HISTORJA I ZBIOHY ODDZ. PRZYRO])NICZEGO :\IUZEU:\I \\'LKP,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

J.) ,Z IJ i o I' y e łl t o m o log i c Z II e, Na pierw:.;zelll miej:.;.'u wymienić należ) duży zbiór motyli po znanym lepidopterologu polskim, śp, Fryderyku Schillem z Podhorzoe, Zhiór ten mieści li('zne makro- i mikrolepidoptery, zachoJzącp w Polsce i jest tern cenłliejszy, że zawiel'a prawie wszystkie t)'py opisane w pracy "Fauna Motyli Polski" Polska AkademjH Umiejętności, Pł'aee Monograficzlle Komisji FizjograficzIłPj, Tom VI. (49).

Hównipż pięlm)' jest zbiór owadów ziemi Małopolski (clll'zą:.;zcze. mot) Je, szarańczaki i pluskwiaki), zestawione przez M. Rybiilskiego, J, Brunickiego i prof. Kulcz'ilskiego w HO podwójII) dl pudlach książkow)-ch, (24) Owady \Viellwpolski zIłajdujem) w zbiorach: B. Szulca i Szunulłla z Poznania (motyle i chrząszeze), pro f. Raatza z Gniezna (chrząszcze), M. Zemlerskiego z Grodziska (chrząszcz3), H, i T, Mailkowskich (motyle) i znanego specjalisty od muchówpk Loewa, (42, 52, 53), Owady faun)' eg;otycznej przywieźli dla muzeum z Allleryki Połudłliowej (Braz)'lja) i Afryki (Kongo) w liczbie kilkuse1 pp, A, Fiedler, Wiśniewski i H. Gordziałkowski z Poznania. Możliwe, że przy opracowaniu znajdą się w zbiorach t)'Ch bar(lzo rzadkie jeszeze nieznanp gatunki. Dobrze zachowane są też gniazda tprmitó\\' wraz z ich mieszkańcami (dar p, H, Gordziałkowski),e) Z h i o l' y III i ę .. z ak ó w, (35) Duży, jednak niekompletn), jest zbiór mięczaków morskich, Ze zbiorów krajowych wymienić należy zbiory: DTdowskiej (2), Lauterhacha, Mtillera, Sypniewskiego i Urbańskiego, (56--J9)f) Z b i o l' y o o log i c Z n e, Dwie duże kolekcje -- R. Erzepki i E. KretschmerH, Z innych okazów zoologicznych wspomnieć trzeba jeszcze o małej kolekcji rogów (jeleni, danieli, rena i łosi), daro\"ał Dr, Gałdyilski z Poznania, Stefan Morawski i prof. Pocieszyński, (Zbiorek ryb bałtyckich (dar, Dr. Demel) i kilka kości

9.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry