KRONIKA ;\I1ASTA POZAIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

daleny 8 gTz'wien rocznegO' czynszu od sum głównej !)fi grzywiell na kamienicy swej przy ul. Wielkiej. (Adv. 1(i11 -lH14, r. Hill, p. 268; Scab. PDsn. 1608-11;22, r. 1(ill, f Dl. 141). Na tejże kamienicy sprzedają oni w r. 161{j złp 6 rocznegO' rZ"llSZU Dd sum' głównej 100 złp. na rzecz Adama z RDnal'ZeWa ,kanDlljka kDścioła N. l\Tarji Panny i kDścioła św. :\Iikołaja, po śmierei mś kanDnika na rzecz bractwa ubDgieh księży przy kolegjad2 św. .Marji Magdaleny i na rzecz kDlegjum kanDników tegDż lwściDła. (Scab. PDsn. Hi08-Hi22, r. 1610, fol. 248 v). Stanisław KDssiDrDwicz i żDna jegO' Anna zapisują w r. W:W czynsz roczny 2% grzywien (Dd sumy głównej 30 grz'wien) oraz jedną grzywnę rDcznego ezynszu (Dd sumy głównej 12 grzywien) na kamienicy swej narożnej przy ul. \Vielkiej (pDłDżDnej między dDmami rajcy \Vojciecha RochDwieza a ul. Ślusarską) na rzecz plehalla i prebendarjusza kDściDła św, :Ylarcina. (Srah Posn. 1608-1(;22, fol. 375 v.).

\V imieniu swej teściDwej Barbary, wdowy po Henryku HDrszde, pDżTza Stanisław RDssiDrowicz Dd ur. Jana DDbrzyilskicgc. 50 złp., które wraz z pDprzednio pDżyczonemi 350 złp. zabezpieeza na całym majątku wymienionej Barhary, w szrzególnośd na kamienicy na Nowej GrDbłi, połDżDnej między dDmami zm. piwowara Grzegorza l\JichałDwieza vel GąsiDrowskiegD i kDwala Miehała Hepnera. (Adv. 1615-1617, r. 1(;15, pp. 218, 741i i 1509). - Jan Dohczyński kwituje malarza Rossiorowicza z Ddhioru części długu, zapisauego na dDmu Barbary "Hersztowej" Ha NDwej GrDbli. (Adv. H;15-1fi17, r. Hil7, p. 1346 i H)8).

Z Ddbim'u ostatHiej raty tego długu kwituje Ul'. Jan DDhczYllSki malarza RDssiorowicza w r. 1622. (Adv. 1Ii21-1Ii22, r. 1fi:, p. 554). Rzeźnik pDZnaI1Ski Marcin KDth zeznaje, iż dług BależllY mu od WdDWY Barbary HDrsztowej za piwO' Draz koszta prDre,.;ll przelał na malarza RossiorDwicza, zięcia w'mielliDnej Barhary, który mu wpnienioną kWDtę też zapłacił. (Adv. Hil5-Hil';, r. H;16, p, (38). Stanisław KDssiDrDwicz wraz z żDną Anną "SznycarówlLą" pDżFza Dd DorDt- Jerzowej MałachDwskiej 200 złp., w zarnian za tO' Ddstępuje jcj izdehkę i kram złotniczy w kamiellil y przy

ul. Wif'lkiej (Oryg"inaluy kontrakt w języku polskim, własltoręcznie pisany i podpisan' przez Rossiorowicza: (-) Stanisła" I\:ossiorowiez malarz m. Pozn. mpo (-) Amia Stallyslawowa maliarzowa. - (Adv. lfi20, pp. 433, 435). Stanisław Kossiorowicz, który w r. HHl nahył nieruchomośd na Śródce i Zawadach od Wojciecha Rozielskiego, zostaje skazali.'" zaocznie Ila areszt z powodu niezapłal'enia SUUlY 100 złp. (Adv. W:W, p. (jOl), \V r. W22 w)"(lzierżawia Stanisław Rossiol'owicz mieczow, nikowi Alldrzejowi Paw'owi za opłatą 200 złp. Ha pó!tora rolm część kamienicy, położollej Ha rogu ul. Wielkiej (miQdzy kamien1l'ą mieczownika J akóba Brockiego a ulicą Ślusarską) t. j. d" ie izdehki z kuchenką, Ha dole, które zajmuje obecnie złotnili:, piw. nicę pohoczną, mająeą drzwi z ulicy Ślusarskiej, stajllię, a d!a ('ypladzi Iloełeg na strychu i komorę dla slużącej. (ALIv. 1(;'?1 - 1Ii22, r. 1Ii21, p. 289).

Towarzysz złotniczy Jakóh Staniewski (s n zm. zlotnika Jakólla Staniewskiego i żony jego Ewy) oblatuje dokument papierow, zaopatrzony pOllpieUl i pieczęcią, \V któr-m kwituJe wuja swego, malarza Kossiorowicza, z odhioru 100 zlp., zapisan)Th mu w testameneie z r. 1615 przez jego matkę Ewę i ojczyma, złotllika Tomasza Pełkę, oraz z odbioru dwóch kamieni, CY"' i "cajgu" zlotniezcgo, zapisanych mu przez matkę w l'. lliI7. - (Allv. Hi21H;22, r. 1622, p, 536). \V r. 1Ii22 sprzedaje Stanisław Kossiorowicz swoją kami;:>nicę prz' ul. \Vif'lkiej, położoną na rogu po lewej stronie, jak ię idzie na ul. Ciasną, koło kamienicy mieczownika Jakoba Brockiego. mieczownjlwwi Janowi Smeła (Smclla) i żonie jeg-o Jallwidze. (Adv. lG21-Hi22, r. WiZ, p. 538. - Tekst kontraktu w języku polskim; Seab, Posn. 1621-1(;33, 1', 1(;23, fol. TS y.). \V związku z tą sprzedażą rezygnuje Anna, żona malarza, z 1000 złp., zapisanych jej przez męża t"tułem wiana na tejże kamienicy. (Scali. Posn. lG21-H533, r. 1623, fol. 175). Sąd radziecki zatwierdza wyrok sądu wójtowskiego, skazujący Annę, ,żonę Stanisława Kossiora ["institutoris"] na zaplal'pnie kupco,,-i IipskielIlU Janowi Osteridowi 48'7 złp. (A, C. 1U23-1Ii20, 1'. lfi25, fol. 42U).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry