!\IATER.JAŁY DO HISTORII SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

\V r. Wl7 występuje KatarzYlla, wdowa po malarzu, prze,i ą(łem wójtowskim, jako świadek (zob. Oswald Boet). Sąd odracza lIa 8 dlli sprawę mięllz" dziećmi zm, malarza Stussa a Jallem Brunszwikiem, który rzekomo pozostał dłużuy idl ojeu sum!; 50 złp. (A. C. 1615-W22, r. Hi18, p. (41). Z wToku rady miejskiej mają opiekunowie dzieci na ,-"niosek Ratarzyny Brun.:iwikowej "), żony krawca Langeg-o, złożyć rachunki z zawiadowanego przez nich majątku zm, malarza Stussa. (A. C. HH5-1t522, r. 1019, p. 1:;(52). Rzeźhiarz K r z s z t o f ,,11 e d e 11" i organmistrz Paweł 1\:01£'1' (Kei er) zeznają na prośbę czeladnika malarskiego Jak óh a S ł e p k o w a (SIepkaw, zob, tamże): Isz ony z Ulot niegdy Pana Andrisa Thusa, malarza mieszczanina Poznańskiego słi:-;zeIi, który, acs lla delie chor', iednak umisłu y rozumu dohrego IJI,mdąc. przed nimi zeznał. isz temu Jakubowy po \\')"uczeniu l'zemiesła malarskiego llaznaC7a i odkazuie złotych pietnaśeie Iidzby monety polski na sprawienie szath", (Adv. 1615 -Hil7, r. Hil7, p, 1127). \Vymieniony czeladnik (SIepkaw, Slerpkowic) kwituje opiekunów z odbioru POw"ższej sum)", zapisanej mu przez malarza Stussa. (Adv. 1Ii15- 1617, r. H)17, p. 1311). Na wniosek Szymona Ralm j Tohiasza Norymbergera, opiekunów Andrzeja, s"na zm. malarza Jana(!) Stussa. zeznaje woźny wÓjtowski, iż ohłoż"ł aresztem u mierhownika Andrzeja Norymhergera 24 złp.. które zmarły Paweł Panczosznik h"ł wiuien starej Barharze Heldenfingerowej (Tekst polski). - (i\dv. 1Ii24 -1Ii2!i, 1', W21i, p. 925).

Na wniosek Marcina Lestenaffa iKr z r s z t o f a Reet e II a, opiekunów J{atarzyny, córki z drugiego małżeństwa zm. malarza Andrzeja Stussa, szereg świadków składa zezuania w sprawie zmarłego chłopca Andrzeja, syna Stussa (z pierw:-;zego małżeństwa), który kształcił się na halbierza. (Adv. 1627, p. inO). Cyrulik Mardll Lestellau i rzeźbiarz K r z y s z t o f 11 e - d e II, opiekunowie dzieei ZHl, malarza Stussa, ustalla,,-iają Bła

") Cól'ka malarza Stussa, Drugą żoną Andl'zeja Stussa a matką hata\'7.yny była ".Jurgowa Miechowniczka" (zob. Ad\', 16:27, 1'. 4(m).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry