KROKII\:A :\IL\ST A POZN A:'II'IAa) Zbiol'Y T, P. :\'. 1'0zmu1 UHa, 4) o znachodzcniu kilku gatunków względnip odmia" s'o"i IW "iżu północno-niemieckim i polskim, H. T. p, K XXX, 5) Ząb mastodonta. \\' żwiro'\Yiskll ohOl'ni ck i C TlI , Ił, T. 1', , XXXI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

6) Zbiór ,'sclldolitów w Poznaniu. Ko:smos t, XXXIV, 7) PS('lulolitcn ans rlpn hi..scigTulwn in dpI' Xiilw von PO""Jl, Zeitschl'. d, atUl'wiss, Abt. XVI.

Ja..kow:ski J.

Zbiól" mill1'rałów z Boliwji - PozJla(, 1!łI.

JpJJtsdl .\, DpI" ]>OS('''''I" Ton u. dip Lagcr:stiittc dcl' Flol"1ł v, :\Ioltkcgl'uht" ./hl"b. d, kg!. prcus:s. gpol. Lan(]psa1lst. lHlO, XXXI. cz. 1.

Kais{)J' Fricd/'ich-:\lu8euDł in Pospn.

Amtlicher Fiihl"Pl', Poseł! 1911.

Ki..n1ik Dr. E.

\htfPI"juły do paicozoologji dylll\\'jal/Jych ""akó".

HOZPI', mat. l)rz)'. -\karl. Umipj., t. LIII.

laH8 G. 11phpl" Thalbilrlungpn in d('r l;eg'('IH' v. 1'08Pl1. .Jhrh. ,L k!.

preu8s. gpo!. Landcsanstalt, 1910, t. XXXI. '" ('II W] p, Pflanzenrcstc aus dPIII 1'08cnel" Ton, .Jhrh, d. kg!. ]!ł'('US';, gpol. Landesantalt, t, XXXI. WIU. Niezahitowsld, prof. dr. E, l) Dawny 10ś \\'ielkopolski. Ił. '..;auk roln, i lI'śl1., L XXI. 2) Das fas,.,il-c Hellnti('J' III Ga]izil'n sowil' cil'" Has8cn lI"cł Artzugch6rigkeit. Extr. d. BulI. II. L'aca,l. d. Scienccs d(' Cracovie, 19'14, ;i) Szczątki n0801'07:Ca wiochatego, znalcziom' na zi('lIIi \ViP!kOl)olskiej, H. II. :\Iuz, Wlk}!, 19;2i" i,) Pl"ZYCZ} Iwk do znajomości kÓz kopalnych w Pols..". Bocz, Xauk. Hol., t. XII, Pnznail HJt-L 5) Pi.." przcdhbtor'f'zny epoki bl'Oł!zo\\'t'j z .ieziol'a Gopla Ił. :\luz, \\'lkp, Poznail 1929.

fi) Szczątki foki grenlandzkiej "colitycznej I Phr)('a ('agophoca) grocnhndica ncolihica II , p. z polski('go wy),,'zpża Baltyckicgo, n. :\luz. \Vlkp, 19:!8, 7) J-i:Jucz do oZIHH:zania z\\'iprząt ,.,,,ącydl Polski, KmkOl\ 19:ł;ł.

1\) ZhiOl'' l)l'ZY)'{)lllliczp T, 1', :'\. \\' Poznalliu. H. T. 1'. L.

1'0ZII1I1'1 19;28.

1J6

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry