!{RONIKA I\IIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 3 min.

stl'zowskim w Poznaniu o niesprawiedliwe uwięzienie go w gospodzie, gdy przed dwoma tygodniami przybył do Pozllania. Straty poniesione z teg"o powodu szacuje :\1arten A 11(1 l' z ej na 1000 złp. (A. C. 1595-1598, fol. 734).

J ak to wynika z następnej zapiski, poChodzącej z r. ltiOG.

był także \Vadaw Rober malarzem królewskim: "TestilllOlliulll Ol'tus Hiel'Onimi, filii egregii Venceslai Koberi.

Sacn!e :\fajestatis Hegiae pictoris". Burm-istr'z }1ozlHulski oraz l\larcin :'\aYJłłal1 i Bartłomiej David, chirurdzy i obywatele po711aIlSCY składają U1'oczystą ,przysięgę, że Ilieronim KotwI' jest prawIl)JIl synem szlachetnego i sławetnego \Vacławn, malarza ,f, K. :\1.

i szlachetnej Urszuli, córki zmarłego Szymona StI'ehela, (A. C. 1598-1608, fol. 949).

Z Wadawem Roberem można będzie utożsamić w"mienionego w l'achul1kach miejskich malarza "Venceslaus", który w r. 1593 malował plan miasta Poznania, jakoteż malarza ,,\Ventzel", który niejednokrotnie występuje w aktach ew. kościoła św. Krzyża. (\V r. 15!:JV (1 stycznia) ochrzcona została córka malarza \Vacława, Pl'szula; do chrztu trzymał ją m. i. złotnik pozlIanski Bpned"kt. Voigt).

Z r. Hi19 datowany jest list dobrego urodzenia, wystawiony w Poznaniu, który czeladnik malarski Wacław Rober, pl'awdopodohnie s)"n poznańskiego malarza \Vacława, złożył do skrz'ni cechowej malarzy wrocławskich. Wacław Rober mlodszr kształcił się od lU19-1625 u wrocławskiego malarza Jerzego SI'ho!tza. (Por. Schulz, A., op. cit. p. 92, 140).

* S T E F A D U N A J E W S KI.

Malarz i obywatel b"dgoski Stefan Duuajewski występuje kilkakrotnie w aktach ławnicz"cl1 m. Bydgoszezy z lat 1598 -HiOl. W r. Hi23 występuje żona jego Zofja "olim Stephani Dunajewski pictoris coniunx".

Por. Rastawiecki, op. cit. t. III. p. 511. - Thieme-Beckęr.

=I: 11 I C H A Ł J F N G.

Malarz bydgoski Michał Jung nkzTh m. B)"dgoszczy z r. 1598. t. III" p. 513.

występuje w aktach ławPor. Rastawiecki, op. cit.

* F I L I P.

:Malarz hydgoski Filip występuje w aktach ławniczych m. Bydgoszczy z r. 1598. Na wracającego wieczorem do klasztoru napadli "minczarcziczi, kamieniarze" i inni, naprzód wym"ślali mu "malier, malier", a potem pokaleczyli go. "Mulial'czyk pchnął umie dwa razy szpadą w łokiecz, odłoż"łcm mu się multanem, asz mu się przepadła". Nie wie on, czem na siebie śeiągnął ten napad, gdyż na wet mularczykowi pożyczał kamieni do tarcia farb" y owidiusz moy tham jeszcze maiją". Inna zapi,;ka ma tytuł: Vulnera Philipi pictoris. Por. Rastawiecki, op. cit. t. III., p. 512.

S T A N l S L A U S K N A P.

"Stanislaw,; Rnap seu malarz de MielosIaw" występuje \V r. 1597 w akta e h konsystorskich poznańskieh, (Arch. Diec.

w Pozuaniu: Acta consist. r. 1597, fol. 1, 3) 3).

S T A N l S Ł A W K O S S lOR O W I C Z (KossierO\ncz, Rozierowic, Rossior).

Stanisław Rossiol'owicz, syn malarza Mateusza Rosslora (t r. 1597), zapisuje w r. 159t\ żonie Barbarze Paulinównie 4) tytułem wiana 700 złp. otrzymanych od ojca i zahipotekowanych na kamienicy narożnej przy ul. Wielkiej w pobliżu domu wdowy Rochowej. (Seab. Posn. 1591-1008, fol. 280 v.). Barhara Paulillówna, żona malarza, kwituje opiekunów s"'"ch, rajców poznańskieh Stefana WinkIera i Aleksandra Ung"el'a, z odbioru wszystkich rzeczy, przypadły ch jej po ojl'u. (ScL'th, Posn. 1580-lli03, r. 1598, fol. 381).

Na żądanie Stanisława Kossiora i jego współspadkoh.ierców zeznają dwaj wydelegowani ławnicy, iż dokonali wizji 10

3) \Yiadomo:;ć o tym m8iarzu zawdziczam łaskawej informacji p. lIr, Joanny Eckhardtówny. 0) Córka zmarł. dn. 21 maja 1;)80 rajcy i burmistrza poznańskil'go Uł'. fil. et med. Adama Pauliniego. Adam Paulini, który należy do najwybitniej.szych postaci ówczesnego Poznania, wydał wlasn) lU kosztem sporo dzieł. kii. \Vujka.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry