KHONIKA 1\IIASTA POZNA:\IA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

/'Zu" (1!J)!(), 19i!1), Alfreda Jeionowskiego "HO/lian \Vilkanowicz, - :\ir. 2: Alfrpda .Tpsiono\vskicgo ,;Wszystk{ch \'las SPI'cern ohdziplę" (o .Janie Szt3udyngprze).

,.1\ Ił I' j P r I' o z; Il a iu.. k i" zamicfH'il Tli. i. następujące artykuł,\': J\nipli Kophlcrówny "Seweryn hl'. 1\1 ip];i;yński jako ar1yta (:\a TlHłrgirl('sip wystawy rysunków w Galprji Tow, Prz;yjnciół Nauk) (nI'. 11 z 2R I), a.nonima "Tradyl',jp słowiailskip '\V'ie]kopolski" (m'. 4:ł z 28. 1.), Tadeuza (;I'ahowskiego "r\owy tom pamiętnika. .Janowej J(aprowiezo\VPj" (m', 1:3 z 2R, I i nr, 5;3 z 1" II), Dl'. \Vladysława Kowalpnki ",Jak z dwóeh zrobiło si(; 'rzy (Z powodu (1ziesięcio]('f'ia. komasaeji IIlUZPÓW poznailskieh) (III'. ;)1 z 2. II),

"D z; i (, II n i k P o z II a il s ki".

?\fI', 1 z 1. I. 1984 r. poświęcony ,i pst. \V z;naczrwj części 75-cio 1('ciu tc-goż pisma i zawiera. m. i. nast()pującP artykuły: Józefa \'lini ewicza "Po ipdeIlJdzieię('iII pięciu ]atal'h", Dr, Anrlrz;Pja \Vojtkowskipgo "Dziennik 1'0znań]<i 1859 19:33", Dl'. A. l\r. Sknłko\Vskiq:(O "Kwpst:u'ka Polski tułaczej" (E/IIilja Sczanip('ka), .Tana Kil:u'kiego "l'oznail roku 18:)9", ])1'. Alfl'P!Ia Hroiga "Huch antykwarki w dawnym Poznani u", Zygmunta Zaleskipgo ,.Podstawy odrodzenia mi('szczaństwa polskiego w \Vielko]101scl''', Marji \VichcrkiewiczoWP,; ,..\nimos ni] (lil'ilłłit" (Obrazck z czasów szwedl.kich), inż, S t efana. J( ipłezpwskie.go ,,\\: czoraj, dzi i jutl"O żyda gopodar('z('/-\,o", A(lanta. Poszwińskipgo "ZI' wSI)omnic-nia", Dl', Konstanll'I-W Troczyńskiego ,,1\ajmłodsi I)Oeci Poznania" (nr. 7 z HI. I), Dr'. Józl'fa Orailskil' w .;Spweryn Mip];i;yilski ,jako: tysta malarz" (1H04 IR72) (Iłl'. 1(j z 20. 1.), Adama Pozwiliskil'go ,:Pierwsza. konferpncja. polsko-niemiecka w sprawip \VidkopoIski" (111', :H z 11. 11. i 111'. :1(; z I,. II,), Marji Wic]H'J'kil'wi('zowcj "Kamienica. pod książk:l", (Z Ilawnyeh dni Pozllania) 111', :3 z 22. II.).

,,;\ o \\ y I( u r j P r h z:lIlIipśeił /II, 1.: anonima ..l'ierwze stJ'zaly /lH ulicach l'ozna/lia" (Zl' wS}Jo111111('/1 IH'zl'stnika walk gnldnio\Vreh) (nr. 297 z 2R XII. :1:1).

,,l'o s.." p r T a g c- h ] a t t" zami..};cil ki]kamu5eil' fp]jc1olJów dotrczących Pozllania z czasów da \\'n il'jszYl'h p. t. "Erllste,.; ulld ]J..itPI'PS aus 11('1' Stadtchronik von J'osen" (I'laulll'J'eil'll \'011 O"kal' B..ekmann) a llIianowicil' \\' nUłY!l'raeh: :!9:> z 21. XII. 193;{ 1'., 2H9 z ;n. XII., 7 z 12. I. 1934 r" 12 z 17, J, !fi z 21. L, 18 z 21, L, 20 z (). 1., 22 z 2R. I, 24 z ;łl. L, 21; z 2. II., 27 z . II, 29 z 7, II., :n z 9. II, 3;3 z 11. II., :1!J z lR, II., 1 z 21. II.

". /li'. 10 z 14., I. u],aznl się ar1?kuł anonilllow' p. t. "LpitpnIlP Burgl'rł1lpish'ł' in POSPIl lR70 -189-0".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry