa. iest y chce.

ahy mocniC' a nipo(hnip\llli,' z każdy strony trzymano, jeśli hy ią hm Hog s tC'go wiata powolać raczył. Duszę Panu Bogu swoi e polica a cialo aby ucciwiC' hylo pochowane, na który )Jogrze.h oclkazuip zlotych szeHcdzif'siąth. któl'p h la zapisała nil cłomie swym nielJoszczikowi JUl'fłzr fI ol'llOwi, któl'P III'ZY sobir Bla, y pogrzeh \\') P"'" \\"i(' ma mąż iey, pan Spbetiall, lakżp tpsz y \la uhogie, na mary, sukno . plótno kupić ma.

Naprzód J1Jf;nżowi '"''' Pili U pali u ::-;ehestianowi z08tawia cłom iey WI'(lIug tl'stamentu zapisa':tcgo.

Pęniąrlzc gotowr, ktÓl'ych tl'Ocbr: mniry aho tcz więcC'yirst okolo cztercchsC'th złotych albo S tych na{Jrzód nw ,lać y orlkazuie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry