14H

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.08.31 R.3 Nr7/8

Czas czytania: ok. 2 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIAdo Rkoncpntrow:lni;1 całej uwagi na zagadnienia ekOnOlUicZJ1e, o tpm b,da mowa wyżej. \V walcp z naporl':ll moralnym i mateljalnym niemczyzny, opartej o najpotężnipjsze pal'lstwo w Enropie, należało przellpwszystkiem uporządkować st.osunki ekonomiezue; wiedziano bowielll, że ,.nierząd ekonomiczny bywa najczę('i('j rlowodpm i :,;kutkiplll jakiegoś nieporządku w duszy". (Kalinka). GranitÓw tych, położonych pod tęcze marzel] o .lwycięskiem pl'1.etrwaniu panowania pru:5kiego iwywalczpniu nieporlh'gloiie.i. uie mogły rozsadzić na'wet potężnE' kilofy niemipekif'. Nilne pOIl" tawy ekonomiczne oraz potc;żna solirlarnoć narodowa wszystkich warstw, ujtych w ni(przejrzany systPIIl prz!'różnyeh związków i organizacYJ, oto skały, o ktÓre rozl,ily się ataki niemiecki!', prowadzone z nipsłych:tną furją i J)pzwzgldnością. Z calej historji Poznania i \Viplkol'oIski IUl \Vpt okrufi uajlmjniejfizego rozkwitu żyf'ia narodo"vego pomiędzy 1'. 1840 a 1848 nil zajmuj£' t.ak poczesnego miejsca w historjL a tpm samtm w żyeiu psychicznem narodu, jak okres ostatni, okr('s najgorętszf'j walki polsko-nipllliprkil'j. Zdaniem uczonych niemieckich (Ludw. Bernhard) zajmujp on także miejsce w historji POWsz('c!mcj, bo dostarcza pOWSI('IIII(\dzipjowego wzoru ("wpItgl:-;chichtlic!'e Yorhild"), "jak 1l1niejszo( narodowa może utrzymać, swój byt samodzieln', a nawet go wm\('c llil wbrew JlrzpciwnYIll "ysilkom daleko silniejszej ]lOtI:gi pal'lst w 0\\ pj."

Andrzej Wojtkow'5ki.

D Z I A b n l EJ Ż i\ c Y.

K l' o n i k a m i e s i ę c z n a.

(Czerwice, lipipe i sierpirń 195).

7. I'ZI'f\vea. Pożeg-anil' gen. Raszewkil'go, przr('hOllqceo ze tanowi.,;ka dowód("y ukręgu I:orp. VII. w stan spoczynku. N:U<Qpcą mianowany zotał b. ministn spnnv wojskowych, g'en. f;osnkowki. ];;O-Ieeie CUdlU stellll1acho-kołr>dzit'jskieg'o" 12. czerwca. \Vycieczka patIilme?ltarz'stów ;m!!'iet:;kich w Poznaniu, wyhitnych przf>mysłowców, przyjęta przez Komitet orgi'nizatyj gopo,larczyeh pod pl'zewollnicł\\l'H1 p. dyr. f:eweryna Samnbkjrgo przy wspóIpraey miasta. Kajp(;ważl1iejza ho,laj dotychcza::; wyeiec7ka g'ośei zagT:mieznych o zaintp.rf'srnvanin C'konnmicznclIl" {Tezct.nicy wyci3ezhi poś\-,ięeili dnżo słów uznani:. rJl'al'' ohywatebtwa }I,;7.l!aiu;kieg'o.

!i. C7f'I"\Vea. l'rzy,;ęcie uczl'tllikli,\ mił:dz'n:n.o(loweg") kongreslI roIni('zpgo (o(lbytl'g'lJ w \V:us7awil') w ratu7U }1ozll<lIiskim.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.08.31 R.3 Nr7/8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry