ZAPISKIzdradza nam metryka kościelna, że ojcem dziecka jest Karol Dahlmanll ("Daiman"), ekonom z Ciesiel 4 ), Pozmnałżel1ski stosunek Karola Dahlmanna z Heleną Mat) sównę, trwa tymczasem nadal. Owocem jego jest córka Juljanna, urodzona w Cieślach dnia 12 lutego lR12 ), a następnie Konstancja, urodzona również w Cieślach dnia 5 marca 1814 r."}.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Jako ojciec Juljanny \v księdze urodzeń Przędu Stanu C\\'ilnego a także w metryce chrztu zapisany jest Karol Dahlmann, przy Konstancji 7) natomiai't w obu metr'kach brak tej wZlnianki. W ośm miesięc) po narodzinach Juljanł1' dostrzegam) pierwsze przygotowania do ślubu ze strony pary kochanków a może już narzeczouych, Pau Karol stara się bowiem w \Vrocławiu o potrzehne do zawarcia ślubu dokumenty i uzyskuje część ich pod datę, 14 października L812, Z metryki chrztu, wystawiouej przez pastora kościoła ewangelickiego św. Elźbiety, dO\\ciadujemy się, że urodził się dnia 12 lipca lnli \V Wrocławiu jako syn kupca tamtejszego Filipa Krystjana Frderyka i Joann' Krystjany z WolffÓw Dahlmannów i że ua chrzcie otrzymał imiona Karol Henryk Filip "), Druga metryka, wy

0) \Vyciąg /. kiąg kościelnych kat. kościoła parafja]uego \\ r\ie pruszewie: Ch'śle, 2H .J unii 1810. Ego JOS"llhus Biensfl'id, curatus loei, haptisavi infantem iIlegit:mi thori ho'dic natum ex patrc Carolo Dallllan, occonomo, I't Helena \latyska, Patdni fuerp Ignatius Głowicki, piscatol', et Fl'idcrica Dal111an, virgo, Oł1l1les ex Cieś]l'. Infanti iU1łh)itum nomen Ppt!'us. ") Arch. Pailstw. w Pozn., ur, 110 akt, , . (j. w.) p, t.: Akta cywil111' zapowiedzi, y lIIałzenstwa, urodzenia y zeyseia. gminy niepru-, szewkicy . . . IV roku 1811 i 1812 zapisane", str, 2U i wyciąg z ksiąg kościelnych kat. kość. parafj. w )';icpruszewie. ") Arch, Państw. w Pozn" nr. 110 akt, . , (j, w,) p. t.: "Akta cywilne zaFowipr!zi Y małzenstwa, urodzenia y zeyein gminy niepru"zcwskicy . . . w roku 1813/14 za.pisane", str. 24 i wyciąg z ksiąg ko"cielnych kat. kość. (JaruJj. w Niepruszewie, 7) Jako siostrę Piotra Dah]manna wymieuia j\ Stan. Ka/'wow"ki, "istorya \V. Ks. Pozn" tom I, str. 280, przyp. 1).

") Arch. Państw, w Poznaniu, nr. 110 akt. . . (j, w,), załączniki do aktów ś]u/1u, kaJ'ta 7.

sta\\'iona przez pastora kościoła ewangelickiego św, l\Iarji Magdalen, opiewa, że Filip Krystjan Fryderyk Dahlmann, jego ojciec. zmarł w VI'rocławiu dnia 11 st-cznia 1RIO na 7:-Jpalenie płuc, licząc 77 lat i 6 miesięcy 9), VI- ciągu r, 1813, może czując się już po raz trzed matką.

podobne starania robi również Helena 1Iatysówna, Z jej metryki chrztu dowiadujemy się, że jako cór.ka :\Iaeieja i Anny, komorników z Lusowa, ochrzczoną została w tamtpjszym kościele dnia 17 k wietniR 17R5 J', '0), \y lutym 114 J', Karol Dahlmann jest na posadzie w Szurkowie w parafji nieparckipj (Niepart, pow, Gostyń), Trudno się domyślić, cz- dotychczasową posadę \V Cieślach stracił (narobił tam ho\\ i('m dos'ć zgorszenia), cz' też - wobec wzrastających trosk o w'ży\\ienie rodziny - postarał się o Ippszą. A może też, \\'hrew pozorom, że go od "przybytku" głowa nie bolała i że z kawalerskim humorem znosił "błogosławieństwo" niebios, jakie na niego zlewała kochanka w postad potomstwa, doznał jednak pewnego wstrząsu i poprostu zwiał od swPj HpJeny? Jeżeli tak oyło, to niebawem szlachetniejsze zamimT wobec kochanki wziąć w nim musiały górę, Ch('iał więc widorznie ubiec jeszcze przyjście na świat trze('iego dziecka j przed tą chwilą zawrzeć ślub, bo matka jego w ciągu lutego trz'krotnie staje przed sądem wrocławskim, chcąc cIo protokółu zezuać zgodę swą na małżf'tlst.."o syna z Hf'leną Iatysówną, Pdaje jej się to dopiero w ostatnim dniu miesiąca a wtedr pro"i, h jf'j odnośny alit doręczono jak uajspipszniej 11). Dostał się on do l"ąk syna nip\\ ątpIiwie już po narodzeniu córki Ko n s t a n c j i.

B-ła więr ohp('uip para korhanków w posiadaniu wszelkich dokumentów. potl'zebn'ch do 7a\\-ania Rlubu. Mimo to do tego narazie nie dochodzi, chociaż z nalegań matki J{arola o n-ehłp doręczenie jej dokumentu mogliśm' \vuioskować, ża łwdlankol11 rZf'czywjście się spieszTło, Mija przeszło pięć mie

0) .Jak w żej, karta 11.

tO) Jak wyż('j, karta 1;{. ") .JH k \\' żP,i. kart' tI i 10.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1934 R.12 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry