KROXIKA MIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Ponieważ niewiele mamy szczę.tków lwstn'('h z gadów i plazów, przejrzym tylko zbior- sfiaków kopalnych, Oprócz bogatTh zbioró" rogów jeleni szlachetnych wpomnieć należ,\' dwa wspaniałe wykopaliska, .Jedno to łoś, (17) w"kopał1' w r. 1928 w ł.ukaszewku pod TrZ£'llIeSzlJeHl prz)' odwadnianiu terenu, Nipstet jak to zwykle hYWH tak i tu zapóźno zawiadomiono muzeum i dlatego z kompletnego w namul£' znajdującego si!,' szkieletu, oprócz czaszki hez dolnych szczęk niewielt wykopano, Sama l'Zaszlu\ nalpż' do większ ch w kopalisk w Europie, Rozpiętość rogów rf>WnCl si Hi20 mm, a '\\'ysokość łopat 1110 mm, Drugie wspaniałf' w"kopalisko to czaszka wraz z rogami jelenia olhrz'miego z torfów irlandzkich koło Duhlina, Darowana zo::-.tała Il1UZeUm przez Prezydent::! Hzeczypospolitej Polskiej, prof. Dr, Ignacego -:\lośdckiego, Hozpi!,'tość rogów mierz- 337 (']11, Z howidów muzeum posiada szczętki z żuIwów kopahlTh {Bison priscus) z bydła kopalnego (Bos hI'achyccrm; H-otim, i Bos co"'ceros n, sp, Rostafiński) oraz z turów (Bos primigenius). Z tego ostatniego należ' wymienić prawi p że lwmplf'tn' w'kopan- szkiplet ,\\' ub, r, w Iwnie pod Kostrz'npm w dohrćłl'h p, hl', Ignacego Mielżyilskiego, (32, 1, 3i), Z nosorożc' (Rhinoceros Antiquitatis) i ze słoni (Elephas primigenius i antiquus) (7) mamy hogatą lwlekl'ję zęhów i innp-h szczę.tków kostnych. Z Rhinoceros Merckii Jag, i z mastodonta M. longirostris (8) mam' tyHw zęhy, Z nosorożca włochatego (Rh, Antiquit.) w!'pomnieć trze}w. jeszczp o trzech I'zaszkach, w'kopan'ch w roku 1H11 w Dl){"u pod Poznaniem na \\'ildzip, (19) Z koni kopałJlTh jest hardzo wiele szczę.tków - niestety nie sę. onp jeszcze opracowane, tak że niewi::!domo do jakil'h one gatunków koni należę, Z pozost::!łTh zwierząt kopHlnych mmny jeszcze szczątki z koz' (Capra prisea Adametr - Niezahito,,"ski) (20). z niedźwiedzia, dzika, hohra i niem z IHniejsz'('h gryzoni, Cipkawe sę. szczątki foki grenlandzkiej neo1itynmej z polskipgo wyhrzcża nałt ku, znalezione w Hzucewie, (22) Fokata zamiezkiwała Bałtyk u schyłku Neolitu i h'ła )'eliktem y I'zasów Yoldia, W'marła luh też \V emip-rowała w czasie fya> kied' to temperatura wodr była cieplejszą. i nieodpowiedlIią. dla gatullku fol{ półllocnych, Zhiory prymitywIlej rasy psa z Gopła przypomillają, lIam wiernego stróża z osad Iwlzi IJl'Zf'dhistOl',(,ZIlrch nad jcziorem Gopło, (21) Z inllyc!l zhiorów palpontologicznych w miellić lIal<,ży hardzo hogate zh!ory lIarzutlliakó\v (29, 30, 37), zhierall'('h w żW1J'owiskach ohorllickkh przez Ks, _\ug, Hpillzego, zhiOJT ślimaków i małż' mjoceilskich, zhierane przez prof. !JJ-, V;, F)'ietlhcrga, D)', Gwidolla StadH'go, zhió)' ślimaków z I'Odzaju Palu.lina (um' Dl', Bru"illr z Zagrzphia) (24), Ciekawe są r6wlIipż oddski Z\vierzą.t \V łupkach górllo-jurajskieh z Solellhofell i otl('iski ryh w permskich łupkach miedzionośnyl'll z Eislphen i Zl, kopowa (Karpat.), Zhiór odd"ków Ihci z pokładów iłów pozllaiu;kich, wQgla łJnmatncgo i drzew skamieniałych jest również Ikzll', Do paJeontologji wlicza sil,) jel'zcze zhióI' pseudolitów, ułożOII...h i zehrall,H'h przez śp, Dr, Chłapowskiego. Są. to resztki zwierzą.t liP, kn'noidów i przez lIaturę obrohione kośd zwierzęt przTpomillają('(> nam wyroh' I'złowieka JH'zpdhistOl'-rzJ\ego, (9, 10),

Spis literatury, dotycząeej zbiorów Oddziału PJ'zTodniezego Muzeum Wiplkopol:-.kipgo,

Adamctz, Kraniologischc Unl(')'uchu"gpn des \Vil(h'indl's VOII l'amiqtkowo (Aru, (I. L('hrk, f, Ti('/'zuehl a, Ił. łłochsl"hulf' f. BorkIlkultUI' in ,"Vien HJZ:». Marja Młodzianowka - Dyrdowska.

Ślimaki ]ądowp skurupo",.. w Pozllailski..11I \\'łaśf'i\\'ośei il"h rozmieszczenia. Pozn:1Il 19K {;alinek E.

])('1' Ob(,J'e .rUl'a lJd IlIo\Vf'odaw ill POSf'łł, St. Pete/'shuI'g 18m.

Chla].lo\H;ki I)/" Fr.

1) Zhiol'y pl'zTodnil'zl' '1', P. X., J'oeznik XXIV, ) Zhiol'Y }Jrz I'odniczf' r, 1'. X, dla użytku zwipllzającyrh je, Poznall - 19Ofl,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry