POZAŃ PRZED 1:!5 L\TY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

W pierwszej chwili z gen. Dąbrowskim wyruszdy z Poznania dwa bataljony piechoty tj. jeden strzelecki, zebrall" już dawniej, oraz obernie uzupełniony przy pomoc" kompanji zapa:,;O\vyrh 9 i 11 p. p. bataljon pieszy kpt. Węgierskiego. Ponadto maszerował pułk jazdy z powstania, uzupełniollY kadrą li p. uJ., śl'iąglliętą pod rozkazami mjr. PrzyszFhow:,;ldego z Chełmna, Departamellt kaliski dołączył hataljon pieszy sformo\', an z kompanij zapasowy rh 5 i 7 p. p., oraz dwa szwadrollY jazdy, uformowane prz)" pomocy zakładu 4 p. ,.;. k. Sił." gen. Dąbrowskiego rosł' jedllakowoż z każd"m dniem, w czem przyczyniały się departamenta, wysyłająr na frollt coraz to nowe oddział". Po opanowaniu sytuacji, odparciu wroga i wyprawieniu pierwszych oddziałów pod rozkazami gen. Dąhrowskiego. żyje Poznań pod zllakiem w'stawiania dalsz"ch jednostek hojowrrh, dostan'zania hroni, amunicji, żywności i pielliędzy dla swych oddziałów, walezącyeh z wrogiem 23). Rychło po opuszczeniu pierwszych formacji już są gotowe do odmarszu dwa dalsze bataljon jeden pod komenuą kpt. Sierawskiego, drugi, przeważnie zebrany z gwardji lIarodowej pod rozkazami wyznaczollego dla niej na uowódeę pik. Kęszyckiego 2 '). Jednakże ten duż' wysiłek wyczerpał zarówno zasohy materjalne jak i luuzi zdoln"ch do noszenia broni. Dlatego więr zarówno Wyhieki, jak i POlliilSki zwracają się do gen. Dąhrowskiego, ażeh)- nieco pofolgował w żądalliach i narazie zwoluił departament poznailski od dalszych ofiar, gdyż już ich nie jest w stanie skłauać na ołtarzu ojcz"zny 25). Pomimo jednak tego wyczerpania usilnie praro\', allo nad organizacją dalszych oddziałów i pomocą materjalllą dla waleząeTh 26). Nie zawsze można było zaspokoić wsze 1

2;') Kronika miasta Poznania, Rocznik VI, stl'. Hi3 (\Vy!Jicki prefektura poznaiIska). "') Kronika miasta Poznania, I1ocz.nik IX, str. 13 (Poznailska gwardja narodowa). 2:;) Uihljoteka ]\arodowa w \\'arszawie, ColI. aut. 210, tf'ka XVIII, nr. ;);!, Ponii]ski do Dąbrowskiego, Poznałl H/VI lHOS; ibidem, łll'. 5:i, '''.\hil"ki (Jo Dąbrowskiego, Poznaii VI lO!J. 26) Kronika miasta Poznania, Bocznik VI, str. 185 nasI. (\,"ybicki i pl'efektm"u poznai]ska).

4*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry