SEKULARYZAC.L\ I\:L1\SZ1'. 00. BERNARDYNOW W POZNA:-.JIUpod warunkiem, że nie uszczupli ona w niezem uiedzielnej jego pracy w własnym klasztorze (4 czerwca 1827). Kiedy w Poznaniu powstała kaplica pod wezwalliem św.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Anny, jest rzeczą niestwierdzoną. Zdaje się, że istniała ona już przed rokiem 14(jf), ale ją, zburzono i wybudowano nową, (1480); niewia:domo nietety, czy nowa kaplica stanęła Ha tem samem miejscu, gdzie stała kaplica stara, ezy też wystawiono ją, gdzieindziej t. j. przy placu, który zwał się później placem bernardyńskim. Gdyby howiem kaplica pierwotna stała na miejscu, gdzie nową wybudowano, co jest bardzo prawdopodobne, wynikałoby stą,d, że 00. Bernardyni wystawili do albo obok niej swój klasztor i oba budynki złą,czyli pod jednym dachem (1473). Tyle jest pewnem, że druga kaplica z r. 1480 powstała wspólnym wyiłkiem Polaków i Niemców, jakkolwiek kaplica później nosiła nazwę kaplicy niemieckiej. W księgach brackich howiem zapisał kustosz O. Fujarski p. d. 22 października 1817, że o fundacji kościoła św. Anny znalazł w archiwum klasztornem Ilatępują,ce wiadomości: Biskup poznański Lubrański nadał kościołowi św. Anny w r. 1512 odpusty i przywileje duchowne. Kośeiół ten został około r. 1480 zhudowany i powstał devotorum henefactorum potissimum gentis germanae eleomosynis. Chociaż wiQe ofiarodawcy niemiecey walnie (potissimum) się do WThll<lowania kaplicy przycz"niIi, nie mniejsza jednak hyła pomoe finansowa społeczeństwa polskiego. Do kaplicy św. Anny przeniósł biskup Adam Nowodworski dekretem z dnia 8 stycznia 1632 nabożeństwa niemieckie, które dotyehczas odbywały ię w kościele \Vszy.stkich ŚwiQtych, uznając rówlloczesnie niemiecki ełuu'akter kapliey. Prowincjał 00. Bernardynów Baltazar z \Vytom'śla potwierdzi I pismem z dnia 22 t) cznia 1U32 odprawianie tychże nabożeństw w kapliey, którą" jak pisze, Niemcy założyli. Nabożeństwa niemieckie przetrwały wieki całe w kaplicy św AnllT. Dopiero zamiar sekularyzacji klasztoru w wieku XIX spowodował ich dalsze przeniesienie, a mil;lllowide <lo kościoła pofranciszkailskiego przy górze Przemysława. W roku 1832 rozpoczęł). się długotrwałe targi o kaplieę, którą, i magistrat i vfOjsko pragnQły nah"ć dla siebie. Magistrat zamierzał w niej założyć miejską, wagę wełny,

15g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry