Z RUCHU \YYDA '''":\'ICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 5 min.

Do komisji rewizyjnej powołano pp. Gadehuscha, Berkana i Bern. Kasprowieza. \V dyskusji nad referatem p. inż. Czarneekiego i w wolnych głosach zabierali głos pp.: \Vodziezko, Bross, Huciilski. Czarneeki, Kilarski, KaezmaITz'k, Zaleski, Jailczewski, Piotrowski, Kult"s. Poruszano spmw' następujące: w'dać drul,iem część dawn'ch planów, złąezyć pIany ". Muzeum Miejskiem. zbierać do Muzeum dawne ohrazy Poznania, niepotrzeJlIle może w ohecnyeh miejscach (Kalisz, I{ośdół św. Rocha w Poznaniu), urządzać częściej zehrania, uprosić w'kład o rozbudowie miasta. przeeiwdziałać oszpecaniu Starego Rynku, otoczyć opieką baszty przy ul. .l\fasztalarskiej, współdziałać z komisją architektolliczną m. Poznania, przeciwstawić się budowie drapacza przy placu \Volnośei. Cchwalono 1) stworzyć komisję dla współdziałania z komisją architektoniczną i wybrano do niej pp,: dT, Kilarskiego, Dr. Brossa i \\,icherkip'wiczową, 2) wnieść o ochronę krajobrazową ważnych części miasta, 3) wystąpić w Dyrekeji P. K. P. przeeiwko nazwie staeji Perkiewiezówka, 4) zaopiekować się basztami prz" ul. Masztalarskiej. -.!,. Na pw.;iedzeniu Zarządu tegoż dnia w"brano prezesem p. radcę Rucil'lskiego. wiceprezesem p. prof. \Vodziczkę, skrptarzem p. radcę Nowickiego, skal'lJllikie.m p. radcę Kultysa, redaktorem p. radcę Zaleskiego.

NOTATKA.

Ze względu na okres wakacyjny w'dajemy l'ównocześnie 7. uiniejszym 2. numerem numer 3, "Kroniki". Następny numel' przypadnie programowo na koniee grudnia.

Z RL"CHlT WYDAWNICZEGO.

T a ci e u s z E r e c i i1 S ki: P r awop l' Z C li! Y lO ł o w c m, P oZ n a n i a w XVIII w, Poznań, 19:Y, Stl'. 8;)3. Xakł. Poz!n,ański ego Tow, Przyjaciół Xauk. I1istorja Ul. Poznania wzbogaciła się o j6szcze jedno źl'ódłowc i ol'yginalne dzieło. które dotyczy ol'g:anizacji pnwmysłupoznańskicgo w ciągu XVIIIw. (do r. 179:1), Poważna ta praca, napisana przez młodego i zdolnego uczonego pozn. p. Tadeusza Ereciiiskiego, jako rozprawa (loktorska, stanowi owoc b, żmudnych i obszernych studjów, co szcr.ególnif' dohitni. uwidacznia załączona na pięci'"

stronicach literatUl'a przedmiotu oraz wykorzystane źródła archiwalne. - Autor wykorzystał w swej imponującej pracy, która należy do zakresu historji prawa, następujące ogólne i specjalne źródła: 1) księgi wladz miejskich (ksiiJgi radzieckie, księgi ławnicze, akta trzech porządków, akta spec.jalJI{'j komisji finansowej, rachunki miejskie); 2) księgi taks cen; :.I) szereg luźnych dokumentów oraz księgi cechowe i statuty cechowe, ]alw źródła pecjalne. :\iiI' pominął również akt Komisji Dobrego Porzą(lku, które zawierają wiele przepisów. dotyczących organizac,ji miasta, UI'ząrłzcil miejskich, różnych kwestyj przemysłowych a przedewszystkiem cechów. Opierając się na powyższych źródłach oraz na bogatej literaturze przedmiotu, autor przedstawił wyczenmjąco organizację przemyslu In. Poznania z XVIII wieku według poniższych działów: I. Ż ród ł a p r a w a p r z e m y s ł o w e g o (ogólna chaJ'akter"styka, Prawo pisane jak statuty i uchwały cechów, statuty Komisji Dobrego Porządku, statuty i uchwały związków czeladniczych, Prawo zwyczajowe). II. Cechy (uwagi ogólne o cechach, ich organizacji i charakterze prawnym, Członkowie, \V.ładze, Funkcje, Skarb, \Vła(lze nadzorcze). III.

Związki :czcladnicze (uwagi ogólne, Członkowie, Władze, Funkcje. Skarb i \-Vła(lze adzorcze. IV. Z d o l n ość II r z e m y s ł o w a. V. P r z e

p i s y p r z e Ul y s ł o w e o zakupie surowców, technice produkcji, urządzeniach przemysiu cechowego i kontroli produkcji). VI. P r a wop r -l c y (Umowa o pracę, Płace, Cza,> pracy, Zatargi). VII i HU. Ochrona pro (luce nt ów i kOnSU1l1entów. IX. Pr,zepisy lJozaprzem)'.s ł o w e. X. C h a l' a k t e r y - s t y k a i z n a c z e n i c przepisów statutów Komisji Dohrf'go Porządku (tablice).

Dołączone dwa aneksy na korlcu dzieła zawierają spis statutów cechowych, statutów związków czeladniczych i ksiąg ce.;nowych oraz (lane raKtYl:zn., (J istnieniu cechów zwyklych łącznych, Dzięki pięknej i obszcrnej monografji dr, Tadeusza Erecillski ego, jesteśmy w możności l)oznać dokładnie ważny odcinek kultury materjalnej i życia gospodarczego Poznania z końca istnienia dawnej Polski. Tyle dla zaanonsowania cennej książki. Pewne uZUl)cłnienia i poprawki, nie uszczuplające wal'tości pmcy, ogłosimy później.

(St. W.)

S t. P o 111 y k a j "S e j m i k i w i e l k o Ip o l s k i c w Ś }' o - d z i e w latach 17:i3-1763". Odbitka z regjonalnego miesięcznika "Ziemia I(aliska", Jar o s ł a w L c i t g e b c r - "Z d z i e j ó w h a n d l u i k u P i ec t w a P o z n a 11 s k i e g o". - Część II. Czasy Pru", Poludnio-.

wych i Księstwa \Varszawskie

gO'. (179;-1815). Osulma udbitka z "KI'uniki liasta PuznaIIi a". I'uznail 19;14, str, 20G.

Kpt. int. dypl. R U m a n Ś l i w a - pOrganizacja uhrutu w (' łną kra j U w ą". (Odbitka z "PI'zegldu Intendenckiegu", kwartalnika, wydawanegO' przez 1)P1'1. Int. 11. S. 'Vujsk, zeszyt l.

W;H). - \Vydana przez Targi . :\1iędzynaruduwe w PuznaniuwyLlzial jarmarków welny. Pumail 1934, str, 20 + 1 tablica, n o ś c i s ł a w S t a s c h - "E P i(l e m j a c 11 U l c r y a z j a t y ck i e j w P U z n a n i u w 18:11 roku" (ruz'Prawa na stupień c10ktunt wszech nauk lekarskich w Uniwf))'sytecie PuznaI1skim). l'oZllaJl, 19:3:3. Pmca wydana z zasilkif'm sf'natu Uniw. Pozn. Xakładca pruf. Dr. Adam 'Vrzust'k, Str. 04.

CZASOPISMA.

hrunika \Varszawy. Kwartalnik, Rok IX, kwartal III, 19;33 r. - \Vydawnictwu i\lagistratu stoł. m. \Varszawy.

,V i a d o 111 U Ś c i A d m i. n is t ]' a c y j n e :\1 i a s t a K a t 0w i c, Ruk V, Zeszyt 10-12, S a III u r ZJ ą d M i e j s k i. Dwutygodnik. Organ Zwią.zku Miast Pulskich, Rok XIV. \Varszawa HJ34. .'III'. 6 zawiera m. i.: st, Pachnuwskiego "Fundusz Pracy a zagadnienie taniegO' kredytu dla związków samurząduwych", inż, Alfreda Kunupki "Obecne możliwości zaopatrzenia miast w wudę", anonima "Organizacja finansów komunalnych wc Francji". Nr. 7: Inż. L. Jętkiewicza "Racjunalne kieruwnictwu rubót inwestycyjnych w samurządach", inż. Z. Rudolfa "Usuwanie ścieków w usiedlach nieskanaliz()\vanych", anunima "Organizacja finansów komunalnych w ielllCZf'ch", Nr. 8: !VI. Puruwskiegu "Ol'gallizacja przedsiębiurstw miejskich", inż, Alfreda Kunopki "Inwestycje miejskie i Fundusz Pracy", 'V. Gajewskiego "Kredyty i udpowiedzialnuść", J. Chylewskiegu "Przepisy wyborcze dO' rad miejskich". - Do Il/'. 8 dulączuny jest "Biuletyn Urbanistyczny" nr. 1/34. - Nr, 9: SI. Malessy "Pudstawy finansuwe huduwy purtuwego miasta Gdyni", Lek, wet, S. Hausena "Rzeźnie publiczne a duwóz mięsa", anunima "Organizacja finansów kumunalnych w Austrji", KI'. 10: "Organizacja finansOw kumunalnych we \Vluszech", Sprawuzdanie z działalności Kumitetu Plantacyjnego :\fiast Rzplitej Pulskioj za ruk 1933", "Z zagadniell ustrojuwych" (wzuruwy regulamin ubrad rady miej.skiej), W i c i W i e l k o P u l s k i c, Miesięcznik, puświęcony sztuce i kultUl'ze, Rok IV. Puznall 1934, Nr. 3 zawiera m. i.: Bronisława Szczchrzyca ,,\Vielkupulska w dziejach uJJyczajów", Alfreda .J esiunuwskiegu ,,\Vszystkich was sercem obdzielę" (o .Janie Sztaudyngerze - ciąg dalszy).

"I{ u l' j e I' P u z n a 11 s k i" zanlieścił m, i. następujące artykuły: 'V. Z. "O piurunie", spadłym

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry