KROXIKA MIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

na Kateurę Poznańską i o baruzo wif'lkicrn morowem powietrzu w Polsce [według sławnej "I{roniki" \Vielko.polanina Janka z Czarnkowa] (nr. 15 z 18, III,), anonima "Mieszkania w Poznaniu wpdług wielkości i gęstości zaludnienia" (nr, 1:3:3 z 24, III.), anonima ,,\V jakim stopniu PoznaJ l przeżywa głód mieszkaniowy" (nr. 135 z 25. HI,), Dr. A. Skowrońskiego "Ćwierć wieku twórczej pracy" [prof. dr, Edwarrl Taylor] (nr.

13.;) z 25, III.), Dr, Bożeny Stelmachowskiej "Stara tuba pożarnicza w Muzeum Miejskiem w Poznaniu (nr. 147 z 1. [V,), Pauliny Cegielskiej ,;Wspomnicnia niemoje" (nr. 147 z L IV.), Marjana Turwida "Nasz wielki sąsi;ul" [Leon \.Vyczółkowsld] (nr. 147 z 1. IV.), l\Jarji Osten ,,!\Versz Kasprowicza w moim "sztambuchu" (nr. 147 z 1. IV.), Dr. Alfreda Brosiga ,,1'0r1"anie Prozerpiny" (nr. 157 z 8. IV.), Dr, Janusza Staszewkiego ,,'Viclkopolska idzie na odsiecz" [w 125 rocznicę przyjazdu \Vybickiego do Poznania] (nr. 17B z 20. IV.), artykuł wstępny "Na pożegnanie prez. Ratajskiego" (nr, 186 z 2B. IV.), nr, 192 i 193 z 29. IV. poświęcony w znacznej części Targom Poznań.skim, "Plany i rozwój Poznania od roku 1535 do roku 1820" [Streszczenie referatu inż.

Czarneckiego] nr. 233 z 27, V.), Ant, Chocieszyńskiego ,,notek i kielnia nad Poznaniem" (nr. 234 z 27, V,), ..nok pracy Towarzystwa Przyjaciuł Nauk" (nr. 233 z 31, V,).

256

"D z i e n 1l i k P o z n a ń s k i" zamieścił m. i.: Ił, E. ,,'V'ielka miłość i krótkotrwałe sZCZęŚcili Augusta Cieszkowskiego" (lIł'.

j8 z 11. III.), Jerzoo Ko]]t'l'a "Piewca prawuy życia i Hmil'rci" [Władysław KościeJ.ski] (nr. 6;! z 16. II!.), Jf'rzego Knllpl"a "Maksymiljan Piotrowski"' [Sylwetka jubilf'uszO\va] (nI", 0:1 z 17. III.), Zygmunta \Vielicl.k! .,Żołnierz wielkopolski z 1)('1'spekt} wy piętnastu lat" (111', \ił z UL II!.), W. Lama ,,ie hurzmy całego Poznania" (nI". 6/. z 18, III.), M. Wichel'kicwiczowej ..Grecy w Poznaniu" [Z (lawnych clni Poznania] (nr, (jB z 21. III.), Konstantpgo TruczYIIskiego "Życie literacki p Poznania" (nr. 76 z 4, IV.), M, \\'icherkiewiczowej "Szkoci w Poznaniu" [Z dawnych dni] (1lI'.78 z (j, IV.), "Od Faraona do bridża"" [Z dawnych dni] (nr, 811 jI; 8, IV,), Dr. Stanisława Pilcha ..Jan Sa,jdak" [w 23-lecip pracy nnukowPj i wychowawczej] (lir. 7 z 17. IV,), J. W, "Prezydrnt Rataj,ski" (2B, IV.), Zygmunta '\Vif'liczki "łrzywe zwierciadło" [odpowiedź na artykuł Adama poszwiilskiego o powstaniu al'mji polskiej w \Vidkopolscp) (nr. 96 z 27. IV), "Uroczyste pożegnanie prezydenta Hatajskiego" (27. IV,), Adama Poszwiilskiego "Lf'gew[y nie piszę" [011powipuź na artykuł inż. \Vi('liczki \\ sp!':l\vie tworz('nia się amlji wip-łkopolskiej] (ni'. 110 716. V.), Ks, '\ikouema Cieszyńskiego ,.Ks, IW. 'Vła'(lyslaw Ilozakowsl;:i, uczony i organizator" (ni'. 122 z 31. V. 19:14),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry