KHONIKA ;\HASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

współcze;;nyeł! "iplorybó", Kośei te dekorowały kied'ś wejście ko('iołó\\- w Szamotułach, \VągJ'ówC'u i w Hogożnie.

B o t a n i k a,

Zielniki; (3-4 a, 38, 4: - 4-5. 46a, 47, 48, 50, 54),

5) (i) 7) 8) 9) lO)

1) Bal'llzo dl1ż zhiór "Flory \Viclkopo]ski", ZehrHII) przez I'fuhla, :vrii.llera, Jlofl1lanna, prof, Cyll1C'łHJwskiego, BO\lrhanla i innych, Zielniki zbieracz, ) x, nI'. Hl'intzcgo z Ohornik.

:1) F. Kraw(':1 (Lichpl1otlteca polollica) Fasc, l. Lirllf'nl's PosllanieIli"eS l,-r10), 4) ProI. Kotliilskiego z okolic Gniezna (H50 ok,), Prof. Martena z okolic Otrowa (1614 ok,).

l\ral'jailskiego inż, 1VI. (roi'liny ZachodlliPj Au,;tralji). t-;ieszrzoty R. z Gostynia (1 tel<:1) , Orze;;;zkowcj E, (1 teka, 118 ok.) PJ'ibi]egc (11 gaL rzadkich roślin z Pozllailskiego), ;\'1. Racihorskiego (Phycotheca polonica, YfTotłH'Ca, Hppatieae OI'aZ F]ora polonica (400 gat.), Hehmana A. Dr, i Dl'. \Yołoszczaka (c(mt. l-II), Fclil]ana Snmip\\'skiPp-o z Piotrowa (:\olrhy, JloJ'ost', glony, (lap/'Ocie iskrypy). Konstantego Szczanieckiego (porosty), V, Torki B/'yotlleca Posnaniensis (1-50 \\' :.; fasc), '\hll',ii Zl' Skic/'/Iluntów Twardowskiej (1:10 gai. roślin z okol, SzclI1etowszezyzny (r)o\\" święciański \Yileilszezyzlla) i z Krymu, l. \Y. SZ111cze,\'kieiW -

11) 12)

13) H) 15)

Xaroi5la (eecidia) Tatry (1 teka).

Zoocecidia Wielkopolski \1 tpka).

(;rzyby Poznańskie (2 teki), Crerwc!' \Viplkoj1O]ski () pudd), 17) II. \\'U!!lłl'ra (trawy, 01 gat.), lR) \"awl'owski (\'Oś]iny pastewne), 19) ZbióI' glonów poznańkich, Pozatem zbion' mode1i grzybów, zbiór grzybów zimow'rh, zbiór próbek drzewn'('h, przekroje olbrzymich drze\\' i fotogra.fj rUHlkieh dl'ze\\'. w':.;tępują.crC'h w \Vielkopolsce,

Hi)

P e t r o g r a f j a i M i n e r a log j a.

ZhiOl'' petrograficzne są. bogate, CZQściowo są to zhiory G, :\, \Vernera, prof. Akademji Górniczej w Freiburgu, FI', ChłHpowskiego, Nathusiusa z Ludom a częściowo zHkupioł1p z 1łaukowych instytutów lub też skompletowane dragą. ,,'ymiany z Berlinem, .Freihurgiem i Wrocławiem, Ładn' jest I'ówllież zhiór marmurów tak obcych jalr i chęcińskieh, (24), (4- -6), Padstawą zbiOl'ów lnineralogiczn ch jest duży zbiór mineI"ułów (circa 1500) Zeisldego zakupiollY przez T, p, N, w latach 1912 i 1913 w Kissingen, Zbierano je przeważnie w Tyrolu (Sf'lmeeberg, Praegratten (w Harcu), Zcllerfeld Clausthal (w Saksonji), Freiberg, Man,-;feld, Eislebeu, \V Braz'lji i t. p, Bardzo. wartaściow' jest 7biór minerałów boliwijskieh (11) J, J3eko\\'skiego z Tasna, z Cerra Grande deI Choralque i z Choca'a, Dalej okaz' złota, zbierane przez M. MUl'jaÓ.skiego w Zachodniej Australji, zbiór po Felicjanie Sypniewskim z Piotrowa i ostatnio IlaJ'owałł zbiorek (500 ok. po śp, Jaekowskim) przez p, Chłapowską z RZl'gOl'ina i inne kupnc zbiOlT,

G e o I (J g j a, Z tej dziedzin brak mUlI dużo", Formacje nie występujące w Polsee jak i nasze nie są tak skompletowane jak V)!- powinny, W,nuienić należy okazy z jun" górnej, występującej na l(ujawach w Picchcinie, Bielawach i Wapiennie (3) i ciekaw)" zbiór flory i fauny międzylodowcowej z Szeląga (25). \V dziale geologieznym należy wymienić jeszcze zbiór próbek wierceń, \V konan'ch " Wielkopobce no i zbior,\' z geologji dnalllicznej jak ('rozje, konkreeje itp, (41, 33)

P a I e o n t o log j a,

TII'en polodowcowy, jakim jest \\Tielkopolska, ohfituje w znaleziska paleontologiczne, Olbrzymie ich ilości znajdują się przy kopaniu żwirowisk, przy eksploatowaniu torfow]:.;k, prz olhvadniauiu tprenów bagnist'l'h no i w rzekach, Nipstety niezawsze znalezione okaz' trafią do zbiorów muzeahlTh, Często marnieją jako niezakonserwowane w zbiorach pr)"watuyeh z olbrzymią szkodą dla nauki. Gdyb zgromadzono wszystkie dziś w pITwatnych zbiorach znajdujące się znaleziska, byłby Dział Paleontologiczny naszego muzeum najwspaJlialsz m w Europie, (31)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry