I\:ROXIKA :\I1ASTA POZ:\.\:\L\tną Radę tanu z początkiem maja 1.), że .,duch jaknajlepszy ,v departamenrie czyniony (jest) największemi nadziejami dla Polaka. \Vszystko mam co obrona potrzebuje. Złożyli ohywatele pieniądze na mięso i wódkę dla pO\ystania. Założyłem wszędzie magazyn" i każd' dał miesięczny leuUllg po 1;) gr. na dzielI ,vychodzącemu. A lubo Rada pozwoliła stawać hez mUli duru, wszyscy są umundurowani i w In'oń opatrzeni". \Vyhicki p(.Jen wiary w przyszłość, w swych zamierzeniach jest pe\Yien, e siły departamentu kaliskiego opuszczą swe granice i prz.jdą go bronić, że razem podejmą obronę Poznania 13), a z telll wszystkieur zapewlliał: "Rada niech sobie nie lekeeważy mej siły. Doh"łem po Szwedach jesz('ze żelazną armatę i koni H dałem tęgich z furgollem, w'prowadza się (ją) w pole, słychać o mil kilka, tak bestja n.czy. Austrjaki hędą rozumieli, że tu jaki oddział franeuski prz'szedł, o któr"l11 za wsze się gada". Również jest dolJrej m"śli o naszem powstaniu zastępnl prefekta POlliński. Tell ,,- swem raporcie do ministra sekretarza stanu Brezy donosi 16), że "uzbrojenie departamentu. który 1000 strzelców i 500 koni dostawia, idzie hardzo szyhkim krokiem. Już jest przeszło 300 konllyeh na prawdziwie ;lohrFh koniach, w pistolet", pałasze i piki uzbrojonych i może do 500 strzelców, którz" gd"by b-Ii przez jakąkolwiek siłę regularnego wojska wspierani, dziehl' odpór dać by mogli, lecz hrak takiej pomocy, a osobliwie dobrych oficerów nie da się spodziewać wielkiego skutku, gdyhy Austrjac" w większej sile nadejśe tu mogli. Spodziewano się pomocy ze strony wojska saskiego,to) Archiwum Akt Dawnych w 'Varszawie, Harla Stanu 17, f. 12:j nast, Poznań 4/V lt;O o 10 wieczorf'llI. 15) Archiwum Akt Dawnyeh w 'Varszawie, Rada stanu 47, f. l:n, Poznań 5/V 1809 o 1 popołudniu. :\<luzeUlu :\arodowe w \\"arszawil', Korespondencja Garczyńskie.go, \Vybicki do Gal'czyilskil'/-W, PozlJań 7/V 1809, \V tym liściI' nawet posuwa się 'vybicki do pewne.; groźhy wobec Gal'czyńskiego, Pisze llIU bowi!'lH, że o iII' ni!' prześl(' swych regularnych oddziałów wojska !lo Pyzdr. to ..w wypadku nieszczę:;cia na te departamenty... panów pociągnę do orll'owil'llzialności przelI naroclPm, który nic upadnie., ..., 16) Archiwum Akt Dawnych w 'Varszawif', :\Iinistel' Sekrf'tal'z Stanu 72/09, f. too, Poznań hl'z daty z początku IJlaja.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry