I\.HO:\ 11\:.\ :\IIASTA POZ:\ANL\zeJa Rroko.zrilskieg{) plenipotentem w sprawie odebrania \\"szytkich wierzrtelności należnych wymienionemu malarzowi luh jego I'zeladnikowi. (Adv. 1n21-1622, r. W22, p. lOOI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

N. N. p i c t o l' d e B li k.

\Vymiellioll" w aktach konsystorskich poznaliskich r, 159\1.

(Arch. Diec. w Poznaniu: Acta consist. r. 1599. fol. 234 v.) 12).

* :\1 o 11 o g l' a m i s t a A. S, \V kaplicy, będącej kiedyś kościołem pal'afjalnym, we wsi Olohoku (pow. ostrowski), znajduje się wielki ołtarz pentaptyk z dwoma l'uchomemi i dwoma nieruchomemi skrzydłami. Obraz środkowy wTobraża: Chrzest Chrrstusa. Na skrzydłach po le\\Pj stronie św. l\Iichał, po prawej św. Jan Ewangelista. Ołtarz zamknięty zdobią obrazy z Męki Pa1'1skiej w liczbie. 8. \Y predelli znajduje się \Vieczerza Pańska; obraz szczytowy wyobraża Czternastu św. Pomocników. Malatury uszkodzone przez przemalowania. Obraz środkowy nosi datę 1600 oraz monogram A, S. - Por. Rohte, op. dt. III. p. 328.

G A B R J E L 13).

\V aktach kośc. św, Marcina występuje malarz Gabrjel w latach lIiOl i 1603 jako ojciec chrzestny. (Por. Liber baptisatorum 1599- -lUI9, fol. 5 v. i 13 v.). Tamże czytamy (fol. 10).: Dom. resnrrectionis feria see.

1'. 1(503. Ego Pl'. Thomas Leopoliensis parochus eiusdem eccles.

IJaptisavi puerum Albertum patris G a b l' i e I i s p i c t o r i s intel' pontes. Comparentes: Rndus. D. N, Młodzieiewski cauollpo!'nauiensis eccl. cathedra1is et N. Szada de eivitate.

* J () a n n e s F R O S T.

\V r. 11)01, za czasów arcybiskupa Stanisława Karnkowski ego 10), "'zniesiono w katedrze gnieźnieńskiej wielki ołtarz.

12) "'iallolIlu:;ć tę zHwdzięczam laskawPj infm'macji p, clI', Joanny Eckhardtówny. 13) :\Ioże il[entyczny z wyżej wymienionym Gabrjelem Czwykiel.

to) POI'. napis na nagrobku I\:arnkowskiego: "A1'al1l maximaIll sumptuosi operis iconibus exornaverit el c.",

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry