KRONII{A MIASTA POZNANIAkalnej w kamienicy zm. l\Iateusza RossiOl'a PI'Z" ul. Szews!dej. (Adv. 1599-1600, r. 1599, fol. 347).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 6 min.

W r. 1606 ustanawia Stanisław Kossiorowicz powinowat.:go swego Łukasza Paitowica z Piły sw'm generaln m pełnom,)('nikiem w sprawie prz"jęcia spadku po sw"m stryju Adrjanie Ro:"siorze z Roła. (Adv. Hi05-lIi07, fol. 1044 v.).

Ewa Kossiorówna 5), wdowa po złotniku poznai1skim Jakóhie Staniewskim, obecnie żona złotnika poznalJskiego Tomasza von Pelken, oraz siostra jej Barbara, żona szewca p07nailskiego Jana Szamotulczyka, wnoszą protest przeciw bratu s\vemu, Stanisławowi Rossiorowiczowi, twierdząc, iż on matkę Barbarę, gdy sparaliżowana leżała na łożu śmiertelnem, nakłonił do sporządzenia testamentu bez ich wiedzy i na ieh szkoli!,'. (Adv. lfi05-1fJ07, fol. 1731).

Jadwiga Grodzicka, wdowa po Adamie Paulinim, dr, fil.

et med., zapisuje w roku 1608 wnukowi swemu Adamowi 6 budę śledziową (Test. 1607-1(41). Protest. jaki Stanisław £\:ossiorowicz w imieniu syna swego Adama wniósł przel'iw te"tamentowi teściowej, wyżej wymienionej Jadwigi Grodzickiej, od-o woluje Stanisław Rossiorowicz w r. Hi09. (Scah. Posn. 11;06 -1621, fol. 53 v.).

Również zapisuje Elźbieta, niezamężna córka Ih'. Arlallla Pauliniego (rodzona siostra ZIn. Barhan', żony Stanisława Rossiorowicza), swemu siostrzeilcowi Adamowi kram kupiecki [testudo], położony w Rynku między kramami pisarza ławniczego Jana Schedella i kupca Szymona Hanna, oraz 300 złp. gotówki.

(Scab. Posn. 1606-1621, r. W09, fol. 54 r. i v.).

W r. 1607 odstępuje malarz Kossiorowicz nożownikowi Jakóbowi Brockiemu izbę i piwni('( w tylnej części swej kalllienie" przy ul. Wielkiej za kwotę 15 grzywien. (Adv. 1t505-lIi07.

5) \V aktach kośc. św. Marcina czytamy (I', 16(7): Ego Ielchior LeopoIicnsis Vicarius baptisavi Joannem Jacobi Staniowsky et Evae matl'is coniugum. Patrini: Stanislaus Kozicrowic pictor avunculw; huius puel'i, qui temporo lwstis natus. (por. Uber ha.ptisatorum 1:i!ł!J -1619, fol. 34).

") Synowi zm. córki swej Barbary i Stanislawa Eossiorowicz.l,

!\lA TER.! AL Y DO TIISTOR.TI SZTTTKI WIELKOPOLSKIEJ

fol. 1783). Jakób Brocki kwHuje malarza Rossiorowicza z odhioru 15 grzywien, które pożyczył malarzowi za używanie iLby i piwnie" w jego domu. (Adv. 1608-1610, r. 1(;08, fol. 291 v.). Na swej kamienicy prz ul. \Vielkiej zapisuje Stanisław czrnsz roczn" 7 złp. Ha rzecz szpitala św. Lazarza [Lazaret hl na przedmieściu poznańskiem. Jest to czynsz od głównej sumy 100 zlp., które zm. opat wągrO\decki O. Albert Zajączkowski zapisał !la kamienicy winiarza Marcina KumeltYl'za przy ulicy, Wielkiej. (Adv. 1(;08-1610, r. 1608, fol. 162 v.), Opiekunowie niezamężnej Regin)", eórki ZlTl. krawca poznailskiego Mateusza Dromlika kwitują malarza Kossiorowicza z ollhioru wsz'stkich rzeczy i pieniędzy ich pupilki, jakie Kossiorowicz dotąd miał w przechowaniu. Ze swej stron)" kwituje Ewa, żOlla złotnika Tomasza "vom Pelka", siostra malarza Stanbława, opiekunów wyżej wymienionej Reginy z odbioru 100 złp" należących się jej z kamienicy zwanej "Spełczyńską" prz' ul. Szewskiej. (Scab. POSll. HjO(i-l()21, r. 1(;09, fol. 9;) r. i v). \V r. lIiOI:; zobowiązuje się Stanisław Rossiorowiez spłaeić kośdołowi 00. Dominikanów w Poznaniu 100 złp., zapisanyeh w testamencie przez zmarłą matkę jego Barharę temuż kośeiołowi na zakup organów. Stanisław Rossiorowicz spłaeił cal)' legat. z ezego kwituje go Andrzej I\:nyczała, ekonom kościoła 00. Dominikanów. (Adv. 1608-1610, 1', 1608, fol. 471, fol. 4R9 v.; r. Hi09, fol. 896 v.). W imipniu Alberta Pigela, zastępcy wójta radziejowskiego, zeznaje Andrzej Olszanowski z Brześcia Rujawskiego, iż otrz)'lllał od malarza Stanisława Kossiorowicza dwa drewniane kandelahl")" kościplne [duo lignea caudelabra ad ecclesiam pertinentia, vernaeulo sermone k i e r c e dieta] oraz 12 złp. (Ady. lIiOR-1Ii10, r. Hi09, fol. 1012 v.). W r. WlO sprawuje malarz Stanisław Rossiorowicz urząd starszego cechu malarzy, konwisarz)" i i!ltroligatorów; ponownie sprawuje go w r. 1617. Rada m. Poznania odracza w r. 1610 sprawę malarza Stanisława Rossiorowicza, dotyczącą zapłaty 200 złp., resztującego długu [pro extructione picturaque altaris magni in e a d e mecclesia 7) situatae] i deleguje dwóch rajców i kilku malarzy do oszacowania przeprowadzonych przez Rossiorowicza prac. (A. C. 1609-1615, fol. 1"93 v.).

Straciwszy żonę, Barbarę Paulinównę w r. 1UO/:;, ożenił ię Stanisław Kossiorowiez po raz drugi w r. 1609 z Anną Horsztówną, córką rzeźbiarza Henryka Horszta. Tytułem wiana zapisuje jej Kossiorowicz 500 zlp. na połowie swej kamienicy przy ul. Wielkiej oraz na połowie całego swego majQtku wraz z pra. wem użytkowania tej części majątku. (Scab. Posn. 1608 1622, r. 1610, fol. 106 v.). Albert Rozielski i żona jego Elźbieta sprzedają w r. lIi11 Stanisławowi Rossiorowiczowi i żonie jego Annie Horsztównie dom swój na Śródce, położon" między komal1dorją św. Jana, a ogrodem Mikołaja Bzdziugi, wraz z dwoma sąsiedniemi ogrodami oraz rolę z łąką na końeu wsi Zawady (należącą do kapituły pozl1allskiej, jednak zdawna do tego domu przynależną) za cenę 385 złp. (Podane są szezegółowe warunki sprzedaż'). - Adv. 1611-1614, p. 206. - Albert Rozielski kwituje malarza z odbioru 60 złp. (A. C. lIi09-1U15, r. 1611, fol. 412 v.). Anna, żona malarza Kossiorowicza, procesuje się w r. 1Iil1 o heczkę piwa. (A. C. 1609-1615, fol. 331 v.). Rupiec Jan Schmidell i Stanisław Kossiorowicz zeznają przed sądem wójtowskim, iż zawarli międz" sobą pewien kontrakt, podpisany przez dwóch świadków i opatrzony (';terema pieczęciami pod zakladem 500 zł. węg., który to kontrakt ma mieć taką samą moc, jak gdyby był wpisan)" do ksiąg miejskich. (Adv. 1611-1614, r. Hill, p. 316). Stanisław Rossiorowiez zeznaje, iż jest dłużny swej rOdzonej siostrze Ewie, żonie złotnika Tomasza "Wom Pelki", 60 zlp. tytułeIn spadku po rodzicach, którą to sumę zapisuje na kamienicy swej narożnej przy ul. Wielkiej w pobliżu kamienicy Hochowej. Na tejże kamienic)" zapisuje Stanisław również drugiej siostrze wej, Barbarze, żouie szewca Jana Szamotulczyka 50 zł. i 21% gr. (Scab. Posn. 1Ii06 -1621, r, Hi12, fol. 95 v.). -

7) Nie wiadomo, czy chodzi tu o kościół św. :\hu'ji Mag-daIeny w Poznaniu, lub tpż o ko:;ciół w Hogoźnie (zob, A, C. 1G09-161r1, r. HiiO, fol. 193. Ikcretum pf'O parte Ungrowa).

Z wyroku rady m, Poznania ma Stallisław zaplacić E" ie, żonie złotllika Tomasza "Wollpelkcn", (jO złp. Z po"vo<lu niestawienia się Stanisława, przyznaje rada miejska siostrze jego Ewie część kamienicy przy ul. \Vielkiej, odpowiadająeą wartością powyższej sumie. (A. C. won 1fi15, r. 1612, fol. 589, liOO, (07). - Ewa kwituje brata swego Stanisława Rossiorowicza, z odbioru przypadającej na nią częśei »padku po rodzicach. (Scah. 160()-lU21, )', W14, fol. 122) i laksalllo k\yituje go Barhara I{ossiorówna, żona szewca Jana Szamotulczyka. (Adv.1G21- 1622, r.1G22, p. 5tH). W r. W13 zobowiązuje się (przez podanie ręki sędziemu) I{ossiorowicz wystawić cały ołtarz ur. Jakó!Jowi Rostworowskiemu, kasztelanowi przemęckiemu, najpóźniej do dnia św. Bartłomieja apostola, a lo pod groźbą kary więzienia. Powyższe oświadczenie malarza odbiera w imieniu Jakóba Rostworowskiego proboszcz kośeiola \V\\.ŚŚ, \ViktOl'yn Dąbrowski. (Adv. 1(j11 -lIil4, r. l1H3, p. 1249).

Jan \Voro\Vski kwituje Annę, żonę malarza, z odbioru pewnej sumy pieniężnej, zatrzymanej przez nią za ryby [pro husone alias w y z ) n a]. - (Adv. 1(j11 - Llil4, r. 1(;14, p. 1549). Niezamężna Elźbieta, córka zmarł. dr. fil. et nH'd. Adama Pauliuiego, w asyście wuja i opiekuna swego Jakóba Grodzickiego zapisuje w ohe(,llośei swego szwagra Stanisława Ros siorowieza. opiekuna syna Adama [Horszthowil-a], temuż .\damowi ;WO zlp. na wypadek swej mierci. (Adv. 1G11-H114, r. WIł, p. 1841). Żona Kossiorowicza, k,,-ituje matkę swą Barbarę, ,,\'dowę po rzeźhiarzu [statuarius] Henryku Horszcie, z odbioru 100 złp., zapisanyeh jej prz('z zmarł. brata Łukasza Horsztowicza. (Seah. Posn. 1600 1Ii21, 1'. 1Ii12, fol. 112). \V ymielliona Barhara, zastąpiona przez malarza Łuk a s z a K l' Z Y s z t o f o w i c z a (por. S.cab. POSIL lIiOG- -1Ii21, r. 1614, fol. 122), zeznaje, iż jest diużną eóree swej Anllie liO złp., którą to sumę zabezpieeza na swej kamienicy Ha Nowej Grobli, położonej między domami Foitha i spadkohien'ów zm. Grzegorza Gąsiorowskiego. (Scah. Posn. lHO(j-lfi21, r. 11114, fol. 122). Stanisław Rossiol'owicz i żona jego Anna zapisują. na rzpcz kanonikatu fundacji Gl'Odzickich w kolegjacie św. l\Iarji Mag

5'

Ql1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry