PO/:AN PHZED 1:!5 LATYdzimy z listu do gen. \Vorezyilskiego "), w którym prosi bodaj o "znak życia" gdzie jest Rada Stanu i wojsko regularne, przy('zem skarż" się - na zupełne zapomnienie od rządu, skoro od 18 kwietnia jest hez wiadomości. Niepolwił się poważnie, bo dopiero zaezęli oehotllicr napływać, a tymczasem już nieprzyjaeiel "jak potok się leje, już dziś jest w Sąpolnie, jutro go się tu (w Poznaniu) sporlziewać wypada". ZasiQgnąwszr w tych \\ al'unkach rady KosiIlskiego, którr .,mimo swój talent i od\yagę widzi lliepodobiel'lstwo czegoś czynienia", doehodził \Vyhicki do smutnego wnioku, że "Poznania dzieciilstwo chcieć bronić i nie mam ezem, a w"stawiłhym go na spalenie i rabunek". Podobnie w raportach z tego ezasu wykazuje Kosiński, że zapał, który miał opanować departamentem jeszcze nie dał rezultatów, a już wróg ściąga pod miasto 12). Jednakże już w dniu 28 kwietnia zebrało się w Poznaniu 100 strzeleów pieszych i 100 kOllllie", a zaezynała uapływać gwardja narodowa 13), h'ło więe choć z czem iść na patrole i osłonę stolicy. Sytuacja ta poprawia się z każdym dniem. a gd powiększają się siły, rośnie znów wiara Tybil-kiego. Jest on na IlOWO pełen zapału i nadzieji w powoLIzenie powstania. Zapewnia wiQc nieuchwyhO.iuwisku z ch\\"ałą. lecz bez pożytku utl'zynłali nasi". \Y dalszym ciągu zaznacza, iż ni{'pokoi go los Księstwa. Od kUl'jera jadąccgo do C{'sarza dowiedzicli się w Poznaniu o przcj:;ciu wojsk naszych na prawy brzeg 'Yisly. \V związku z tem zaznacza Kosiński "To porusz{'nie hardzo mnie się nie podoba, lękam się nictylko straty departaw{'utów, alc i przf'cięcia hOlilunikacji z \Vielką Armją. Posłałem kUl'jcl'elll 1Il0j{'g-0 arljutanta do obozu, tak z przełożeni cm moich my:;li, jako też dowicdzicć się, czyli nasz rząd żyje i IWllIcnda i żeby jeRli 1Il07.UII ustanowić jakicś centrUIn operacji naszych". ") Al'chiwum Akt Dawnych w \\larszawie, Rada Stanu 47, f. 273, \Yybicki do \',oyczyńf'kiego, Poznań 27/IV 180B (z kopji przesłanej lmez \\'oyczyńskiego Hadzip Stanu). 12) Bibljoteka Xarodowa w 'YaJ'szawic, ColI. aut. :!1(J, (Korespondcncja gen. Dąbl"owskiego), tpkri XII, nr. R5, (lo Dąbl'Owskiego, Poznań 8dV 18()<J, 13) Kronika miasta Poznania, Rocznik VI, (1928, str. Hit nast.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

(Jallusz Staszewski, Ol'ganizacja powstania poznańskipgo w 1809 1'.); iJJidem, Rocznik VIII, o, c" str. 164 nast.

1{)1

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry