KRONIKA 1\IIAST A POZXANL\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Na ważniejszych placówkach zaszły następujące zmiany; Z li II i e m 21i k w i e t n ia u koń c z y ł 12 - I e t 11 i e u r z ę d 0wall i e p r e z y d e II t Hl i a s t a p. C Y r Y I R a t a j s k i. W ł ad z a 11 a d z o l' C Z a p o l e c i łap. p r e z, R a t a j s k i e Hl u d a l s z e s p r a w o wall i e u r z ę d u a ż d o o h j ę c i a w ł ad z y p l' Z e z II o w e g o p r e z r d e II t a m i a s t a. Z dniem 1. IV. 1934 r, przeszedł w stall spocz nku inż. Stanisław RU('iilski, dyrektor PozlIańskiego Okręgu Dyrekcji Kolei Państwo\vTh, - w jego miejsce mianowano dyrektorelIl p. Władysława Nowosielskiego, który jednakże zmarł w kilka dni po objęciu urzędowania. - Komelldantem m. Poznania w miejsce ppłk. Sikorkiego mianowali)" został ppłk. \Valerjan \Viśniewski. - Emeryto" allY prof. Ulliwersytetu Poznańskiego dr. Bronisław Demhillski zostal profesorem honorowym.

Z 111 a l' I i: ś. p. \Vład'sław No\yosielski, nowo mianowany dyrektor Pozllallskiej Dyrekcji Kolei Państwowych (w Warszawie, 2u. III. 34 r.), ś. p, ks. prałat dr. Władysła" Hozakowski, kanonik archikatedraln' i długoletni profesor Arcyhiskupiego Scmillarjum Duchownego (6. IV. 34 r.), ś, p. Franciszek Zyeh, prezes Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Nauezycielstwa Polskiego (20. V. 34 r.).

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANL\.

1. \Valne Zebrallie odbyło się w Ratuszu dnia 18 maja 1934 r_ w oheenośei 48 t;złonków. Przewodnicz"ł prezes p. radca Rueillski. P, inż. Czarnecki wygłosił referat II. t, "Histor"czne plan" miasta Poznania", przedstawiająe w ciekawej fonllie plany z czasów piel'wszej Rzeezypospolitej i Prus. Południowych. P. radca Zaleski odczytał protokół z ostatniego walnego zehrania. P. raclea Rasprowi{'z przedłożył sprawozdanie l,asowe i wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie pokwitowania. Sprawozdanie prz"jęto do wiadomośei i udzielono pokwitowania zarządowi. Następnie zehranie uehwa1iło nowy statut, dotosowany do ohecnTh przepisów ustawow'ch. Do zarządu wyhrano pp.: radeów Ruciilskiego, Nowiekiego, Zaleskiego, Kult"sa, pro f. Wodziczkę, dyr. Leitgehra, dyr. Kaezmarczyka, dyr. Rug1ina, inż. Czarneckiego.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry