DZIAŁ BIEŻĄC\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 4 min.

śtaeh Polski Zachodniej, Tak np. w B"dgoszczy ludność wzrosła o 34.1%, a miesr.kania zaledwie 023,7%; w Toruniu ludność - o 37,6 %, mieszkania - o 2(i,8 % .

\V roku 1921 hyło w Poznaniu mieszkalI jednoizhowych 3889, dwuizhowych 91H8, 3-izbowyeh 9922, 4-izbowyeh 6 H73, 5-izbowyeh 3308, H-9-izhowych 2 H34, oraz 10- i wiQcej izbowych 130. \V roku 1931 naliczono mieszkań w liczbach zaokrąglonych: l-izhowych około 1000, Z-izbowych 14500, 3-izhowych l:! 500, 4-izhowych 7300, 5-izhowych 4250, fi-9-izhowych 3600, orar. 10- i więcej izhowyeh 200. Stosullki mieszkaniowe Poznania zmieniły się zatem w ten sposóh, że gdy w roku 1921 na 100 mieszkań było l-izbo\'.-ych 10,9, 2-izhowych 25,6, 3-izbowych Z7,7, 4-izbowych 18,G, 5-izbowych 9,2, u-9-izbowrch 7.4. oraz 10- i więcej izhowych 0,4 - tak w roku 1931 na 100 mieszkań przypadało l-izbowych 14.2, 2-izhow, 29,4. 3-izhow, 25,3, 4-izhow. 14,8, 5-izbow. 8,6, u-9-izhow"ch 7,3, oraz 10- i więeej izhowych 0,4. Jest charakterystyczne, że na ogólną ilość mieszkań według ostatniego spisu wzrósł znacznie odsetek mieszkalI 1- i 2-izhowych, natomiast zmalał w stosunku do r. 1921 odsetek mieszkał'! 3-1O-izbowyeh. Spowodowane to zostało największym przyrostem w latach 1921 do 1931 mieszkal'l jedno- i dwuizbowych, na które też był największy popyt. Przyrost bowiem mieszkail w omawianym okresie według różnych kategoryj wielkości przedstawia się następująco: mieszkań l-izbow. przyhyło ponad 3100 czyli 80,0%; Z-izhowych - pOllad 5300 czyli 58,1 %, 3-izhowyeh - ponad 2500 c7.yIi Z(j,O%; 4-izbowych -- 630 czyli 9,4%; 5-izbowych - 940 czyli 28.4%, Ij -9-izhowych - 970 czyli 3!i,8%.

Poważny przyrost mieszkań małych nie nastąpił jednak w drodze Jlormalnego hudownietwa luieszkalliowego, lecz \v przpważnej więl,szości uz"skano je przez przebudowę i r.ajęcie na mieszlmnia różnych ubikacyj na poddaszach, w suterenaeh i podwórzach. Również pewną część małych mieszkail uzyskano przez podział dużych, na które istnieje obecnie mniejsze zapotrzebowanie ze względu na widoezną pauperyzację ogółu ludności. pf'wien wreszcie odsetek przq)adł na mieszkania nowozbudowane. Przy przeciwstawieniu r. 1931 wobecr. 1921 trzeba jeszcze pamiętać, że po r. 1921 wcielono do miasta 7 gmin z przewagą mieszkai1 drobnych.

Tak jak mieszkania wzrosły najbardziej w kategorjach najmniej szych, również i ludność objawiła w hadanym okresie tendencję do zagęszczenia się glównie dookoła mieszkań małych. Mianowicie w roku 1921 na OgÓlllą iloś{ ludnoki Poznania żyło w mieszkaniaeh 1-izhowych (j,4%; w 2-izhowych 23,5%; \,.,. 3-izhowych 28,7%; w 4-izbowych 20.3%; w 5-izbowych 1O.1i%; i w !i-9-izbowych 9,6%. Tymczasem w !'Oku 1931 odsetki to uległ' dość znac7nym przesunięciom. ::\heszkania 1-izhowe zajmowało już 9.6% ogółu ludności, 2-izhowe2(j,9%, 3-izhowe 26,7%, 4-izbO\ve 16,3%, 5-izbowe 9,£i% i 6 - 9-izbowe 8,9%. Takie ukształtowanie się stanu zaludnienia tTh mieszkalI tłumaczy nam przTost ludnośei, który w mieszkaniaeh l-izbowych w'niósł do r. 1931 - 128,1 %; w Z-izbow"ch - 71,8%, w 3-izbowych - 39,2%; w 4-izbowych - 20,3%; w 5-izhowych - 34,7%; w fj-9-izbowych 38,1 %. \Ve wszystkich kategorjach wielkości mieszkail przyrost ludności wyprzedza przyrost mieszkaiI. Oczywiśde największą rozpiętość osiągnęł" mieszkania małe, pouieważ w l-izhowych przyrost ludności wyprzedza przyrost t"ch mieszkaii o całe 48%, w Z-izbowych o 13,7%, w 3-izhowyeh o 13,2% i \'" 4-izhowych o 11.0%. Wreszcie w 5-izhowTh o u% i f)-9-izbowTh 01,5%.

Nie dziwnego, że w stosunku do !'Oku 191 obecn" obraz przeciętnego zaludnienia mieszkai] w Poznaniu uległ silnemu zaciemnieniu wskutek właśnie nadmiaru zamieszkującej je ludności. Gdy w roku 1921 przypadało przeciętnie na mieszkanie l-izbowe 2,7 osóh; 2-izhowe 4,2 osóh; 3-izhowe 4.7 osóh; 4-izhov,e 4,9 osób; 5-izbowe 5,3 osób; i na u-9-izIJ0,,-e 6,0 osóh, tak w roku 1931 ulega dotychczasow" stosunek, uWaŻall" za mniej-o więcej llormalny, znaeznemu pogorszeniu przezto, iż przypada obeenie na mieszkanie 1-izbo,,-e 3_5 osóh; Z-izbowe 4,5 osóh; 3-izbowe 5,3 osóh; 4-izhowe 5,5 osóh; 5-izhowe 5,::' osób i na u-9-izbowe U,O osóh.

Mgr. S t a u i s ł a w \V a s z a k (z Crzędu Statyst.).

KRONlKi\ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEK.

19 marca odsłonięcie tahlic" pamiątkowej ku czci :\Iarszałka Józefa Piłsudskiego na dworcu głównym.

7 kwietnia 40 - lecie praey spoleeznej ks, prohoszcza Antoniego Strchla. 8 kwietnia 15-1etni juhileusz polskiej Bady .Miejskiej, Hi kwietnia \vybór prez) denta miasta. Wybrano Dl'. \Vładysława Mieczkowskiego. \Vyhór nie został zat\\ ienlzony. 2 kwietnia ohchód 15-lecia 15-go pułku ułanów.

25 kwietnia uroczyste pożegnanie ustępującego l'rezYllellta Miasta Cyryla Ratajskiego na posipdzeniu Rad" Miejskiej i nadanie mu honorowego ohywatelstwa miasta Poznania. 29 kwietnia do n maja Targi \1iędzynarodowe.

Z wyhitniejszy("h ohcokrajoweów hawili w Poznaniu: Goodw) n, członek angielskiej wycieezki przemysłowej, która przylJY ła do Polski celem zaznajomienia się z rynkiem polskim; - puhlicysta jugosłowiański, senator 11ilan Popowić z Beogradu; - w okresie Targów liczni goście zagraniczni przyb"li w celach przemysłowo-handlowyeh; - francuski ekonOIuista Andre Siegfried z Paryża, profesor Szkoły Nauk Polit"ezJlych wygłosił \\'ykład p. t. La crise de l'Europe dans le momle.

\V okresie sprawozdawczym urządzone zostały następująee wystawy: w Tow. Przyjadół Sztuk Pięknych wystawa <ohrazów "Szczepu Szukalszczyków Rogate Serea" z Kralwwa; <ohok tej kolekeji wystawiali równocześnie August-nowiez.

DziUl'zy ńska-Rosiilska, Krzeszowa, Lam i Lewailski; - wy"stawa religijna grup" artystów wielkopolskich ,.Plast"ka", ohejmująca malarstwo, grafikę, rzeźhę, medaljerstwo i witrażo\\'nictwo; - oraz wystawa zbiorowa art"stek malarek, zrzeszonych \\' stowarzyszeniu "Ars Feminae". - \V lnst"tucie Krzpwiellia Sztuki wy"stawa prac Stanisława Grahowskiego z Paryża oraz grafiki Anny Studzińskiej; - prac graficzn"eh Arl,adjusza Kondratskiego; - drzewor"tów i rysunków J. Klu};ki; - oraz wystawa krakowskiej grup' malarskiej "Zwornik".

- W Muzeum lVlielżYllskieh wystawa grafiki artystów wielkopolskich XIX wieku: Fabjana Sarneckiego, Marjana Jaroezyil.skiego oraz Józefa, Teofila i Julji 1[ielcarzewiczów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry