I(ROIKA MIASTA POZANIAw Poznaniu". Pozatem "Roeznik Statystrczny m. Pozllallia" zawiera w dziale "Obszar miasta, nieruchomości i stosUlIki mieszkaniowe" osohną tablicę, która wykazuje Ba każd' rok "teoretyczne obliczenie braku mieszkalI".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Ponieważ ohecnie rozporządzamy już w'nikami Powszechnego Spisu Ludności i Y1ieszkań z r. 1931, które zestawiollo - (niezależnie od mających nastąpić ohliczell Głównego Urzędu Statystycznego) - w Urzędzie Statystycznym m, Poznallia, możemy więc stau stosunków mieszkaniowTh w Pozuaniu i jego tendencje rozwojowe od ezasu wojny światowej poddać dokładniejszej analizie. Zaznaczyć przytem jednak Bależ, iż między obliczeniami poznaIlskiego (Trzędu a datami. które ogłosi Gl. U. St., mogą zajść pewne uieznaczne różnice z powodu umiej luh więcej doskonałej metody ich opra('owania. Narazic Gł, lT. St. opublikował jedynie dane spisowe najogólniejsze, streszczające się do skonstatowania ogólnej ilośd mieszkań i ludności. Opierając się na tem źródle, stwierdzam', iż mieszkań w r. 1931 było \V Poznaniu 49375, czyli że przyrost od spisu z r. 1921 (hr ło kh wówczas 357(9) wynosi 13 (jon, co stanowi 38,0%. Ludność w nich zamieszkała wzrosła w tym sam"l11 czasie o 50,(j%. Poznall bowiem liczył w r. 1921-163794 mieszkańców, a w r. 11:131 Iiczha ta wzrosła do 246698, czyli przyrost wrnosi 82904 (50,n %).

\Vidzimy więc, że przyrost mieszkań pozostał poważnie w tyle za przyrostem ludności, eo musiało niewątpliwie spowodować większe zagęszczenie się tej ludności w istniejących mieszkaniach. Gdy w r. 1921 przeciętnie na jedno mieszkanie przY}mdało 4,7 osób, to w r. 1931 zagęszczenie to wzrosło do 5,0 osóh. Daleko korzystniejsze wyniki osiągnęły w tymże ezasie illne większe miasta Polski, w których prawie wszędzie przyrost mieszkall w"przedza przyrost ludności. Np. w \Varszawie ludność wzrosła o 25,8%, a mieszkania o 27,8%; w Luhlinie Iwlność - o 18,7%. mieszkania - o 24,5%; w Krakowie ludność - o 20,4 %, mieszkania - o 24,9 %; we Lwowie ludność - o 44,1 %, mieszkania - o 45,9%; w Białymstoku ludność - o 18,9%, mieszkania - o 29,3%. \V porównaBiu z temi miastami PoznalI '''ykazuje tendeneje zastojowe. PodolHlP tendellcje w zakresie stosunków mieszkaniowych objawiły się także i w innych mia

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry