KRONJI{A I\IIAST A POZNAXIAna iNlno łoże, a drugą pościel (łzieciom lroigom swoim naznacził. Katarzynie, żąnie swoiei, czterzy szthuki ceny, tho if'sth IlIisę.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

puhllisek, konew, thalierz, dwie suknie lIluchaieI'owe, szubę, koziarzkę y czapkę, kthórc za te pieniądze spmwił, Hem zeznał, że nikomu nic nic winif'ń, oprocz czynszu lIail'lIlnega] złothych dwunnsthu panom szpythalnym szpithalia ś, Krzyża. z domu na przyszłą 'Y'iclkanoc płacić 11owinnego. Hem zeznał, że pan 13al'thel Forgang pasamanik. winięn if'IIIU z l)f'wny ohiethnice dwadzieścia sześć zlothych. Hem Katarzynie, dziewce swoicj służebny, zło/hych dzit'siąf mytho w tę :mmę wthl'ącaiąc, naznacził. Helll zeznał, że się r e f c r u n t do swegu regestru, gdyhy kUlO żądał, że z żoną swoią m.iał więcy wziąć mul thysiąc zlothyrh y co thesz komu płacił, Na osthathek dzieciom swoim pirwszego małżeIlstwa nazllaczil y postanow'ił [za opiekuny] pana Christopha Schnirera y .rakuha lleldenfingera, a dzieciom. wthorego nHtlŻf'l1stwa p, Mtu'cina Lpstf'naw. cyrulIka, y p. Symona .\liechowuika, mieszczany posnailskich. (Tpst. Hi07-Hi41).

Rada m. Poznania ustanawia Jakóha Heldenfingera, handlarza żelazem, i I{rzysztofa Sniczerza (K r z " s z t o f H p d I:' I ?) opiekunami dla .T ana i Andrzeja, dzieci z pierwszego małżeilstwa, dla Katarz"ny zaś, córki z drugiego małżeństwa, (,Tldika Marcina Lestenawa i organmistrza PawIa Kelera. (1\. r.. 1/il5 -1Ii22, 1'. Hil7, p. 280).

Stanisław Giec jako prowizor szpitala św. Krzyża kwituje opiekunów dzie('i po zm. malarzu Stussie z o(lhioru 12 zlp. jako CZ"IISZU dzierżawnego z domu położonego Między Mostami.

(Adv. Hi15-Hi17, r, 1/H7, p. 1270), Madej Schmitaw i żona jego Zuzanna zeznają przed sądem wójtowskim, że dłużni są dzieciom zm. _\ndrzeja Stussa 300 zlp., którą to sumę dla większej pewnośei zapisują na swej kamienicy t. j. na hudce śledziowej na Rynku pozllallskim. (Allv. lIil;,)-lIH7, r. 1(;17, p. 1303).

Katarzyna, żona zmarł. Andrzeja Stussa, w asyście powinowatego swego, złotnika poznańskiego Jalla therschara, kwituje opiekunów dzieci (z pierwszego małżel1stwa) i córki (z drugiego małżeilstwa) z odhioru 100 złp, i innych rzecz' zapisanych jej w testamencie przez zmarł. męża. (Adv. l(j1:> -lUl7, 1'. lUli, p. 1119).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry