HITOIUA I ZBIORY OD])Z, PRZYRODNICZEGO :VIUZEU.M \VLKI',

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

9) lntel'glacjal w zclągu 110d Poznaniem, T01ll LXIll lInl\.

Kom, Fiz,iogr. Polskiej Akau, Umiejętności, 10) Postacip. żywych zwierząt, zeszyt l ;t 11) Ochl'Oua zabytków kopalnych naszej fauuy zwiel'z:\( ssących, Ochrona. Pl'zyrotly na \Vielkopolskę i POHlOl'ze, zeszyt 4. 1933. l:!) KOI'csponc!cncjp, :\hlzeum p,'zYTorlnicz(' \V l'nzll>lniu. id""I, Hakowski, (h". \V'icsław.

1) al'zutowc głowonogi \\'ielkopolski. Hocznil< :\'1 uz, \Vlkp.

III. Poznań 192K :!) ał'Zutowc Tt'ylolJity \Viclkopobki. w dnIku.

:1) (;eo]ogja i Pa]eonto]ogja miasta Poznania, K/"OlIik:. \liasta Poznania, n. XI. 1933, l) Szczątki tum na ziemi \Vie]kopo]ski. w opl'acow<lniu, )) S1.ratygrafja i palcontologja gÓrlwj ,jUl'Y na KU,jawadt.

w opracowaniu, H) Artykuły dotyczą('P muzeum, Kurjeł' Poznaru.;ki 21. VII.

193,2, 28. VI. Hr28, 2;). VIII. 1928, 11. XI. HJlł;t - Ilustracja Polska III'. lil1!J:n. - Kurj!'r JlustJ'fJ\nmy :!4, II. I!MO.

Pfu iti, p/"OT.

Da" II "I'IJ<lI'iUIII ill I Kaispl' F,'i"cl1'ich-:\lu""UIII. Zpitsd1l'ift der hot, (;"s"lIsl"iwft. X. !ładOli"ki p, S'pis lIIięczakó\\ \V. 1\:<. l'oznar1skit'(). Ił, T. 1'. :\" XIX.

Hostafiilski, prof. .r, Próha s.vtpnHłtyki lllaly ch howidó\\ Eul'Opy. Boz]Jl'awa biol. z za ki', med, wpl. Holll, i 1[011" t. XI. LW(J\\ W:ł:t DplIJbirlska-Hószkowska, dr, :\1.

1) N:u'zuto\Vc ślimaki \Vip]kopolski. Ił, :\Iuz. \Vlkp, HI. 1921'.

:!) PochollzPlli!' ,.;kallliplin nal'zuto\V ch. "Ko"l1Ios", T. LlIf, Z.;t 192ti, Ił it,,(hl. (;, Flora lit',.; (;ro,.;sh"J'zogtum,.; Posen, B"l'lill 11':)0.

Schulz, prof. K, l) Studipn iihpl' (lip l-'opnel' \\'irhelti..dauna, F""t;;chl'ift. ZUI' :>i. Vpl''';, Bcutsclt, Phi]ol. u, Schuhuannel'. Popn 1912, 2) ZUI' POSf'III'I' \Vil'l,!'lti,'I'faUlla. Zpitschr, dpI' 'atu n\'. Alt1Deut,.;ch. G,,:<, f. KUllst u. \\'i,.;ensehaft. POS(II HI1:t Sza farkicwi.,z, :pI'of, .1.

Tahlict' gN1log-il'ZIIl' \Y. Ks. l'nl.llaliskipg-o. H. T, [', :\. XV, Szu]czpw"ki ./, \Y., prof.

l) Ch"zszezt' \\'ip]kopolski. Prace' KOlii. :\Iat.-l'r'Z)T, T. 1'. :\. Spl'ja B, T. I. :t

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry